Monday, 21/10/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Beszámoló Tiszacsege Város Képviselő-testülete 3 éves (2011-2014) ciklusa alatt végzett munkájáról

A választási ciklus 2010. október 3-án kezdődött, ahol a település állampolgárai megválasztották az Önkormányzat polgármesterét és 6 fő képviselőjét. 2011. április 15-én Jónás Sándor polgármester lemondott tisztségéről. A Helyi Választási Bizottság Tiszacsege településen az időközi polgármester választást 2011. július 10-ére tűzte ki, Tiszacsege új polgármesterének a lakosság engem választott.  

A polgármester választást követően javaslatot tettem az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításával két alpolgármester választására, ezt követően a képviselő-testület Bagdi Sándort és Losonczi Jánost megválasztotta alpolgármesternek, akik a Startmunka mintaprogram lebonyolításában jelentős szerepet vállaltak.

 

Képviselő-testület bizottságai:

 

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:                          3 fővel, melynek tagjai 2 fő képviselő, 1 fő nem képviselő,

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság:                     3 fővel, melynek tagjai 2 fő képviselő, 1 fő nem képviselő.

 

Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata jogi formát nyújtott a Képviselő-testület és bizottságai rendeltetésszerű működéséhez. A testületi ülések minden évben a jóváhagyott ülésterveknek megfelelően történtek, a tervezett illetve aktuális napirendi pontok megtárgyalásával.

A három év alatt rendszeresen üléseztek a Képviselő-testület mellett működő bizottságok, minden esetben megtárgyalták a napirendi pontokat, melyek hatáskörükbe tartoztak. A bizottságok működésére jellemző volt, hogy összevont ülés keretében tárgyalták meg a beterjesztett anyagokat.

 

A 3 év alatt a Képviselő-testület

–          a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 57 alkalommal ülésezett, 608 határozatot hozott,

–          a Szociális és Egészségügyi Bizottság 63 alkalommal ülésezett, 1422 határozatott hozott,

–          a Képviselő-testület 100 alkalommal ülésezett, döntéseit rendeletbe, vagy határozatba foglalta. Törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására összesen 93 alkalommal rendeletet alkotott, 727 határozatott hozott.

 

A fenti adatok kellően tükrözik, hogy igen is voltak tennivalók és a képviselők kellő felelősséggel és határozottsággal döntöttek az egyes napirendek kérdésében.

Testületi ülés elnapolására határozatképtelenség miatt nem került sor.

 

Lakossági fórum 3 esetben, közmeghallgatás szintén 3 esetben volt tervezve, melyek megtartásra is kerültek. E lakossági fórumok napirendjei költségvetési tájékoztatóból, az előző évi zárszámadás ismertetéséből, fejlesztési és beruházási programok megtárgyalásából álltak. A fórumokon általában nagyobb számban jelent meg a lakosság, mint a közmeghallgatásokon, és az általuk feltett kérdések, felvetések köre főleg a fejlesztési feladatokra, a szemétszállítással kapcsolatos kérdésekre irányult.

 

Az időközi választást követően 2011. második félévében az önkormányzat legfontosabb és legnehezebb feladata az intézmények működtetése volt. A szigorú takarékos gazdálkodásnak köszönhetően az év első felében jelentkező igen súlyos likviditási gondokat sikerült kezelni, így az intézmények az év során működőképesek voltak feladataikat megfelelő színvonalon látták el.

 

2011 évben jelentős tétel volt az önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében nyújtott ÖNHIKI és egyéb központi támogatás, melynek együttes összege 121.500 ezer Ft.

 

Az önkormányzat 163 fő közfoglalkoztatását szervezte meg, a rövid távú programban 136 fő, a hosszú távra szervezett közfoglalkoztatásba 27 fő vett részt.

 

A hitelműveletek egyenlege a jelentős kormányzati segítségnek, valamint az áthúzódó EU-s pályázati támogatások megérkezésének köszönhetően 251.949 ezer Ft-tal csökkent.

A fejlesztéseket befolyásolták a működésben jelentkező zavarok. Forráshiány miatt nem tudtunk épületeink állagmegóvására, valamint a járdaépítésekre, útkarbantartásra pénzeszközöket biztosítani.  

 

2011 évben

 • fejlesztésre fordított összegből:

–       komp felújításra 3.875 ezer Ft-ot,

 • beruházásokra elsősorban eszközök beszerzésére:

–     program licenc, szoftver használatra 433 e Ft-ot,

–     Start közmunkaprogram „belvizes programra”: 872 ezer Ft-ot,

–     Start közmunkaprogram „mezőgazdasági programra”: 894 ezer Ft-ot

fordított az önkormányzat.

 

2011 évben kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz a Hortobágyi Nemzeti Park és az engedéllyel nem rendelkező, használaton kívüli csatornákat, árkok (összesen: 7,7810 ha) elbontásához kérte hozzájárulásunkat, mivel a Hortobágyi Nemzeti Park saját vagyonkezelésében lévő területek közé ékelődve roncsolják a természetes élőhelyeket.

A területért cserébe a Magyar Állam tulajdonában és a Hortobágyi Nemzeti Park vagyonkezelésében lévő Tiszacsege 0881/4 hrsz.-ú erdő művelési ágú ingatlan területéből kialakításra kerülő kb. 1,7 ha nagyságú gyep, művelési ágú ingatlant adja cserébe csereszerződés keretében. A csere ügylet lebonyolításához először a jogszabályi feltételeket kell biztosítani (telekmegosztás, művelési ág változtatás), amit önkormányzatunk megkezdett, az erdészeti hatóság, természetvédelmi hatóság, Nemzeti Földalapkezelő Szervezet hozzájárulásának beszerzése folyamatban van.

 

2012 évben az adósságkonszolidációs céllal adott állami támogatás összege 244.279 ezer Ft, melynek köszönhetően:

 • a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya a fejlesztési hitelek esetében 46.662 ezer Ft-tal,
 • a rövid lejáratú kötelezettségek állományából a rövid lejáratú hitelek állománya 2011 évhez viszonyítva 202.288 ezer Ft-tal

csökkent az alábbiak szerint:

–          bérlakás építéshez felvett hitel tőketörlesztésére:              28.700 ezer Ft,

–          fürdő fejlesztési hitel tőke törlesztésére:                               19.085 ezer Ft,

–          a fejlesztési hitelekhez kapcsolódó kamat kiadásokhoz               611 ezer Ft,

–          folyószámlahitel visszafizetéshez                                         134.996 ezer Ft,

–          működési célú rövid lejáratú hitel visszafizetéséhez              24.000 ezer Ft,

–          munkabérhitel visszafizetéshez:                                              32.625 ezer Ft,

–          a likvidhitelek után fizetendő kamatkiadások                           4.262 ezer Ft.

 

Fentiek figyelembevételével 2012. december 31-én 15.000 ezer Ft összegű hitelállománya maradt az önkormányzatnak, mivel ez a tartozásállomány nem pénzintézettől származik, így nem volt bevonható az adósságkonszolidációba.

 

2012 évben is a legfontosabb önkormányzati feladat az intézmények működtetése volt, az intézmények feladataikat megfelelő színvonalon látták el.

 

Az önkormányzat 2012 évben több Start közmunkaprogramban is részt vett:

–          hosszú távú közfoglalkoztatás keretében 16 fő

–          a Start közmunkaprogram keretében átlagosan 100 fő

foglalkoztatása valósult meg.

A kiutalt támogatásból 41.938 ezer Ft-ot tudtunk fejlesztésre fordítani.

 

2012 évben jelentős összeget, összesen: 51.689 Ft-ot (önkormányzati saját forrás: 2.992 ezer Ft, pályázati, illetve központi támogatás: 48.697 ezer Ft) fordítottunk eszközök beszerzésre:

 • Startmunka program gépek, munkagépek vásárlása:                     21.001 e Ft,
 • Mezőgazdasági startmunka programhoz eszköz beszerzés:              9.954 e Ft,
 • Közbiztonság növelő támogatásból gépkocsi vásárlás:                      6.270 e Ft,
 • Hátrányos helyzetű települések támogatásából eszközbeszerzés:  11.194 e Ft
 • számítástechnikai eszközbeszerzés:                                                   1.859 e Ft
 • egyéb felhalmozási kiadás:                                                                1.411 e Ft.

 

2012 évben a fentiek alapján az alábbi nagy értékű tárgyi eszközök kerültek beszerzésre:

–          Suzuki SX4 gépkocsi

–          Fiat Professional Ducato

–          Zetor Proxima 85 erőgép

–          AGROGÉP AP 206 pótkocsi

–          JCB 8026 CTS mini kotrógép

–          Növényház

–          vízalatti robot porszívó

–          BS 60-2 Döngölő 11

–          Nedo ET-5 Digitális teodolit, lézeres függélyező

–          Betonelem gyártó gép és tartozékai

–          járdaalap, mederalap sablon,

–          Drótfonó gép,

–          Honda F-560 rotációs kapa,

–          Honda WB-20 vízszivattyú,

–          Motoros kasza,

–          Eke                                        

–          Kultivátor                              

–          Tárcsa                                   

–          Borona                                  

–          Talajmaró                             

–          Permetező                            

–          Műtrágyaszóró                     

–          Kombinátor                           

–          Burgonyavetőgép      

–          káposztagyalu

–          iratszekrénysor

–          rozsdamentes munkaasztal

–          száraztészta gyártó gép

–          hegesztő trafó

–          áramfejlesztő

–          magasnyomású mosó

 

2013-ban több évtized után sikerült a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel megállapodást kötni az állami vagyonba tartozó Tiszacsege 2984 hrsz.-ú ingatlan (Honvédüdülő) ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról. A megállapodás szerint az ingatlant a tulajdonjog bejegyzésétől számított 15 évig az önkormányzat nem idegenítheti el, továbbá 15 évig a hasznosítási célnak – helyi közművelődési tevékenység támogatása, önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, közösségi események, rendezvények lebonyolítása – megfelelően köteles használni.  

 

2013-ban a képviselő-testület elfogadta

–          Tiszacsege Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, valamint

–          a Szociális Célú Városrehabilitáció Akcióterületi Tervét.

A tervek konkrétan kifejtik a beruházásokat, vizsgálja azok hatásait, bemutatja azok megvalósíthatóságát, figyelembe véve a város településszerkezeti tervét és szabályozási tervét, valamint a település fejlesztési koncepcióját.

A városrehabilitáció az alábbi főbb projektelemeket tartalmazza:

 1. ütem:

–          új konferencia központ kialakítása a régi mozi átalakításával,

–          Multi-funkciós közösségi tér kialakítása a régi művelődési ház fejlesztésével,

–          polgárőrség-rendőrség épületének felújítása,

–          Óvoda utca felújítása,

 1. ütem:

–          új városi sportcsarnok építése,

–          Tiszacsegei sportlétesítmény infrastrukturális fejlesztése, új sportolási lehetőségek kialakítása,

–          Kossuth utca felújítása,

–          Óvoda és Fő utca által határolt városközponti terület környezetrendezése, közterület rendezése,

–          térfigyelő hálózat kiépítése,

–          fedett piac kialakítása,

–          a város szociális ellátó intézményének fejlesztése,

–          komplex lakossági úthálózat burkolása,

–          kerékpárút építése a Fő utca mellett.

Egyéb tervezett fejlesztések:

–          megújuló és geotermikus erőmű létesítése,

–          feldolgozóipar fejlesztése,

–          öntözési csatornahálózat felújítása, újak kialakítása,

–          városi szintű turisztikai egyesület létrehozása,

–          új, többfunkciós, komplex közösségi igényeket kielégítő városi sportcsarnok létrehozása, fedett lovarda kialakítása,

–          városi kulturális intézmény bővítése,

–          a lakóövezetekben játszóterek kialakítása,

–          ipari terület kijelölése és infrastrukturális fejlesztése

–          az orvosi rendelőintézet megújítása,

–          piac fejlesztése,

–          turisztikai szálláshely fejlesztése,

–          turista útvonalak kialakítása a városban,

–          turisztikai termékcsomagok létrehozása a Tisza folyóra és a Hortobágyra alapozva,

 

2012. április 1. napjától a víz és csatorna szolgáltatást településünkön a Kommunális Szolgáltató Szervezet helyett a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. látja el, melyben önkormányzatunk részvénnyel rendelkezik. Jogszabályi előírásnak megfelelően 2013. január 1. napjától a Vízmű Zrt.-be beapportált víziközmű vagyon visszakerült az önkormányzathoz.

 

2013 évben az önkormányzat

–          hosszú távú közfoglalkoztatás keretében                 329 fő,

–          Start közmunkaprogram keretében                         266 fő,

–          téli átmeneti közfoglalkoztatás keretében               103 fő

foglalkoztatását szervezte meg.

 

2013 évben jelentős összeget, összesen: 94.943 Ft-ot (önkormányzati saját forrás: 5.796 ezer Ft, pályázati, illetve központi támogatás: 89.147 ezer Ft) fordítottunk fejlesztésre, a legfontosabban az alábbiakban kívánom bemutatni: 

 • LEADER térfigyelő rendszer kialakítása (2013-2014 évben megvalósult beruházás során 1 db központi szerver, 12 db kamera került felszerelésre)              
 • LEADER városi sportpálya fejlesztése (sportöltöző építés)             
 • Általános rendezési terv, épületterv készítés            
 • Kazán program 2.0 (tároló építés, faapríték tüzelő kazán 500 l-es 2db)               
 • Kazán program 2.2 (tároló építés, faapríték tüzelő kazán 500 l-es 2 db, tárcsás aprító)  
 • Közbiztonság növelő pályázat (garázs építés Kossuth u. 5.)                       
 • Kistérségi startmunka mezőgazdasági projekt eszköz beszerzés                           
 • Kistérségi startmunka bio- és megújuló energia projekt eszköz beszerzés           
 • Kistérségi startmunka közút karbantartás projekt eszköz beszerzés                     
 • „Kék büfé” vásárlás                                                       
 • Központi iskola kandalló vásárlás                                    
 • Startmunka program Nagymajori ingatlan vásárlás               
 • Startmunka program tésztagyártógép vásárlás           
 • Startmunka program gépek, berendezések vásárlása   
 • Irodabútor vásárlás                                                            
 • Fogászati bútor beszerzés                                                 
 • Térfigyelő kamera vásárlás                                           
 • Tisza-parton egyéb építmény (büféterasz, takaróponyva, kapcsolószekrény) vásárlás,
 •             Számítástechnikai eszközök beszerzés                         
 • Komp felújítás                                                                            
 • Zsellérház szakmai fejlesztése                                           

 

2014 év első félévére elmondható, hogy az önkormányzat gazdálkodása takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt. A többletforrások megszerzése érdekében a működőképességet szolgáló támogatás II. ütemére szeptemberben ismételten benyújtotta önkormányzatunk az igényét.

 

2014. április 2. a TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0006 „A Hajdú-Bihar megyei kormányablakok akadálymentesítése” projekt keretében ünnepélyes keretek között átadásra került a kormányablak. A kormányablakot Dr. Rétvári Bence a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Rácz Róbert a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja adta át.

 

 1. 2014.  év első félévében

–          hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 385 fő,

–          Startmunka-programok keretében 98 fő

közfoglalkoztatását szervezte meg az önkormányzat.

 

2014. év első felében önkormányzati saját forrásból, pályázati, illetve központi támogatásból eddig közel 31 millió Ft-ot fordítottunk fejlesztésre:

 • LEADER térfigyelő rendszer kialakítása                               
 • Téli és átmeneti közfoglalkoztatás eszközbeszerzés           
 • Telek vásárlás (iskolával szemben parkoló kialakítás)        
 • Komphoz motorcsónak vásárlás                                          
 • Falugondnoki szolgálat eszköz beszerzés (irodabútor, számítástechnikai eszközök, EKG készülék, vércukormérő, vérnyomásmérő, fonendoszkóp, személymérleg)
 • Közfoglalkoztatási programokhoz eszközbeszerzés             
 • Téli és egyéb értékteremtő munkaprogramhoz betonfolyóka, térkő sablon vásárlás
 • Árusító pavilon kialakítása száraztészta értékesítéséhez

 

A 3 éves ciklus alatt elvégzett munkákat

területenként az alábbiakban kívánom bemutatni

 

 • Temető:

–          temető területén lévő utak felújítása zúzott kővel (a nagy kövek kiszedésével),

–          kerítésben lévő nagy nyárfákat, amit a szakemberek ott hagytak, sírrongálás nélkül kiszedtük,

–          kerítés felújítása,

–          kialakításra került a szociális parcella, valamint folyamatban van az új parcella kialakítása,

–          ravatalozóban felújításra került a hangosítás, új székeket, új fagyasztót vásároltunk,

–          temető területének körbe gaztalanítása is megtörtént a régi homokossal együtt,

–          a meglévő parkoló mellé ugyan olyan nagyságrendű parkolót alakítottunk ki,

–          új járdát, új kerítést, új várópadokat készítettünk,

–          a temető területéről 57 db nagytuskó kiszedése is megtörtént.

 

 • Szeméttelep

–          megoldásra került a szeméttelep rekultivációja, ahová a szemétlerakás tilos.

 

 • Tisza-part

–          2 ha-os terület gaztalanítását végeztük el, amely komoly rendezvények lebonyolításának biztosít helyszínt,

–          Káplár Sándortól megvásárolta önkormányzatunk a büféteraszt, takaróponyvát, valamint a kapcsolószekrényt,

–          új vízvezeték rendszert építettünk ki a Halász Csárdától az önkormányzat tulajdonában lévő Muskátli Vendégházig (volt TITÁTSZ üdülő)

–          kátyúzás aszfaltozása és az új nyomvonal aszfaltozása is megtörtént,

–          a régi tiszaparti kőház – amelyet évek óta nem sikerült felújítani – most teljes felújítását megtudtuk valósítani, mely 12 férőhelyes apartmanként az idelátogató vendégek rendelkezésére áll,

–          az üdülőövezetben a fák gallyazását is elvégeztük, ami nem kis feladat volt, mert a szakemberek milliós nagyságrendben akarták elvégezni,

–          a szivárgón ideiglenes hidat építettünk, sétányt alakítottunk ki az üdülőfaluból a Tisza-partra sétáló vendégek részére,

–          A Tisza-part felé levezető úton lévő két kiserdő gaztalanítása, fák nyesése, gallyazása is megtörtént.

 

 • Fürdő és kemping

–          a fürdő területén felújításra került a hideg vizes úszómedence, amelynek az alját kicsempéztük, esztétikus léckerítéssel a körbekerítése is megtörtént,

–          a régi járólapok helyett térburkolót kapott a fürdő területe 150 m2-en, a bejárattól a hideg vizes medencéig,

–          a régi járólapok kijavításra kerültek, de szeretnénk tovább folytatni a térburkolást, melyet saját erőnkből kívánunk megoldani, mert rendelkezünk olyan géppel, amellyel meg tudjuk oldani a térburkoló lapok gyártását,

–          a fürdő területén 123 db tuskó kiszedése megtörtént, helyükre facsemetét ültettünk,

–          a víztárolónál minden évben a nád kivágása is megtörténik, ezúttal zavartalanul meg tudjuk rendezni a Csege Napokra a horgászversenyt,

–          a kemping területén is átalakítások történtek, kerítéseket szüntettünk meg, ezáltal a kemping területe jóval nagyobb lett,

–          visszavásároltuk Jónás Sándortól a „Kék Büfét”, alkalmanként itt is rendezvényt tudunk szervezni,

–          a meleg vizes medencéhez árnyékolót alakítottunk ki, napozóágyakat, napozó ernyőket vásároltunk, hogy a vendégek minél kulturáltabb körülmények között tudjanak pihenni,

–          a gyermek medencénél a gyerekeknek játszóteret alakítottunk ki,

–          új önjáró fűnyíró gépet is vásároltunk, 

–          virágosítást végeztünk.

 

 

 • Üdülőfalu

–          2010-ben a csapadékvíz elvezetése miatt az egész üdülőfalu víz alá került, 2011 őszén szintén, amelyet egy szombat-vasárnapi nap egy kotrógéppel megoldottunk úgy, hogy az egész üdülőfaluban az egész terület víztelenítése megtörtént,

–          az üdülőfaluban az árkok és a bejáró hidak kitisztítását is elvégeztük,

–          az üdülőfaluban minden útnak a murvázása megtörtént,

–          az üdülőfalu gallyazását folyamatosan végezzük, nem lakott területeken a kaszálást végezzük, parlagfű-mentesítést végeztünk a lakatlan ingatlanoknál.

–          A Honvédüdülőt visszakaptuk, annak a karbantartását folyamatosan végezzük.

 

 • Közterületeken végzett munkálatok

–          A Zátony területén a csapadékelvezető árkokat kitisztítottuk (új bejáró hidak építése, támfalak javítása), a 2010 őszén tapasztalt belvizes helyzethez viszonyítva elmondható, hogy nem volt belvízhelyzet a területen,

–          a Kismajorban a József Attila és a Bercsényi utca kaotikus állapotát is sikerült megszüntetnünk és most elfogadható a közlekedés,

–          A kismajorban jelenleg is folynak az árkok beton elemekkel való felújítása

–          a Hataj területén is megszűntek az árvíz- belvíz problémáink, miután a levezető árkok tisztítása megtörtént, itt szeretném megjegyezni, hogy több, mint 23 km árok karbantartását végeztük el és 870 db betonátereszt fektettünk le,

–          A Toldi utca és az Erzsébet utca kátyúzását folyamatosan végezzük, most jelenleg az Ültetést utca kátyúzása van folyamatban, zúzott kővel terítjük.

–          Folyamatban van a Török Bálint utcán a járdaépítés, és az útépítés,

–          a Polgármesteri Hivatal előtti téren virágoskert kialakítását tervezzük. 

 

 • Orvosi rendelők

–          az orvosi rendelők belső felújítását, karbantartását folyamatosan végezzük,

–          a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat részére átadott Tompa utcai épület belső felújítása is megtörtént, és folyamatos karbantartását végezzük.

 

 • Intézményi épületek

–          Művelődési Ház épületét, valamint a Fő utca 57 szám alatti irodaépületet felújítottuk,

–          az önkormányzat tulajdonában álló központi iskola épületben (Fő u. 71.) található tantermek belső felújítási munkálatait elvégeztük, amely tartalmazta a vakolást, hideg-meleg burkolást, falfestést, vizesblokk kialakítást, ajtó ablak cserét. Az épületrész 2014-ben a Fekete István Általános Iskola részére átadásra került, ahol a tanulók részére különböző szakköröket (agyagozás, kézművesség, táncoktatás) tartanak, az udvaron pedig gyakorlókert került kialakításra. 

 

 • Iskola

–          az emeletes iskola területén végeztük ebben az évben a legnagyobb felújításokat, karbantartásokat,

–          kialakításra került egy játszótér, amely a gyerekek nagy örömére elkészült, Tiszacsege legmodernebb játszóterével rendelkezünk, a kivitelezési munkálatokat a város önkormányzata végezte, csak az elemek beépítésére alkalmaztunk szakembert,

–          a volt szakiskola épületében 10 db ajtót cseréltünk, és teljes belső felújítást végeztünk,

–          az iskola épületében a tantermek, folyosók festését, parketta felcsiszolását, lakkozását végeztük el,

–          az új tanári szoba és étkező kialakítását is elvégeztük, melybe új mikrohullámú sütőt, kávéfőzőt, hűtőszekrényt vásárolt önkormányzatunk,

–          az iskolaépület belső homlokzat falának a festését is elvégeztük,

–          az iskola által szervezett rendezvények lebonyolításában is nagy segítséget nyújtott önkormányzatunk,

–          önkormányzatunk az iskolával szemben telket vásárolt parkoló kialakítása céljából, a parkoló rendeltetésének megfelelően kialakításra került és közmegelégedéssel használják.

 

 • Óvoda

–          az új óvoda karbantartását folyamatosan végezzük,

–          az épület belső festése minden évben megtörténik,

–          a külső szakmunkákat is elvégezzük,

–          az épületre naproló, a homokozóhoz árnyékoló került felszerelésre.

 

 • Polgármesteri Hivatal épülete

–          a 3 pénzügyi irodát összenyitottuk,

–          az alsó szinte a Kormányhivatal ideköltözésével teljesen újjá alakult,

–          a homlokzati festés megtörtént.

 

 • Régi Óvoda épülete

–          a régi óvoda épülete és konyhája felújításra került, két csoportszobát a helyi kulturális csoportok részére alakítottunk ki, 

–          a régi óvoda épületében beindult a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet által létrehozott tésztaüzem.

 

 • Fűtéskorszerűsítés az önkormányzati épületekben

–          a fűtéskorszerűsítés érdekében a Művelődési Házban, az emeletes iskolában, a Polgármesteri Hivatalban perlit kazánok kerültek elhelyezésre, amelyet aprítékkal és fával fűtünk, ezáltal a fűtési költségeink 70%-kal csökkentek.

 

 • Sportpálya

–          Tiszacsege Városi sportpályákat folyamatosan karbantartjuk, a sportolók örömére szerény körülmények között megépítettük az esti világítást, így a sportolók esti edzés lehetőségét is biztosítani tudjuk,

–          A Hataj utcai sporttelep új öltöző épületet kapott, mely Európai Uniós támogatással valósult meg,

–          a sportpályát drótkerítéssel körbekerítettük, hogy a labdák ne menjenek a kanálisba,

–          olyan területet tudtunk biztosítani, ahol kisebb rendezvényeket is meg tudunk oldani, 

–          14 milliós pályázatot nyertünk, melyből 200 fős mobil lelátót tudunk építeni, magasabb kerítéssel tudjuk körbevenni a sportpályát és öntöző berendezést tudunk vásárolni.

–          a Bocskai utcai sportpályánál a romos épület elbontásra került. A telepen található 6 fa kivágását 200.000 Ft/db áron vállalták volna, de helyi Kommunális Szolgáltató Szervezet dolgozóival problémamentesen kiváló szakmunka végzéssel kivágtuk, így 1.200.000 Ft-ot spóroltunk az önkormányzatnak.

 

 

 • Mezőgazdasági start mintaprogram

A szántóföldi művelés 12,1 ha, fóliaház 300 m2, és 200 db-os tojóállomány gondozását végezzük. A gazdálkodáshoz szükséges eszközök nagy része már 2012-ben beszerzésre került, 2013-ban egy tároló épületet, valamint a tojó állomány részére egy, a neveléséhez szükséges épületet építettünk. A termelés biztonsága érdekében egy 300 méter csővel rendelkező öntöződobot, valamint a hozzá tartozó kardán-hajtású szivattyút vásároltunk. A fóliaházban zöldhagymát, salátát, retket, uborkát, paprikát és többfajta palántát neveltünk. A szántó területen hagymát, borsót, burgonyát, céklarépát, kukoricát, napraforgót, paprikát, zöld- és szárazbabot, sütőtököt és káposztát termeltünk. Minden megtermelt zöldségféléből részesültek a közmunkában dolgozók. A kukorica és a napraforgó, valamint a zöldségfélék hulladékai a tojóállomány takarmányozását szolgálják. A zöldségféléket a gyermekétkeztetésben, a fölösleget pedig kereskedelmi forgalomban értékesítettük.

 

 • Téli és egyéb értékteremtő mintaprogram

A téli és egyéb értékteremtő programon belül a száraztészta készítéssel, drótháló készítéssel foglalkozunk, valamint a programon belül felállításra került egy karbantartó csoport.

A száraztészta készítő helyiségek a régi óvoda épületében kerültek kialakításra, az élelmiszer előállítás szabályainak megfelelően. Beszerzésre kerültek rozsdamentes asztalok, kézi és gépi tésztakészítők, csomagológép, mérlegek, és egyéb apró eszközök, valamint tésztaliszt a száraztészta készítéséhez.

A tésztakészítéshez saját termelésünkből származó tojást használunk. A kereskedelmi forgalomban megtalálható fajták nagy részét mi is készítjük. Az előállított tésztából a közmunka programban résztvevők részesültek, a maradékot pedig értékesítettük.

2014-től a száraztészta készítést Szociális Szövetkezeti formában készítjük. Az önkormányzat a mezőgazdasági kiegészítő támogatásból pavilon épített, mellyel a száraztészta értékesítése biztonságosan (időjárástól függetlenül), higiénikus körülmények között történhet. A száraztészta készítése a jelenlegi előírásoknak teljes mértékben megfelelően készül, a HCCP rendszer biztonságos alkalmazása mellett. A száraztésztát időszakonként független laboratóriumban bevizsgáltatjuk.

A dróthálót a tornyos iskolában berendezett helyiségben készítettük, kézi drótfonóval, két műszakban, naponta 40 fm-t.

A karbantartó csoport az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon végzett karbantartási munkálatokat, valamint 3 db tárólószín építésében vett részt.

 

 • Bio- és megújuló energia felhasználás projekt

Az önkormányzat 4 db biomassza tüzelésű kazánt nyert pályázaton, és az ehhez szükséges tüzelőanyag előállítását végezte a brigád, melyhez Skorpion 160R/90 tárcsás faaprítót vásároltunk.

A pályázatban előírt terültekről a gallyfa behordása folyamatos volt a Fő u. 57. szám alatti telephelyre, a fa aprítékolása az előírt helyrajzi számokon megtörtént, melynek mennyisége 303 m3, az apríték a tárolókban lett elhelyezve.

 

 • Egyebek

–          a templomok területén lévő karbantartásokban is aktívan részt vállalunk,

–          hosszú évek után az állomás területéről sikerült a törmeléket elszállítatni,

–          a mezőgazdasági utak gréderezését, gyalulását elvégeztük,

–          a Tiszacsegét védő körgátaknak a takarítását folyamatosan végezzük,

–          a város közigazgatási területén működő Nemzeti Dohányboltok (3 db) előtt a parkoló kialakításában is aktívan részt vettünk, aszfaltozás és zúzottkő terítéssel segítettük.

 

 • Rendezvények, belföldi és nemzetközi kapcsolatok

 

–          2012. május 18-20-án az Európa a Polgárokért Program keretén belül valósult meg a „Testvérvárosi kapcsolat erősítése az önkéntesség jegyében” című rendezvénysorozat, melyen Tiszacsege, valamint Szalárd települések polgárai találkozhattak.

–          2012. június 15-én személyes meghívásomra dr. Budai Gyula államtitkár Úr ellátogatott Tiszacsegére, és a Művelődési Házban fórumot tartott.

–          A Tisza-parton július hónapokban már hagyományossá vált Halászlé Fesztivál, 2013-2014. szeptember hónapban a Tiszacsegei Harcsapaprikás Fesztivál került megrendezésre, mely nagyon sok érdeklődőt vonzott.  A sikeres rendezvény szintén öregbítette településünk hírnevét. A rendezvényhez önkormányzatunk térítésmentesen területet biztosított, önkormányzatunk a komp – csárda – kemping által határolt beton borítású területek rendbetételéről gondoskodott.

–          2011-2013 években augusztus hónapban nyári idegenforgalmi rendezvényünk, a Csege Napok került megrendezésre.

–          2012. október 20.-án Tiszacsegén Magyargorbó településsel aláírásra került a testvérvárosi kapcsolat létesítésére kötött megállapodás.

–          Dr. Gőz Lajos professzort fogadtam városunkban, aki Budapestről érkezett kollégájával, egyeztető tárgyalásokat folytattunk annak érdekében, hogy a meleg vizes kutunk hőhasznosítására megoldást keressünk.

–          2013. június 08-án a XXI. Megyei Polgárőr Nap Városunkban került megrendezésre. Az ünnepélyes megnyitón beszédet mondott: Bodó Sándor a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke, dr. Gyurosovics József dandártábornok, Hajdú-Bihar Megyei rendőrkapitány, Tóth Attila a Hajdú-Bihar Megyei Polgárőr Szövetség elnöke. Az Országos Rendőrkapitányság részéről dr. Hatala József altábornagy országos rendőrkapitány is részt vett a rendezvényen. Az eseményen közel 50 település polgárőrség csapata volt jelen.

–          Révhajósok Országos Szövetsége több alkalommal Tiszacsegén tartotta közgyűlését.

–          A hagyományokhoz híven, Tiszacsegén került megrendezésre a „Cserkész Kupa” elnevezésű Nemzetközi szabadfogású birkózó verseny is.

–          A Hajdú-Bihar Megyei Birkózó Szövetség elnökségi tagjaival Tiszacsegén folytattunk egyeztető megbeszélést a tervekről, elképzelésekről, pályázati lehetőségekről.

–          Településünkön fogadtam és vendégül láttam Jakab István országgyűlési Alelnököt.

–          2014. április 4. napján Tiszacsege adott helyszínt a Hortobágyi Laeder pályázatból támogatott Lengyel-Magyar találkozónak. A lengyel delegáció 30 fős  résztvevői között polgármesterek, civilszervezet képviselői, valamint vállalkozók voltak jelen (pl.: mezőgazdasági vállalkozó,  műtrágya és növényvédőszer kereskedő, üzemanyag kereskedő, falusi vendéglátó és szállásadó, szállodai vendéglátás és éttermi szolgáltató, turisztikai szolgáltatók, így gyógyturizmus keretében a sóbarlangi terápiák, mezőgazdasági szolgáltatók, művelődés szervező, méhészeti szakközépiskola vezetője,  fodrász, stb.). Abból a célból látogattak hozzánk, hogy minél szélesebb körű együttműködések jöjjenek létre, ezért szeretnének testvér-települési kapcsolat létrehozását kezdeményezni, gyógy turizmusban, gyermekek üdültetésében, és minden egyéb civil szervezetek és vállalkozások közötti együttműködések létrehozásában, melyek hozzájárulnak a hosszú távú társadalmi, gazdasági fejlesztés létrehozásához.

–          2014. május 11-én Tiszacsege-Nagymajor lakosai részére sport délelőttel egybekötött majálist szervezett Tiszacsege Város Önkormányzata.

–          2014. május 16-án a Városok, Falvak Szövetsége Tiszacsegén tartotta rendezvényét, Halász János államtitkár Úr, a Szövetség elnöke, valamint közel 20 település polgármestere látogatott el városunkba.  

–          2014. június 12-13-án a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezésében Tiszacsegén került megrendezésre a Falugazdászok találkozója.

–            Ambrus Tibort Csopak Község polgármesterét több alkalommal vendégül láttam városunkban. Csopak Község polgármesterének meghívására – több településsel együtt – a Hagyományőrző Néptánc Egyesület 2014. július 5-9-ig néptánc táborban vett részt. Az Egyesület a Csopaki Napok rendezvényen színes, színvonalas fellépésével nagy sikert aratott.  

–            2014. július 21-25-én a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolában napközis Erzsébet-tábort szerveztek a pedagógusok, önkormányzatunk minden segítséget megadott a tábor zavartalan lebonyolításához.

–            Az ECHO Televízió több alkalommal forgatott településünkön, ezzel is népszerűsítve Tiszacsegét.

–            A HAJDÚSÁGI EXPO keretén belül a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet Losonczi János alpolgármester Úr vezetésével az általuk gyártott száraztésztákból termékbemutatót tartott, a rendezvényen való sikeres részvételért a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságának különdíjában részesült. A FARMER EXPO-n a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet szintén sikeres termékbemutatóval szerepelt.

 

Szociális célú tűzifa támogatás:

 

Az 59/2011.(XII.23.) BM rendelet alapján Önkormányzatunk kiegészítő támogatásban részesült 1476 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához. A tűzifa teljes vételára 26.243.280 Ft volt, melyből a támogatás összege 22.494.240 Ft, az önkormányzat saját erőként 3.750.000 Ft-ot biztosított.

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználására rendeletet alkotott.

 

 • 2012. január 11. napjától tűzifa igénylés címén a Polgármesteri Hivatalhoz 1532 kérelem érkezett. Támogatásba részesített személyek száma összesen: 1419 fő, melyből 114 fő 1,5 m3, 1305 fő 1 m3 tűzifában részesült.  

A fa osztását három telephelyen végeztük a Vasútállomásnál, a Kismajori Kastélyban, valamint a Kommunális Szolgáltató Szervezet központi telephelyén.

 

 • 2012. decemberében 150 m3 szociális célú tűzifa vásárlásához kaptunk vissza nem térítendő támogatást. A tűzifa teljes vételára 2.667.000 Ft volt, melyből a támogatás: 2.286.000 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege pedig 381.000 Ft. A támogatásban részesített személyek száma összesen: 150 fő volt.

 

 • 2014. január-február hónapban Tiszacsege Város Önkormányzata országos szinten szintén jelentős mennyiségű tűzifa támogatásban részesült. A 813 m3 tűzifa teljes vételára 14.456.791 Ft volt, melyből a vissza nem térítendő támogatás összege: 13.424.281 Ft, az önkormányzat által biztosított saját erő összege 1.032.510 Ft. Támogatásban részesített személyek száma összesen: 903 fő volt, a kiosztott tűzifa mennyisége pedig 0,9 m3.

 

EU Élelmiszersegély programban való részvétel:

Tiszacsege Város Önkormányzata 2012 és 2013 évben részt vett az EU Élelmiszersegély programban. A program célja, hogy az Európai Unió által biztosított élelmiszersegély az MVH koordinálásával a Segélyszervezet közreműködésével eljusson a Magyarországon élő legrászorulóbb személyek részére. Az élelmiszersegély programok alkalmával kb. 800-900 fő részesült támogatásban, melyet nagy örömmel fogadott a lakosság.

 

2011. szeptember 20. napján aláírt együttműködési megállapodás alapján az EU Élelmiszersegély program 2011. II. fordulójában:

Liszt BL55: 1600 kg

Rövidcső tészta: 3240 kg

Olaj: 810 liter

Gabonás omlós keksz erdei gyümölcsös: 1080 kg

élelmiszersegély került kiosztásra.

 

2012. szeptember 20. napján aláírt együttműködési megállapodás alapján az EU Élelmiszersegély program 2012. II. fordulójában:

Uht kakaós ital 4320 liter

Liszt BL 55: 2640 kg

Taralyoscső tészta: 1350 kg

élelmiszersegély került kiosztásra.

 

2012. december 17. napján aláírt együttműködési megállapodás alapján az EU Élelmiszersegély program 2012. III. fordulójában:

Spagetti tészta: 2592 kg

Tarhonya: 1200 kg

Vaníliás karika: 1470 kg

Kristálycukor: 960 kg

élelmiszersegély került kiosztásra.

 

2013. április hó 26. napján aláírt együttműködési megállapodás alapján az EU Élelmiszersegély program 2013. I. fordulójában:

Liszt BL55: 900 kg

Fodros nagykocka tészta: 1920 kg

Orsó tészta: 1680 kg

Kristálycukor: 960 kg

Pirított kenyérlap: 336 kg

élelmiszersegély került kiosztásra.

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat:

Tiszacsege Város Önkormányzata támogatóként minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez, mellyel a tiszacsegei hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatását tudjuk biztosítani.

“A” típusú pályázatok esetén 10 hónapos – azaz két féléves, “B” típusú pályázatok esetén 30 hónapos – azaz hat féléves – időtartamra nyújt a képviselő-testület önkormányzati ösztöndíjat.

 

–          2011. évben    „A” típusú pályázatra 38 fő

„B” típusú pályázatra 5 fő nyújtotta be pályázatát.

Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 2.650 ezer Ft került felosztásra.

 

–          2012. évben    „A” típusú pályázatra 41 fő

„B” típusú pályázatra 7 fő nyújtotta be pályázatát.

Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 3.100 ezer Ft került felosztásra.

 

–          2013. évben    „A” típusú pályázatra 37 fő

„B” típusú pályázatra 3 fő nyújtotta be pályázatát.

Az ösztöndíjpályázat elbírálása során 2.300 ezer Ft került felosztásra.

 

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja:

Tiszacsege Város Önkormányzata 2011 és 2013 évben benyújtotta pályázatát a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételre.

A programban az önkormányzat támogatja, hogy az iskola által javasolt nyolcadik évfolyamos tanuló Tiszacsege település képviseletében részt vegyen a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában. Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diák számára a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) 5.000 Ft havi ösztöndíjat nyújt. A pályázatot a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldi meg.

 

Társadalmi szervezetek támogatása:

 

2011-2014 évben az Önkormányzat által támogatott társadalmi szervezetek:

–          Tiszacsege Városi Sportegyesület (Labdarugó és Birkózó Szakosztály),

–          Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület

–          Egyek Önkormányzati Tűzoltóság

–          Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány

–          Tiszacsegei Nyugdíjas Egyesület

–          Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület

–          Tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület

–          Tiszacsegei Őszirózsa Népdalkör

–          Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület

–          Tiszacsegei Szociális Szövetkezet

az elmúlt években is a támogatott célnak megfelelően használták fel az átadott pénzeszközöket.

 

A társadalmi szervezetek:

–          2011. évben               3.180.000 Ft,

–          2012. évben               9.540.000 Ft

–          2013. évben               9.540.000 Ft,

támogatásban részesültek. Költségvetésünk nagyságrendjét tekintve jelentős támogatást kapott az Egyeki Önkormányzati Tűzoltóság

–          2012 évben: 6.000.000 Ft,

–          2013 évben: 6.824.000 Ft.

 

Szent József Plébánia részére 100.000 Ft támogatás került kifizetésre. Az önkormányzati támogatást a LEADER pályázati forrásból felújított tiszacsegei Római Katolikus Templom 2012. december 15-i ünnepélyes átadása keretében megrendezett állófogadáshoz használták fel.

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete 2014 évben a Református Egyház részére Czető Norbert lelkész beiktatására, valamint gyermekek nyári napközis táboroztatására 300.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.

 

Összesítve megállapítható, hogy saját forrásainkkal el tudtuk érni, hogy az a pályázatokhoz önerőként rendelkezésre állt. A sikeres pályázatok útján kapott támogatások fedezetet nyújtottak feladataink részbeni megvalósításához.

 

Tiszacsege, 2014. szeptember 19.

                                                                                                                         Szilágyi Sándor polgármester

 

Letölthető beszámoló:

 Beszámoló a Képviselő-testület 3 éves 2011-2014 ciklusa alatt végzett munkájáról (pdf)Értékelés
MEGNÉZTE: 441 látogató

Online lista

5 látogató van online
0 vendég, 5 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.