Tuesday, 31/3/2020 UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat – Intézményvezető munkakör betöltésére

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása


a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

4060 Balmazújváros, Veres Péter u 57.
Balmazújvárosi Nefelejcs Idősek Otthona

 

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 57.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás, idősek otthona (50 férőhely). Az intézményvezető által ellátandó fő feladatok az intézmény működtetése, a szakmai feladatok ellátása, melynek keretében felelős az alapító okirat szerinti alaptevékenységek megszerzéséért és folyamatos ellátásáért, irányítja, összehangolja és ellenőrzi a szakmai feladatok ellátást, végrehajtását, felelős az intézmény gazdálkodásában a szakmai célszerűség, hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért különös tekintettel a szakemberek megfelelő létszámú alkalmazására, intézményvezetői és munkáltatói jogkör gyakorlói feladatok teljes körű ellátására. Gondoskodik az intézményben a szociális ellátásokba történő felvételek jogszerűségéről, elkészíti a hatályos jogszabályok által előírt, az intézmény működéséhez szükséges dokumentumokat, valamint gondoskodik azok betartásáról, fenntartásáról, beszámolási kötelezettséggel tartozik a fenntartó felé, gondoskodik az ellátottak érdekvédelméről.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 8.2. pontjában az intézményvezető tekintetében meghatározott szakirányú szakképzettség: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles teológus, okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • szociális szakvizsga vagy a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a megbízást követően két éven belül annak megszerzését, vagy a szociális szakvizsga alóli „A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről” szóló 1/2000. (I.07) SZCSM rendelet 6. § (8) bekezdése alapján biztosított mentesség igazolása.
 • 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • vezetői gyakorlat
 • szociális szakvizsga megléte

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai önéletrajza
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakképesítést igénylő szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat meglétének igazolása
 • az álláshely betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány, okmányok másolata, szociális szakvizsga másolata, vagy nyilatkozat arról, hogy a pályázó a szociális szakvizsga letétét két éven belül vállalja
 • az intézményvezetésére vonatkozó program a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel legfeljebb 3 oldal terjedelemben
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy vagyonnyilatkozat-tételi eljárásra lefolytatását vállalja
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy teljesen korlátozott gondnokság alatt

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Veres Margit nyújt, a 06-52/580-100 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása címére történő megküldésével (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5661-1/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető .
 • Személyesen: dr. Veres Margit, Hajdú-Bihar megye, 4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • a társulásban részt vevő önkormányzatok székhelyén, valamint honlapján

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Értékelés
MEGNÉZTE: 2623 látogató

Online lista

7 látogató van online
2 vendég, 5 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.