Monday, 21/10/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Pályázat Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67.§-a alapján

pályázatot hirdet a fenntartásában működő

 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.  A megbízás kezdő napja 2016. július 2., megszűnésének napja 2021. július 1.

 

A munkavégzés helye: Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.

 

 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős az óvodai és bölcsődei feladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:  A 2011. évi CXC. törvény valamint a 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásai alapján.

 

A  megbízás feltételei:

 • a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete szerinti végzettség
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

 

A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:

 • az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata,
 • a pályázó részletes szakmai életrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
 • a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot  három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez  címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 31.

A pályázat elbírálásának határideje:  2016. június 30.

 

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester és dr. Kertész Marianna jegyző nyújt (52/588-400).

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 • a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
 • a Oktatási és Kulturális Közlöny,
 • Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
 • Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.

 Értékelés
MEGNÉZTE: 138 látogató

Online lista

4 látogató van online
0 vendég, 4 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.