Tuesday, 16/7/2019 | : : UTC+2
Tiszacsege

Közérdekű adatok megismerésére irányuló intézkedések rendje

A közérdekû adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetõsége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelõs, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve


 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

 POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK

A  KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL SZÓLÓ SZABÁLYZATA

 

 

1.                  A szabályzat célja, hatálya

1.1.E szabályzat célja, hogy  az információs önrendelkezési jogról és az  informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (6) bekezdése érvényesülése érdekében  meghatározza Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában ( a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) a    közérdekű adatok megismerése irányuló igények teljesítésének rendjét.

1.2. E szabályzat hatálya kiterjed a Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő közérdekű adatokra és a közérdekből nyilvános adatokra, valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, ügykezelőjére és munkavállalójára.

1.3.E szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az informácószabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  előírásait kell alkalmazni.

 

2- Az adatigénylés módja

2.1.  A közérdekű adat megismerése iránt  szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be a Polgármesteri Hivatalhoz.

2.2. A szóban előterjesztett igényekről – amennyiben a tájékoztatás azonnal nem teljesíthető – a melléklet szerinti adatlapot tölti ki az eljáró ügyintéző.

2.3.  Az írásban és az elektronikus úton benyújtott igénylés történhet  a melléklet szerinti adatlap  felhasználásával vagy az igénylő által választott bármely más formában. Az adatlap a Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyintézőjénél igényelhető és benyújtható.

2.4.Amennyiben az elektronikus úton benyújtott adatigénylés nem a pmhivatal@tiszacsege.hu     e-mail címre érkezik, azt haladéktalanul  a pmhivatal@tiszacsege.hu e-mail címre kell továbbítani. A Polgármesteri Hivatal kijelölt munkatársa a megjelölt e-mail címre érkezett igényeket kinyomtatja, majd továbbítja a jegyző részre.

2.5. Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az eljáró ügyintéző  felhívja az igénylőt az igény pontosítására.

 

3.Az igény teljesítése

3.1. Az igényeket haladéktalanul a jegyzőhöz kell továbbítani szignálás céljából és soron kivül gondoskodni kell az iktatásukról.

3.2.A közérdekű adatigénylésre adott válasz kiadmányozására a jegyző jogosult. A válasz tervezetét a jegyző által kijelölt ügyintéző készíti el.

3.3.A  szóban előterjesztett igényt  szóban lehet teljesíteni, ha az igénylő szóban kéri a választ és  az igényelt adat az önkormányzat honlapján  vagy más módon jogszerűen már nyilvánosságra került .

3.4.A közérdekű adat megismerésére irányuló igénynek  a Polgármesteri Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.

3.5.Ha az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, az előző pontban meghatározott határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható. Erről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

3.6.Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A Polgármesteri Hivatal a másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítést állapíthat meg, amelynek összegéről az igénylőt az igény teljesítését megelőzően tájékoztatni kell.

3.7.Ha az a dokumentum vagy dokumentumrész, amelyről az igénylő másolatot igényelt, jelentős terjedelmű, a másolat iránti igényt a költségtérítésnek az igénylő általi megfizetését követő 15 napon belül kell teljesíteni. Arról, hogy a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről az igénylőt az igény kézhezvételét követő 8 napon belül tájékoztatni kell.

3.8.Ha a közérdekű adatot tartalmazó dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz, a másolaton a meg nem ismerhető adatot felismerhetetlenné kell tenni.

3.9.Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt a Polgármesteri Hivatal aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra hozták, az igény teljesíthető az adatot tartalmazó nyilvános forrás megjelölésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni.

3.10.Amennyiben az igénylő az adatszolgáltatás kívánt módját nem jelölte meg, az igényt a Polgármesteri Hivatal  az általa választott módon és technikai eszközzel teljesíti.

 

4. Az igény teljesítésének megtagadása

4.1.Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival, valamint az igénylőt  törvény alapján megillető jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatással együtt, 8 napon belül írásban vagy – ha az igényben elektronikus levelezési címét közölte – elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt.

4.2.Az elutasított kérelmekről, valamint az elutasítások indokairól a Polgármesteri Hivatal  nyilvántartást vezet, és az abban foglaltakról minden évben január 31-éig tájékoztatja a Hatóságot.

 

5. Az igénylő adatainak kezelése

5.1.Ha törvény másként nem rendelkezik, az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges.

5.2.Az igény teljesítését, illetve a költségek megfizetését követően az igénylő személyes adatait haladéktalanul törölni kell. Az adatok törlése az ügyben eljáró ügyintéző feladata.

5.3.A személyes adatok törlése érdekében a melléklet szerinti adatlapon külön rész szolgál a személyes adatok feltüntetésére. A személyes adatokat tartalmazó részt az adatszolgáltatás teljesítését követően el kell választani a nyomtatványtól, és gondoskodni kell a leválasztott rész megsemmisítéséről.

 

6. Záró rendelkezések

6.1. Eszabályzat 2012. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.Értékelés
MEGNÉZTE: 56 látogató

Online lista

8 látogató van online
0 vendég, 8 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.