Thursday, 13/5/2021 UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat – a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére

Az intézmény tevékenységi köre: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (19 bekezdése 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (2) bekezdés a./ pont szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76.§ (3) bekezdés a./-d./ pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése, az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A folyamatban lévő programok szakszerű folytatása, új tevékenységek bevezetése, a lakosság minél szélesebb körű megszólításával, együttműködés a fenntartóval. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű, teljes munkaidejű munkaviszony.

A vezetői megbízás időtartama: 5 év.

A megbízás tervezett kezdő napja: 2021. március 01.

A megbízás megszűnésének napja: 2026. február 28.

A megbízás feltételei:

  • a 39/2020. (X.30.) EMMI. rendelet 1. melléklet 5. pontja vagy 9. pontja szerinti végzettség és gyakorlat,
  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát,
  • a képesítést igazoló okiratok másolatát,
  • a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői programot,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

A bérezés: – a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) figyelembevételével – megegyezés szerint történik.

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatot írásba, a csatolt mellékletekkel együtt Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve kell benyújtani (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.)

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap, azaz 2021. február 17.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésen dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeg információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki az Mt. 45. § (5) bekezdése alapján.

A pályázattal kapcsolatban Szeli Zoltán polgármesternél lehet érdeklődni. (tel.: 52/588-400).

Kelt: Tiszacsege, 2021. január 18.

Szeli Zoltán s.k.
polgármesterMEGNÉZTE: 103 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.