Thursday, 16/9/2021 UTC+2
Tiszacsege

Álláspályázat óvoda intézményvezető munkakör betöltésére

Tiszacsege Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Óvoda utca 3/a.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69.§-ában meghatározott feladatok. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • óvodapedagógusi szakképzettség,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség
 • legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • a pályázóval szemben ne álljanak fenn a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2d) és (2e) bekezdésében foglalt kizáró okok
 • a pályázónak az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata
 • a pályázó részletes szakmai életrajza
 • az intézmény vezetésére és feljesztésére vonatkozó programja
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, mely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű és nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, illetve nem állnak fenn vele szemben a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20.§ (2d) és 2 (e) bekezdésében foglalt kizáró okok
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e a pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2022. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szeli Zoltán polgármester. dr. Lajter Zoltán mb. jegyző nyújt, a 06-52-588-400 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: I/5719-1/2021. , valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.
 • Személyesen: Szeli Zoltán polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. Az intézményvezetői megbízás határozott időre szól. A megbízás kezdő napja 2022. január 01., megszűnésének napja 2027. július 01. A vezetői pótlék mértéke a pótlékalap 80%-a.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.tiszacsege.hu


MEGNÉZTE: 83 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.