Wednesday, 27/10/2021 UTC+2
Tiszacsege

Tiszacsege Város Önkormányzata által hozott határozatok:

2021

1-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadása

2-2021 Tiszacsege belterület, 1213 hrsz-ú legelő művelési ágú ingatlan bérbeadása

3-2021 A Magyar Államvasutak Zrt.-vel kötött bérleti szerződések felmondása, valamint egy új üzemeltetési megállapodás megkötése

4-2021 Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

5-2021 Fenntartói hozzájáruló nyilatkozat kiadása az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a „Kincses Kultúróvoda 2021” cím elnyerésére kiírt pályázat vonatkozásában 

6-2021 Szándéknyilatkozat kiadása a tiszacsegei központi orvosi ügyelet működtetésének átadása vonatkozásában az Országos Mentőszolgálat részére 

7-2021 Pályázat kiírása a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátása vonatkozásában 

8-2021 Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony pályázat kiírása nélküli betöltése ügyviteli munkatárs munkakörbe 

9-2021 Nagy János Tiszacsege belterület, 5836/6 hrsz-ú ingatlanon lévő üdülőépületre vonatkozó bérleti szerződés tartalmi feltételeinek meghatározása

10-2021 A „Település fásítás 2021. év” program keretében ültetendő faállomány helyének meghatározása

11-2021 A Kisfaludy utca kétirányúsítása

12-2021 Tiszacsege Város Polgármesterének a 61/2021. (V.20.) PM. számú határozatának visszavonása

13-2021 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde – az épület felújításának idejére történő – teljes zárva tartásának engedélyezése

14-2021 A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú „Külterületi helyi közutak fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása, valamint a szükséges önerő biztosítása

15-2021 A Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatása

16-2021 A 4066 Tiszacsege, Nagymajor tanya 01111/3 hrsz. alatti közösségi ház táboroztatás céljából történő bérbeadása Tóth Norbert részére

17-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 5835/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő üdülőépület (faház) bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

18-2021 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője pályáztatás nélküli ismételt megbízatásának véleményezése

19-2021 Határozatlan idejű, részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony pályázat kiírása nélküli betöltése múzeumi gondnok munkakörbe

20-2021 A 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti volt villamossági bolthelyiség bérbeadása

21-2021 A 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti volt Tourinform irodahelyiség bérbeadása

22-2021 A Tiszacsegei Tanyagondnoki Szolgálat szakmai programjának jóváhagyása

23-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

24-2021 Pályázat kiírása a tanyagondnoki munkakör betöltése vonatkozásában

25-2021 A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-20 kódszámú „Helyi termékértékesítést  támogató piacok infrastruktúrális- és eszköz fejlesztése” című felhívásra támogatási kérelem benyújtása és az ahhoz szükséges önerő biztosítása

26-2021 Az Agrárminisztérium által, a Zártkerti Program keretében meghirdetett „Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális hátteret biztosító fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása

27-2021 A Tiszacsegei Református Egyházközséggel megkötött – házi segítségnyújtásra vonatkozó – ellátási szerződés módosítása

28-2021 A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. által biztosított szakorvosi és nem szakorvosi óraszámok átcsoportosításának támogatása

29-2021 Az 1/2021. KT. számú határozat módosítása

30-2021 A Tiszacsegei Termálstrand fedett uszoda épülete tetőszerkezetének helyreállítási munkálataira beérkezett árajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

31-2021 A „Baba-fa Projekt” elindítása

32-2021 A megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény intézményvezetői beosztására kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

33-2021 A Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely vonatkozásában újabb pályázat kiíráa

34-2021 A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztás ellátására szóló pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása

35-2021 Pályázat kiírása a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátása vonatkozásában

36-2021 Az értékesíteni kívánt önkormányzati ingatlanok listájának közzététele

37-2021 Egyes önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok ingatlanforgalmi értékbecslésének elrendelése

38-2021 A polgármesteri jelentés elfogadása

39-2021 Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról

40-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

Melléklet

41-2021 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/ felújítása-2021” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsege belterületén található Iskola utca útburkolatának felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

42-2021 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Belterületi utak, hidak, járdák felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

43-2021 Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra

44-2021 A Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet kapcsán, 2021. június 4. napon kötött feladat-ellátási szerződés módosítása

Melléklet

45-2021 A Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítése és véleményezése

46-2021 A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű, Tiszacsege Város Önkormányzatának szakfeladatán működő szolgáltatás 2020. évi beszámolójának elfogadása

47-2021 A 27/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat visszavonása

48-2021 A vis major támogatás iránti pályázat benyújtása

49-2021 Az általános iskolás tanulók úszásoktatásának támogatására vonatkozó, a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola által benyújtott kérelem elbírálása

50-2021 A 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére vonatkozó pályázati felhívás közzététele

51-2021 A 4066 Tiszacsege, Fő utca 11. szám alatti szolgálati lakás bérbeadása

52-2021 A 4066 Tiszacsege, Csokonai utca 7. szám alatti szolgálati lakás igénylésére érkezett kérelem elbírálása

53-2021 A Tiszavirág utcán sebességcsökkentő bordák elhelyezése

54-2021 A Barna utcán forgalomkorlátozó táblák kihelyezése

55-2021 A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

56-2021 A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató házi segítségnyújtásra vonatkozó szakmai programjának módosítása

57-2021 A Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató szociális étkeztetésre vonatkozó szakmai programjának módosítása

58-2021 Javaslat Serbán Ferencné részére szociális bérlakás bérbeadására

59-2021 A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. szakmai terve módosításának jóváhagyása

60-2021 A PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zrt. térítési díj szabályzata módosításának jóváhagyása

61-2021 Ideiglenes bizottság létrehozása a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztására érkezett pályázók meghallgatására

62-2021 Az ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

63-2021 A Tiszacsege belterület 2999 helyrajzi számú, 4066 Tiszacsege, Muskátli u. 11. szám alatti ingatlan értékesítése

64-2021 A tanyagondnoki munkakör betöltésére beérkezett pályázatok elbírálása

65-2021 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde megbízott intézményvezetőjének megválasztása

66-2021 A 48/2021. (VIII. 25.) KT. számú határozat módosítása

67-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állománya

68-2021 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. január 01. és 2021. július 31. közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadása

69-2021 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójában történő részvétel

70-2021 A 14/2021. (VII. 8.) KT. számú határozat módosítása

71-2021 A Tiszacsege belterület 2940/23 helyrajzi számú ingatlanra bejegyzett visszavásárlási jog törlése

72-2021 A 67/2020. (VIII. 31.) KT. számú határozat megerősítése

73-2021 A szociális célú tüzelőanyag megvásárlása

74-2021 A Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálása

75-2021 A polgármesteri jelentés elfogadása

76-2021 A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázatok elbírálása

77-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt Tourinform irodahelyiség bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

78-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 99 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Fő utca 38. szám alatti ingatlanon lévő volt villamossági bolthelyiség bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

79-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 433 helyrajzi számú, természetben 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38/10. szám alatti költségalapon meghatározott lakbérű bérlakás bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

80-2021 Lévainé Illés Tímea közalkalmazott áthelyezése

81-2021 A 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás bérbeadása

82-2021 A 25/2021. (VIII. 5.) KT. számú határozat módosítása

83-2021 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi téli igazgatási szünetének elfogadása

2021 PM

1-2021 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

2-2021 Az Egyek külterület 0477/7 hrsz. ingatlanra vonatkozóan hasznosítási kötelezettség teljesítésére irányuló megbízási szerződés megkötése

3-2021 A partnerségi egyeztetés lezárása Tiszacsege Város településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan

4-2021 Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszacsege Város település-szerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv 2020/1. módosítása kapcsán

5-2021 Beszámoló a társadalmi szervezeteknek nyújtott 2020. évi támogatás felhasználásáról

6-2021 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi nyári igazgatási szünetének elfogadása

7-2021 A XIV. Tiszacsegei Halászlé Fesztivál és a IX. Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál kapcsán érkezett kérelem megvitatása

8-2021 Az egészségügyi feladat-ellátási szerződés megkötése a Tiszacsege 1. sz fogorvosi praxis vonatkozásában

9-2021 Javaslat a „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtására 

10-2021 Az 52/2020. (XI.27.) PM. számú határozat módosítása

11-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2021 –2024. évi fizetési kötelezettségeinek megállapítása

12-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.1.) önkormányzati rendelet – a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal szakmai segítségnyújtásának megfelelő – módosításának elkészítése

13-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

14-2021 A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 2020. évi közművelődési beszámolójának elfogadása

15-2021 A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon Könyvtári, Információs és Közösségi Hely 2020. évi szakmai beszámolójának, valamint a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár 2021. évi munka- és szolgáltatási tervének elfogadása

16-2021 A 9/2021. (II. 12.) PM. számú határozat módosítása

17-2021 A 2021. évi Közbeszerzési terv elfogadása

18-2021 Az önkormányzati tulajdonú lakások átsorolása

19-2021 Tanyagondoki szolgáltatás létrehozása

20-2021 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, Óvoda épület felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

21-2021 A Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület felújítása” alprogramhoz kapcsolódó Óvoda épület felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

22-2021 A Belügyminisztérium által meghirdetett 2021. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat keretén belül a Belterületi utak, járdák, hidak felújítása elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása és az ahhoz szükséges önerő biztosítása

23-2021 Szándéknyilatkozat Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megkötésére

24-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata 67/2001. (X.30.) KT. számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv és leírásának 2020/1. módosításának elfogadása

25-2021 Az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározása

26-2021 A Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola felvehető maximális tanulólétszámának csökkentése

27-2021 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, ravatalozó épület felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

28-2021 A TOP-2.1.3-16 kódszámú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül bel-és csapadékvízvédelmi létesítmények tervezési feladatai kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

29-2021 A Tiszacsege 1. sz. fogorvosi körzet kapcsán, 2021. február 08. napon kötött feladat-ellátási szerződés módosításának szövegének jóváhagyása

30-2021 A Tiszacsege 1. sz. fogorvosi körzet kapcsán, 2021. február 08. napon kötött feladat-ellátási szerződés módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének jóváhagyása

31-2021 Partnerségi egyeztetés lezárása Tiszacsege Város településrendezési eszközeinek – jogszabályi harmonizáció miatti – módosításához kapcsolódóan 

32-2021 Környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása Tiszacsege Város helyi építési szabályzat 2021/1. módosítása kapcsán 

33-2021 A Termálstrand épületében lévő büfé bérbeadása

34-2021 A 27/2021.(III.18.) PM. számú határozat visszavonása

35-2021 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, ravatalozó épület felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok újbóli kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

36-2021 Az LVF/5196/2021-ITM kódszámú „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című pályázat benyújtásához önerő biztosítása

37-2021 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodaépület felújítása” című MFP-OEF/2020 kódszámú pályázat keretén belül megnyert, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületének felújításához kapcsolódóan, építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

38-2021 A Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázaton belül megnyert, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde épületének felújításához kapcsolódóan, építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

39-2021 Az „EFOP-1.5.3.-16-2017-00021 azonosítószámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése Hajdúnánáson és vonzáskörzetében” című projekttel kapcsolatos rendezvényszervezési feladatok ellátása Tiszacsegén” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntéshez való hozzájárulás

40-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások megnevezésű szolgáltató útján ellátott házi segítségnyújtás alapellátási feladat Tiszacsegei Református Egyházközösségnek történő átadása

41-2021 A Tiszacsege belterület 5835/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő üdülőépület bérbeadása

42-2021 A Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatása

43-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata által a 4066 Tiszacsege, Fürdő utca 6. szám alatti Termálstrand területén lévő fedett uszoda épület büfé helyisége bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

44-2021 A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. működésével kapcsolatos vezetői juttatások jogosulti körének és mértékének, illetve az illetményen felüli díjazások feltételeinek és mértékének utólagos meghatározása

45-2021 A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.-nél egészségügyi szolgálati munkaviszonyban álló munkavállalók tekintetében a további jogviszony létesítését engedélyező személy utólagos meghatározása és az „Eljárásrend a további munkavégzésre irányuló jogviszony létesítéséhez egészségügyi szolgálati munkaviszonyban lévő munkavállaló számára” című dokumentum utólagos elfogadása

46-2021 A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. Térítési díj szabályzatának utólagos jóváhagyása

47-2021 A 2020. évi járási startmunka mintaprogramok keretén belül a mezőgazdasági, illetve az egyéb mintaprogramban megtermelt felesleg szociális célú, valamint a helyi sajátosságok mintaprogram keretén belül működő varrodában elkészült védőmaszkok helyi szintű felhasználásának utólagos jóváhagyása

48-2021 A Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási előszerződés megkötése

49-2021 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Temetői infrastruktúra fejlesztése-2020” elnevezésű pályázat keretén belül megnyert, ravatalozó épület felújítására vonatkozó pályázat kapcsán építési műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyában érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

50-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata 2020-2024. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása

Az 50-2021 számú határozat melléklete – Tiszacsege Város Önkormányzatának Gazdasági Programja 

51-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

52-2021 Pályázati kiírás közzététele a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői álláshely vonatkozásában 

53-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata által az önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

54-2021 A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2020. évben végzett munkájáról készített beszámoló elfogadása

55-2021 Az 50/2020. (XI. 26.) PM. számú határozat visszavonása

56-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése és a beszámoló elfogadás

57-2021 A Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület támogatása

58-2021 A Medicopter Alapítvány támogatása

59-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által a Tiszacsege belterület 5835/6 helyrajzi számú ingatlanon lévő üdülőépület (faház) bérbevételére kiírt pályázati felhívásra érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

60-2021 A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2020. évben végzett beszerzésekről és beruházásokról szóló beszámolójának elfogadása

61-2021 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde tetőfelújítása alatti részleges, valamint az augusztusban esedékes belső felújítási munkálatok idejére teljes zárva tartásának engedélyezése

62-2021 A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

63-2021 Haszonkölcsön szerződés megkötése a Benita Gyermekvédő Alapítvánnyal

64-2021 A Tiszacsegei Református Egyházközséggel történő házi segítségnyújtásra vonatkozó ellátási szerződés megkötése

65-2021 Tiszacsege Város Önkormányzata, Intézményei és Polgármesteri Hivatala 2020. évi belső ellenőrzési kötelezettségének  teljesítéséről szóló éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása

66-2021 A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által megküldött beszámoló elfogadása

67-2021 A 4066 Tiszacsege, Bartók Béla utca 17. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás bérbeadása

68-2021 Földterületek bérbevétele iránti kérelmek elbírálása

69-2021 Földterületek bérbevétele iránti kérelmek elbírálása

70-2021 Földterületek bérbevétele iránti kérelmek elbírálása

71-2021 Földterületek bérbevétele iránti kérelmek elbírálása

72-2021 Szabadi János önkormányzati ingatlan bérlése iránti kérelmének elbírálása

73-2021 A Tiszacsege Város Önkormányzata által működtetett központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól, valamint szakmai munkájáról szóló, 2020. január 01. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó beszámoló elfogadása

74-2021 A TOP-2.1.3-16 kódszámú, „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című projekt keretén belül a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása vonatkozásában érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

75-2021 Tiszacsege Város Polgármestere 71/2020. (XII.15.) PM. számú határozatának módosítása

76-2021 Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

77-2021 A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

78-2021 Javaslat a Városnap elnevezésére, időpontjára és helyszínére

79-2021 A tanyagondoki szolgáltatás létrehozásáról szóló 19/2021. (III.09.) PM. számú határozat visszavonása

80-2021 Javaslat tanyagondoki szolgálat létrehozására

81-2021 A 9/2021. (II. 12.) PM. számú határozat, valamint a 16/2021. (III. 4.) PM. számú határozat visszavonása

82-2021 A Teleki László Alapítvány által, a Népi Építészeti Program keretében meghirdetett „Népi építészeti értékek megújulását támogató szakmai előkészítésre igényelhető támogatás” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása és az ahhoz szükséges önerő biztosítása

83-2021 Kőszegi János intézményvezetői megbízatásának visszavonása

84-2021 A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői álláshelyre való pályázat kiírása és Józsa Erika intézményvezető-helyettes intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátásával való megbízása

2020 PM

1-2020 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde rendkívüli szünet elrendelése

2-2020 Piac bezárása

3-2020 Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek pályázati ajánlattételi felhívás

4-2020 Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú, „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek” pályázat ajánlattételi felhívás

5-2020 Rendelet és határozatok megerősítése

6-2020 Bizottsági határozatok megerősítése

7-2020 Simon Albert alpolgármester lemondása

8-2020 A Tiszacsegei Termálstrand megnyitása

9-2020 Yamaha kishajó értékesítése

10-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartásáról szóló határozat visszavonása

11-2020 Gyermekjóléti beszámoló elfogadása

12-2020 XIII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” határozata

13-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és K. J. G. között létrejött bérleti szerződés módosítása

14-2020 Ingatlanrész megvásárlásáról szóló határozatok visszavonása

15-2020 Bartha Jánosné alpolgármesterré választása

16-2020 Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

17-2020 A  Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde rendkívüli szünet visszavonása

18-2020 A települési önkormányzatok rendkívüli támogatásának benyújtása

19-2020 A Tiszacsegei Termálstrand megnyitás visszavonása

20-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzata és munkakörei

21-2020 L. J.né kinevezése

22-2020 L. J.né és V. I. közalkalmazottak áthelyezése

23-2020 A 2020. évi „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” megnevezésű pályázati benyújtása

24-2020 Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagságról való lemondás tudomásul vétele

25-2020 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása

26-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása

27-2020 A Jeanneau Cap Camarat 510 típusú kishajó értékesítése

28-2020 A Méliusz Juhász Péter Könyvtár által megküldött beszámoló elfogadása

29-2020 A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról készített beszámoló elfogadása

30-2020 A tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

31-2020 Az „Önkormányzati tulajdonban lévő út-, hídépítés/felújítás – 2020” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása

32-2020 A „Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyása

33-2020 A „Közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés” című pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása

34-2020 Az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása

35-2020 A Tiszacsege Városi Sport Egyesület támogatása

36-2020 A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2019. évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

37-2020 A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

38-2020 A Tiszacsegei Római Katolikus Templomért Alapítvány támogatása

39-2020 A Fonyódligeti üdülőben 2019. évben történt felújításokra és az eszközök beszerzésére fordított összeg megfizetése

40-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. II. félévére vonatkozó munkatervének elfogadása

41-2020 A Csurgó utcai bérlakások igénylésére vonatkozó kérelmek elbírálása

42-2020 A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása

43-2020 A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának kiadása

44-2020 A Tiszacsegén üzemelő víziközmű vagyonnal kapcsolatos gördülő fejlesztési terv készítése és véleményezése

45-2020 Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatának módosításával kapcsolatos költségek 

46-2020 A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

47-2020 A 2020. évi téli igazgatási szünet időpontjának megállapítása

48-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli szünetre vonatkozó nyitvatartási ideje

49-2020 A 2021. évi járási startmunka mintaprogramok megindítása

50-2020 A lakossági használt sütőolaj begyűjtési szerződés megkötése 

51-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

52-2020 K. J. végleges áthelyezéséről szóló megállapodás

53-2020 K.Jné.végleges áthelyezéséről szóló megállapodás

54-2020 K. Jné. portás munkakörbe történő kinevezése

55-2020 M.A. ügyviteli munkatárs munkakörbe történő kinevezése

56-2020 Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

57-2020 Szándéknyilatkozat feladat-ellátási szerződés megkötésére az 1. sz. fogorvosi körzet ellátására

58-2020 A Fő utca, Templom utca, Tompa utca és Kossuth utca által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

59-2020 Az 56/2020. (XI.27.) PM. számú határozat módosítása

60-2020 Tiszacsege település szociális ellátórendszerének bővítése: Étkeztetés – népkonyha

61-2020 A BursaHungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában beérkezett”A” típusú pályázatok elbírálása

62-2020 A BursaHungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában beérkezett”B” típusú pályázatok elbírálása

63-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata folyószámlahitel szerződésének megújítására

64-2020 Az iskolai körzethatárok véleményezése

65-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

66-2020 A 2020. évi városi rendezvények, programok értékeléséről szóló beszámoló elfogadása

67-2020 A 2021. évi városi rendezvénynaptár elfogadása

68-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2019/2020 nevelési évéről szóló beszámolójának elfogadása

69-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020/2021 nevelési évére vonatkozó munkatervének elfogadása

70-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2021. I. félévére vonatkozó munkatervének elfogadása

71-2020 A Tiszacsegei Termálstrand, Holdfény Kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak felülvizsgálata

72-2020 Az Önkormányzat által, építési telek, Tisza-parti, valamint a köztemető területén virágárusító pavilon elhelyezésére bérbeadott területek bérleti díjainak felülvizsgálata

73-2020 A bérbe adott földterületek 2021. évi bérleti díjainak megállapítása

74-2020 Az önkormányzat tulajdonában lévő, strandfürdő területén bérbe adott földterületek és helyiségek 2021. évi bérleti díjainak meghatározása

75-2020 A közterület-használati díjak megállapítása

76-2020 Az önkormányzati lakások és helyiségek bérleti díjainak megállapítása

77-2020 A piacokon és vásárokon alkalmazandó helyhasználati díjak felülvizsgálata

78-2020 A tiszacsegei köztemetőben az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díjainak, a temető fenntartási hozzájárulás díjának és a temetőbe való behajtás díjának felülvizsgálata

79-2020 Az anyakönyvi eljárásért fizetendő díjak felülvizsgálata

80-2020 Az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakásbérleti szerződéseinek felülvizsgálata

81-2020 A karácsonyi élelmiszercsomag kiosztása

82-2020 A 35/2016. (III.07.) KT. számú határozat hatályon kívül helyezése

83-2020 A 76/2020. (XII.15.) PM. számú határozat hatályon kívül helyezése

84-2020 A 77/2020. (XII.15.) PM. számú határozat hatályon kívül helyezése

85-2020 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról szóló, – kormányhivatal határozatával pótolt – megállapodás módosításának elfogadása

86-2020 A Tiszacsege Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

87-2020 A Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának elfogadása

88-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020. (I.14.) KT. számú határozatának módosítása

2020

1-2020 PÉTEGISZ szakmai terv jóváhagyása

2-2020 Másolatkészítési szabályzat jóváhagyása

3-2020 Tiszacsege Város Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatás elfogadása

4-2020 Kóbor állatok befogásáról szóló szerződés megkötése

5-2020 Közvilágítás üzemeltetési szerződés megkötése

6-2020 A polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése

7-2020 A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének elfogadása

8-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzata és munkakörei

9-2020 Ukrán állampolgárságú gyermekek a Tiszacsegei Városi Óvodába és Bölcsődébe történő felvétele

10-2020 A Fonyódligeti üdülő 2019. évi szakmai beszámolójának elfogadása

11-2020 A Fonyódligeti üdülőben a 2019. évben történt felújításokra és az
eszközök beszerzésére fordított hozzájárulási költség megfizetésének elutasítása

12-2020 A Fonyódligeti üdülő 2020. évi üzemeltetésére vonatkozó megállapodás elfogadása

13-2020 A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re történő ingyenes ingatlan-átruházásra vonatkozó javaslat megtárgyalása

14-2020 A 170/2019. (IX. 26.) KT. számú határozat visszavonása

15-2020 A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslat elfogadása

16-2020 A XIII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a VIII. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt önkormányzati területek biztosítása

17-2020 A Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködési megállapodásának felülvizsgála

18-2020 Az iskolai körzethatárok megállapítása

19-2020 Az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. törzstőke emelésére vonatkozó kérelmének, valamint a Javadalmazási Szabályzatának megtárgyalása

20-2020 A „Szociális városrehabilitációs programok Tiszacsegén” megnevezésű, TOP 5.2.1-15-HB1-2016-00006 azonosító számú pályázat visszavonása

21-2020 A „Leromlott városi területek rehabilitációja Tiszacsegén” megnevezésű, TOP 4.3.1-16-HB1-2017-00002 azonosító számú pályázat visszavonása

22-2020 Ideiglenes bizottság létrehozása

23-2020 Adósságot keletkeztető ügyletek

24-2020 PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. kapacitásbővítési pályázatának benyújtása

25-2020 A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény nyári zárva tartási ideje

26-2020 Közbeszerzési szabályzat elfogadása

27-2020 A 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadása

28-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató

29-2020 A 2019. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztató

30-2020 A 128/2017.(VI.29.) KT. számú határozat visszavonása

31-2020 A Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet és Tiszacsege Város Önkormányzata között létrejött haszonkölcsön szerződés felmondása

32-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzata és munkakörei

33-2020 Az óvodai körzethatárok, valamint az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározása

34-2020 Kenderes és Túrkeve települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozásának tudomásul vétele

35-2020 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájával és Kollégiumával való együttműködési megállapodás megkötése

36-2020 A Tiszacsege Városi Sport Egyesület támogatása

37-2020 A Tiszacsegei Operatív Törzs munkájáról szóló beszámoló elfogadása

38-2020 A polgármesteri jelentést elfogadása

39-2020 A rendkívüli települési támogatás iránti kérelem tárgyában érkezett fellebbezés elbírálása

40-2020 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság új tagjának megválasztása

41-2020 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása

42-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete feloszlása

43-2020 A rendkívüli önkormányzati támogatására benyújtott pályázatról szóló 18/2020. (V.27.) PM. számú határozat módosítása

44-2020 Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról

45-2020 A Tiszacsegei Református Egyházközség által a Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában benyújtott kérelem elbírálása

46-2020 A Tiszacsege Városi Sportegyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálása

47-2020 A Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálása

48-2020 A Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2019. évben végzett beszerzésekről és beruházásokról szóló beszámolója

49-2020 A 2020. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyása

50-2020 A Közművelődés Kollégiuma által kiírt pályázatra történő támogatási kérelem benyújtása

51-2020 A Tiszacsege, Hataj utca 12. szám alatti ingatlan értékesítése

52-2020 A Tiszacsegei Termál Fürdő nyitása

53-2020 A Tiszacsegei Termál Fürdő megnyitása, illetve az azt követő napjára adandó ingyenes belépés lehetőség

54-2020 A Tiszacsegei Termál Fürdőben, a tiszacsegei lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére nyújtható ingyenes belépés lehetőség

55-2020 A Termál Fürdőben a 2019. évben váltott és fel nem használt bérletek a Termál Fürdő nyitását követő 30 napig történő felhasználásáról

56-2020 A Tiszacsegei Termál Fürdő nyitvatartása

57-2020 Támogatási igény benyújtása a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz

58-2020 A Tiszacsege Város 1. számú felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítása

59-2020 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtása

60-2020 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtása

61-2020 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-FVT/2020 kódszámú „Temető fejlesztése” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtása

62-2020 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett MFP-OKE/2020 kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtása

63-2020 A Tiszacsege Városi Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályának anyagi támogatására vonatkozó kérelmeinek elbírálása

64-2020 A Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálása

65-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének megtárgyalása

66-2020 Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztató elfogadása

67-2020 A 0460/29 helyrajzi számú magánterületről a 0441 helyrajzi számú közterületre kiváltott ivóvíz gerincvezeték szakasz térítésmentes átvétele

68-2020 Dénes Ágota, a Tiszacsegei Református Egyházközség Presbitériuma képviselőjének 2020. augusztus 26. napján érkezett kérelmének megtárgyalása

69-2020 A Tiszacsege, Hataj utca 12. szám alatti ingatlan értékesítése

70-2020 A Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatti szociális elhelyezést biztosító lakás igénylésére vonatkozó kérelmek elbírálása

71-2020 Kőszegi János kérelmének elbírálása

72-2020 I. J. szavazásból történő kizárása

73-2020 I. J. kérelmének elbírálása

74-2020 A Tiszacsege Város Önkormányzatának a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének felülvizsgálata

75-2020 A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

76-2020 Ideiglenes bizottság létrehozása az alpolgármester-választás lebonyolításához

77-2020 Az ideiglenes bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

78-2020 Az alpolgármester megválasztása

79-2020 Az alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása

80-2020 A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság képviselő tagjainak megválasztása

81-2020 Tájékoztatás összeférhetetlenség bejelentéséről, méltatlanságról, valamint vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről.

82-2020 Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása

83-2020 Részvétel a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában

84-2020 A szociális célú tüzelőanyag megvásárlása

85-2020 A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című alprogram keretében megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

86-2020 Az LVF/13997/2019-ITM pályázati kódú „Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása” című megnyert pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

87-2020 Az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” megnevezésű pályázat keretén belül megnyert, belterületi út felújítására vonatkozó pályázat kapcsán érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

88-2020 A TOP-2.1.3-16-HB1-2019-00010 azonosítószámú „Tiszacsege település környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” elnevezésű megnyert projekt keretében a projektmenedzsmenti tevékenység elvégzésére érkezett ajánlatok kiértékelése és a nyertes ajánlattevő kiválasztása

89-2020 Az illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázatra támogatási igény benyújtása

2019

01-2019 Járási startmunka programban való részvétel

02-2019 Orvosi ügyelet ellátása

03-2019 Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra pályázat benyújtása

04-2019 Önk és TRNÖ megállapodás

05-2019 Számlavezető pénzintézet váltásra vonatkozó naprend elnapolása 06-2019 Iskolai körzetek véleményezése

07-2019 Fonyódligeti üdülő 2018 évi szakmai beszámolójának elfogadása 08-2019 Földterület bérlet Papp László

09-2019 Csegei Patás Pajtás földbérlet

10-2019 Polgármesteri jelentés

11-2019 Együttműködési megállapodás kötése a Debreceni Egyetem Balásházy János középiskolával

12-2019jó NHSZ Tisza tőrzstőke emelés

13-2019 Egyek Önkormányzati Köztestület Tűzoltóságból kilépés

14-2019 Fonyódi üdülési kedvezmény igénylése

15-2019 Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány kérelme

16-2019 Bérlakás kijelölése Török Istvánné részére

17-2019 Bérlakás kijelölése Kun Erika részére

18-2019 PÜB külsős tagjának megválasztása Dénes Ágota

19-2019 Adósságot keletkeztet ügyletből eredő fizetési kötelezettségek

20-2019 Polg Hiv Szervezeti és Működési Szabályzat SZMSZ

21-2019 Önkormányzati létszám meghatározása

22-2019 Közbeszerzési Szabályzat módosítása

23-2019 Közbeszerzés Terv 2019 évi

24-2019 Külterületi helyi közutak fejlesztésére közbeszerzési pályázati felhívás elfogadása

25-2019 Pénzintézet váltás Balmazújvárosi Takarékszövetkezethez

26-2019 Közművelődési feladatelltás átfogó szakfelügyeleti vizsgálatának elfogadása

27-2019 Gyermekorvosi körzetre pályázati felhívás elfogadása

28-2019 2-es számú felnőtt háziorvosi körzet megszüntetése

29-2019 Polgármester szabadságának ütemezése 2019

30-2019 PÉTEGISZ pályázat benyújtása

31-2019 Hatósági irodavezető és Műszaki ügyintéző munkakör betöltésére pályázat kiírása

32-2019 Fürdő igénybevétele

33-2019 Orvosi ügyelet ellátása

34-2019 Gerőcs Mihály részére bérlakás kijelölése

35-2019 Papp Sándorné kinevezése

36-2019 Fodor Erzsébet kinevezése

37-2019 Eü alapellátási körzetek megállapítása

38-2019 Polgármesteri Hivatal 2018 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

39-2019 Óvodai felvétel körzet meghatározása

39a-2019 Óvodai H I R D E T M É N Y_beíratás

40-2019 Támogatott társadalmi szervezetek beszámolójának elfogadása

41-2019 Csege Napok rendezvénytervezetének elfogadása

41a-2019 Csege Napok 2019 szombat

42-2019 Központi Orvosi ügyelet 2018 évi beszámolójának elfogadása

43-2019 Szociális Szolgáltatások 2018 évi beszámolójának elfogadása

44-2019 Szociális Szolgáltatások SZMSZ elfogadása

44a-2019 Szociális Szolgáltatások SZMSZ 2019.03.26. hó

45-2019 Szociális Szolgáltatások házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadása

45a-2019 Tiszacsegei Szociális Szolgáltatás szakmai program_házi segítségnyújtás 2019.03.

46-2019 Szociális Szolgáltatások szociális étkeztetés szakmai programjának elfogadása

46a-2019 Tiszacsegei Szociális Szolgáltatás szakmai program_szociális étkeztetés 2019.03.26.

47-2019 Önerő biztosítása közétkeztetés fejlesztése Tiszacsege településen tárgyú projekthez

48-2019 Ingatlan vásárlás Bartók B u 17

49-2019 Belső ellenőri jelentés elfogadása 2018 év

50-2019 Külterületi helyi közutak fejlesztése ajánlattételi felhívás elfogadása 51-2019 Bíráló Bizottság Tagok

52-2019 Felkért gazdasági társaságok

53-2019 Pénzintézet váltáshoz döntés meghozatala

54-2019 Területfejlesztési Terv 2021-2027

54-2019a Tiszacsege_Szektorális_terv_igényfelmérés_táblázat

55-2019 Termálstrand és Holdfény kemping szálláshely szolgáltatási díjtételek módosítása

56-2019 Csege Rév Bt részére hozzájáruló nyilatkozat

57-2019 Laborra érkezett közérdekű bejelentés ügyének megtárgyalása

58-2019 Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület anyagi támogatása

59-2019 Balogh Jánosné ingatlanrész felajánlásának elfogadása

60-2019 Tiszapart parkolás

61-2019 Kishajó kikötő

62-2019 Bérlakás kijelölése Kovács Zsuzsa részére

63-2019 Turi Albert sírhely megváltás iránti kérelme

64-2019 Vásári Sándorné közalkalmazotti kinevezése

65-2019 Illés János ügye 66-2019 Gyursánszki Lászlóné kérelme

67-2019 KOMISZ alapító okiratának módosítása

67-2019 KOMISZ alapító okiratának módosítása

68-2019 KOMISZ alapító okiratának egységes szerkezete

68-2019 KOMISZ alapító okiratának egységes szerkezete

69-2019 Könyvtár képzési és beiskolázási terve

70-2019 Óvoda u. 53 szám alatti ingatlan megvásárlása

71-2019 óvodai dolgozók kirándulásának támogatása

72-2019 Szennyvízbekötés lehetőségének biztosítása

73-2019 Visztra József és Sallai Mónika anyagi támogatása

74 közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

74-a Név szerinti szavazás közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

75-2019 0441 hrsz. terület rendezése Településrendezési terv módosításhoz

76-2019 Településrendezési terv módosítása I mód

76a Szerződés Tiszacsege rendezési terv módosítás E9-EV 2018-07-04

77-2019 REKI benyújtása

78-2019 Komp pályázat benyújtása

79-2019 Önk-i feladatellátásra pályázat benyújtása

80-2019 Magyar Falu Program Orvosi rendelő felújítására pályázat benyújtása

81-2019 Magyar Falu Program orvosi eszköz beszerzésére pályázat benyújtása

82-2019 Felhatalmazás béreli kívánt terület rendezésére egyek külterület 0477-7

83-2019 Döntés többletforrás felhasználásáról térfigyelő kamerarendszer beszerzésére

84-2019 térfigyelő kamerarendszerre indikatív ajánlat kérése

85-2019 Hitelfelvétel

86-2019 Földterületek bérbeadása

87-2019 Külterületi helyi közutak fejlesztése ajánlattételi felhívás elfogadása

87-2019a KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK_Tiszacsege VP- 2. eljárás

88-2019 Bíráló Bizottság Tagok

89-2019 Felkért gazdasági társaságok

90-2019 Fekete Gergő hatósági irodavezetői feladatokkal történő megbízása

91-2019 Bankváltás visszavonása

92-2019 Balmazújváros Rendőrkapitányság 2018 évi beszámolójának elfogadása

93-2019 Tokaji Vizirendészeti Rendőrörs beszámolójának elfogadása

94-2019 Óvoda SZMSZ-hez tartozó adatkezelési szabályzata

94a-2019 Óvoda ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

95-2019 Óvoda nyári zárvatartásának meghatározása

96-2019 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 2018 év

97-2019 Halászlé Fesztiválhoz terület rendezése

98-2019 Harcsapaprikás rendezvényhez terület rendezése

99-2019 Helyiség bérbeadása Hajdu Feri lángossütő

100-2019 II félévi munkaterv

101-2019 Polgármesteri jelentés

102-2019 Óvoda és Hunyadi utca aszfaltozása

103-2019 Leromlott városi területek rehabilitációjához épület vásárlása

104-2019 Önkormányzati létszám meghatározása

105-2019 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 2018 évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása

106-2019 Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 2018 évi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadása

107-2019 Református Egyházközség által szervezett gyerektábor támogatása

108-2019 Kapus Lajosné kinevezése

109-2019 Fő u 29 orvosi rendelő parkoló létesítése aszfaltozása

110-2019 Csege Pékség előtti terület aszfaltozása

111-2019 Reál parkoló aszfaltozása

112-2019 Hunyadi utca belterületi út felújítása

113-2019 Óvoda utca belterületi út felújítása

114-2019 Óvoda utca vízelvezetés terv és árajánlat kérés

115-2019 Fürdő büfé Gacsó Antalné külön mérőóra felszerelése

116-2019 Illés János bérleti szerződés felmondására vonatkozó 65-2019 határozat módosítása

117-2019 Játszótér helyszínének módosítása parkoló kialakítása

118-2019 Önk-i Létszám meghatározása

119-2019 Bana Gábor áthelyezéséről szóló háromoldalú megállapodás elfogadása

120-2019 Dr Gadóczi István Feladatellátási szerződés módosítása

121-2019 Dr Vadász Györgyi feladatellátási szerződés módosítása

122-2019 Rendezvénynaptár 2019 évi kiegészítése

122-2019a Rendezvénynaptár tervezet 2019 teljes

123-2019 Bana Gábor kinevezés

124-2019 Székely Zsuzsa kinevezés

125-2019 Fedezet biztosítása a külterületi út beruházáshoz

126-2019 Külterületi út közbeszerzési eljárás döntés meghozatala Duba Sped Kft

126-2019 Külterületi út közbeszerzési eljárás névszerinti szavazás

127-2019 Műszaki ellenőr megbízása

128-2019 HÉSZ-hez környezeti vizsgálat szükségességének megállapítása

129-2019 Tüzelőanyag támogatásra pályázat benyújtása

130-2019a Leromlott városi területek rehabilitációja megvalósítási helyszín módosítás

131-2019 Reál parkoló aszfaltozási munkálataira éven túli fejlesztési hitel felvétele

132-2019 Óvoda aszfaltozási munkálataira éven túli fejlesztési hitel felvétele

133-2019 Iskola konyha felújításához éven túli fejlesztési hitel felvétele

134-2019 Önkormányzat ingatlanok felújítására éven túli fejlesztési hitel felvétele

135-2019 Külterületi közutak fejlesztéséhez éven túli fejlesztési hitel felvétele

136-2019 Városi rendezvények megvalósítása éven túli működési hitel

137-2019 Pro-Team Kft részére varroda bérbeadása

138-2019 0634-5 hrsz út területrendezése

139-2019 Szövetkezet anyagi támogatása

140-2019 Illés János bérleti szerződés felmondására vonatkozó 116-2019 határozat módosítása

141-2019 Közétkeztetés Fejlesztése kivitelezői és tervezői árajánlatok elfogadása

142-2019 Vis maior pályázat benyújtása

143-2019 Önk-i létszám

144-2019 Magyar Falu program Óvoda udvar

145-2019 Magyar Falu program Polgármesteri Hivatal felújítása

146-2019 Magyar Falu program Temető fejlesztése

147-2019 Magyar Falu program Önk-i tulajdonú utak

148-2019 Kovács Zsuzsa részére bérleti díj kedvezmény megállapítása

149-2019 Dryvit Profi Kft vételi ajánlatának elfogadása Honvéd üdülő

150-2019 Közmű Gördülő Fejlesztési Terv 2020-2034

151-2019 Önk-i létszám

152-2019 Galbács és Fiai Kft részére tűzoltó kocsi értékesítés

153-2019 Országos Mentőszolgálat Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása

154-2019 Polgár és Térsége Egészségügyéért Alapítvány támogatási kérelmének elutasítása

155-2019 Csege Pékség előtti terület aszfaltozásai munkálataira árajánlat

156-2019 Hagyományőrző Néptánc Egyesület anyagi támogatása

157-2019 Gacsó Antalné részére kaució megállapítása

158-2019 HVB tagok és póttagok megválasztása

159-2019 Bana Amelita kinevezése segéd könyvtáros munkakörbe

160-2019 Illés János szolgáltatási szerződés meghosszabbítása

161-2019 Bursa Hungarica 2020 évi pályázati fordulójában részvétel

162-2019 Önk-i létszám

164-2019 közmű kiváltás vagyonátadás

165-2019 ROP területrendezés

166-2019 Tulajdonosi nyilatkozat Szarvas Fish Kft

167-2019 Carmen Lovasudvar kérelme

168-2019 vis maior támogatás

170-2019 Ingatlan vásárlás Bocskai utca Illéstől

171-2019 SZSZB tagok póttagok megválasztása

172-2019 Bukholcz Erika támogatása

173-2019 Bérlakás kijelölése Baja Balázs részére

174-2019 Bérlakás kijelölése Molnár György részére

175-2019 Ideiglenes Bizottság megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből

176-2019 Ideiglenes bizottság elnökének Bartha Jánosnét választja meg

177-2019 Ideiglenes bizottság tagjának Komóczi Imre megválasztása

178-2019 Ideiglenes bizottság tagjának Derzsényi János megválasztása

179-2019 Simon Albertet nemm zárja ki a döntésből

180-2019 Simon Albert társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztása

181-2019 Fekete Gergőt nem zárja ki a szavazásból

182-2019 Fekete Gergő polgárrmester illetményének megállapítása

183-2019 Fekete Gergőt a szavazásból nem zárja ki

184-2019 Fekete Gergő polgármester költségtérítésének megállapítása

185-2019 Simon Albert a szavazásból nem zárja ki

186-2016 Simon Albert alpolgármester tiszteletdíja

187-2019 SZMSZ felülvizsgálatára felhatalmazás

188-2019 Pénzügyi Bizottság tagjainak megválasztása során döntés nem zárja ki az érintetteket

189-2019 PÜB elnökének Derzsényi János megválasztása

190-2019 PÜB tagjának Komóczi Imre megválasztása

191-2019 PÜB tagjának Bartha Jánosné megválasztása

192-2019 Közös hivatal létrehozása Újszentmargita Önkormányzatával

193-2019 Önk-i létszám előirányzatai

194-2019 kislabor szolgáltatási díjának eltörlése

195-2019 Polg Hiv SZMSZ módosítása

196-2019 Polg Hiv SZMSZ egységes szerkezet

197-2019 Többcélú Kistérségi Társulás helyettesítése akadályoztatása

2018

01-2018 Önk és TRNÖ együttműködési megállapodás

02-2018 Zöld Város kialakítása ajánlattételi felhívás

03-2018 Iskola komplex energetikai felújítása ajánlattételi felhívás

05-2018 Ingatlanok közzétételéről tájékoztatás

06-2018 Központi Orvosi Ügyelet díjemelés

07-2018 TRV Zrt szerződés módosítása

08-2018 TRV Zrt által fizetendő bérleti díj meghatározása

09-2018 Keresztesi Roland részére bérlakás biztosítása

10-2018 Óvoda SZMSZ módosítása

11-2018 Polgármester szabadságának ütemezése

12-2018 Iskolai körzetek véleményezése

13-2018 SZSZB tagok és póttagok megválasztása

14-2018 Társadalmi Szerveztek beszámolójának elfogadása

15-2018 Csege Napok programjának elfogadása

16-2018 Turisztikai programajánló elfogadása

17-2018 Hajdúböszörményi Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés kiegészítése

18-2018 polgármesteri jelentés

19-2018 Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány anyagi támogatása

20-2018 HÉSZ módosítás

21-2018 Drahon Zsolt kérelmének elbírálása

22-2018 Második világháborús kutatás

23-2018 Szántai János ajánlatának elutasítása

24-2018 Kovács Sándorné ingatlan felajánlása

25-2018 Szilágyi Sándor polgármester garázdaság Vadásznap

26-2018 Iskola komplex energetikai felújítása közbeszerzési eljárás nyertese Dryvit Profi Kft

27-2018 Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjait és póttagjait

28-2018 Óvoda körzethatár felvételi időpont meghatározása

29-2018 Debreceni Tankerületi Központ intézményátszervezése

30-2018 Csenkiné Végh Erzsébet közalkalmazotti kinevezése

31-2018 Testületi ülésről felvétel készítése

32-2018 Adósságot keletkeztető ügyletek

33-2018 Belső ellenőrzési jelentés elfogadása

34-2018 Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet szerződés módosítása

35-2018 Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződés módosítása

36-2018 Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet egységes haszonkölcsön szerződés

37-2018 Óvoda intézményi tanfelügyeleti intézketési terv elfogadása

37-2018a Óvoda intézkedési terv_tanfelügyelet

38-2018 Könyvtár 2017 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

39-2018 Vízmű Zrt Víztorony közös bérbeadása

40-2018 Központi Orvosi Ügyelet 2017 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

41-2018 Igazgatási szünet elfogadása

42-2018 Tiszacsege Város Önkormányzat 2018 évi közbeszerzési tervének elfogadása

43-2018 Halászlé Fesztivál Harcsapaprikás Főző Fesztivál rendezvényhez terület biztosítása

44-2018 Zöld város kialakítása közbeszerzést lezáró döntés Dryvit Profi Kft

45-2018 Polgármesteri jelentés elfogadása

46-2018 REKI benyújtása

47-2018 MEDICIN 68 Kft-vel kötött egészségügyi feladatellátási szerződés módosítása

48-2018 HBM Vízmű Zrt ingatlaneladáshoz meghatalmazás

49-2018 Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatás kérelme

50-2018 Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület anyagi támogatás kérelme

51-2018 Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatás kérelme

52-2018 Hagyományőrző Egyesület részére terem biztosítása

53-2018 Nyugdíjas Egyesület részére terem biztosítása

54-2018 Mozgáskorlátozottak HBM Egyesület anyagi támogatása

55-2018 Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület anyagi támogatása

56-2018 Egészségtudatos életmód támogatása

57-2018 Dózsa Erzsébet árusítás iránti kérelem elfogadása

58-2018 Keresztesi Roland kérelmének elfogadása

59-2018 Dr Bóné Mónika lakáskérelmének elbírálása

60-2018 Műfüves pálya közbeszerzési eljárás megindításának elfogadása

60-2018a2 Műfüves pálya eljárást megindító felhívás-Tiszacsege

60-2018b2 Műfüves pálya KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK- Tiszacsege műfüves pálya

60-2018c Döntési határozat és név szerinti szavazás eljárást megindító felhívásra

61-2018 Műfüves pálya kivitelezési feladataira gazdasági szereplők felkérésének elfogadása

61-2018a Gazdasági szereplők elfogadása Döntési határozat és név szerinti szavazás

62-2018 Műfüves pálya bíráló bizottsági tagok elfogadása

62-2018a Döntési határozat és név szerinti szavazás Bíráló Bizottsági tagok elfogadása

63-2018 Reki pályázat benyújtása módosítás

64-2018 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2017 évi beszámolójának elfogadása

65-2018 Tokaji Vizirendészet beszámolójának elfogadása

66-2018 Lengyel Attila földbérlet

67-2018 Papp Albert László földbérlet

68-2018 Kóti Imre földbérlet

69-2018 Széles Imre földbérlet

70-2018 Sallai Mónika földbérlet

71-2018 Magyar Tibor földbérlet

72-2018 Tiszaközi út fejlesztése önerő biztosítása

73-2018 Polgármesteri jelentés elfogadása

74-2018 Ludmán Zsolt ügyvéd meghatalmazása

74-2018 Ludmán Zsolt ügyvéd meghatalmazása

75-2018 Területrendezés 0624-5 hrsz

76-2018 Díszvilágítás

77-2018 Kovács József részére költségalapon meghatározott bérlakás biztosítása

78-2018 HÉSZ módosítása

79-2018 Műfüves pálya közbeszerzési eljárás lezáró döntés

79a-2018 Műfüves pálya névszerinti szavazás

80-2018 Műfüves pályához önerő biztosítása

81-2018 Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése támogatásához önerő biztosítása

82-2018 Nagy Dávid János harmadik féllidő visszautasító határozat

83-2018 Nagy János Csibészke Büfé elutasító határozat

84-2018 Bölcsőde Szakmai Prograjának elfogadása

84a-2018 Bölcsőde Szakmai Program

85-2018 Kistérséggel kapcsolatos döntés szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása

86-2018 KT 2018 II félévi munkaterv

87-2018 Laczka Jánosné ingatlan felajánlásának elfogadása

88-2018 Polgármesteri jelentés

89-2018 Könyvtár pályázat bútorok berendezések elhelyezéséről

90-2018 Könyvtár pályázat saját forrás rendelkezésre állásáról

91-2018 Könyvtár pályázat négyzetméter növekedés

92-2018 Hajdu Ferenc részére helyiség bérbeadása

93-2018 Bari Ernőné kérelme

94-2018 Lakatos Károlyné

95-2018 Faosztással kapcsolatos határozat

96-2018 Átfogó értékelés gyermekjóléti feladatokról 2017 év

97-2018 KOMISZ alapító okirat módosítása

98-2018 KOMISZ alapító okirat módosítás egységes szerkezet

99-2018 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodás módosítása

100-2018 HEP elfogadása

100-2018a HEP 101-2018 Városi Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének HIT elfogadása

101-2018a HIT_Tiszacsege

102-2018 Balogh József földbérlet

103-2018 Csegei Patás Pajtás Lovasudvar földbérlet

104-2018 HÉSZ módosítás

105-2018 Bejegyzés törlése 7666-144

106-2018 Kemény István peres ügy

107-2018 Duna Televízió ajánlata

108-2018 Nagy Dávid János eltérő nyitvatartás iránti kérelmének engedélyezése

109-2018 01 FElújítás nyilatkozat ivóvíz jó

109-2018 01a GFT_TCSG-IV

109-2018 01b GFT_BERUHÁZÁS_2019-2033_TCSG-IV

109-2018 01c GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_TCSG-IV

109-2018 02 Felújítás nyilatkozat szennyvíz jó

109-2018 02a GFT_TCSG-SZV

109-2018 02b GFT_BERUHÁZÁS_2019-2033_TCSG-SZV

109-2018 02c GFT_FELÚJÍTÁS_2019-2033_TCSG-SZV

109-2018 Gördülő Fejlesztési TErv vízmű

110-2018 Együttműködés Egyek négyállásos autómosóra pályázat benyújtása

111-2018 Kolozsvári Napokon részvétel

112-2018 Szociális célú tüzelő támogatásra pályázat benyújtása szén

113-2018 Nemzeti Ovi-Sport Programra pályázat benyújtása önerő biztosítása

114-2018 Szüreti Felvonulás Csege Napok rendezvény idejének meghatározása

115-2018 Bentlakásos otthon kialakítására egyeztető tárgyalások lefolytatása

116-2018 Kiegészítő tüzelő támogatásra döntés tűzifa

117-2018 Településképi rendelet felülvizsgálatára vonatkozó árajánlat elfogadása

118-2018 Döntés a szociális és gyermekjóléti feladatok ellátásáról

119-2018 REKI támogatásra pályázat benyújtása

120-2018 BURSA pályázaton való részvétel

121-2018 Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt 2017 évi beszámolójának elfogadása

122-2018 PÉTEGISZ 2018-2023 évre szóló stratégiai tervének elfogadása

122-2018a PÉTEGISZ Stratégia

123-2018 Tiszacsege új településrendezési eszközeinek készítése

124-2018 ingatlan vásárlás Kossuth utca 11-13 606-607

125-2018 Hajdu Juliánna kérelmének megtárgyalása

126-2018 Széles Imre részére ingatlan értékesítése

127-20018 polgármesteri jelentés

128-2018 Központi orvosi ügyelet működtetése

129-2018 Dr Mándi Zsuzsa egészségügyi feladatellátási szerződés megszüntetése

130-2018 Út a birkózósikerekig c könyv vásárlása

131-2018 Településrendezési eszközeinek területekre vonatkozó módosításhoz kapcs környezeti vizsgálat megállapítása

132-2018 Településszerkezeti terv módosítása 67-2001 kt hat

133-2018 Településkép védelméről szóló rendelet felülvizsgálatának elnapolása

134-2018 2 es háziorvosi körzet fenntarthatósága

135-2018 Központi Orvosi Ügyelet feladatainak ellátására árkalkuláció elfogadása Országos Orvosi ügyelet Nonprofit kft

136-2018 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozás megállapodás módosítás

136-2008A TTRHGT Megáll csatlakozas 2018

137-2018 Szociáis Szolgáltatástervezési koncepció

137-2018a Szolgáltatástervezési koncepció jóváhagyott

138-2018 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ tájékoztatójának elfogadása

139-2018 Várossi Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolójának elfogadása

140-2018 Városi Óvoda és Bölcsőde nevelési év munkatervének elfogadása

141-2018 Intézményvezetői pályázat véleményezése Bana Józsefné

142-2018 Döntés kazángépek megvásárlásáról Caminus Zrt

143-2018 Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

143-2018a Alapító_okirat

144-2018 Külterleti közterület tanya elnevezése Carmen Sóskás

145-2018 Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatási iránti kérelmének elutasításas

146-2018 TVSE szakosztály támogatása

147-2018 Csegei Kézműves kör kérelmének támogatása

148-2018 Hortobágy c könyv fordításához hozzájárulás dr Koncz Mária

149-2018 polgármesteri jelentés

150-2018 Egyek Tűzoltóság támogatás összegének átcsoportosítása

151-2018 Egyeki Mentőállomás monitor beszerzésének támogatása

152-2018 Ügyelet egyeztető tárgyalások folytatása

153-2018 Termálstrand Holdfény Kemping szálláshelyek szolgáltatási díjainak elfogadása

154-2018 Bérbeadott közterületek díjemelése

155-2018 Bérbeadott földterületek bérleti díjának felülvizsgálata nem emelik

156-2018 Strandfürdő területén lévő bérbeadott földterületek és helyiségek bérleti díjának emelése

157-2018 Építési Tiszaparti virágárusító pavilon bérleti díjának emelése

158-2018 Piacokon vásárokon alkalmazandó helyhasználati díjak felülvizsgálata nem emelik

159-2018 TEmető díjtételek felülvizsgálata nem emelik

160-2018 Helyiségek bérleti díjának emelése lakás marad

161-2018 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés

162-2018 Vendégétkeztetésre vonatkozó szabályzat elfogadása

163-2018 Beszámoló a 2018 évi adóztatási munkáról

164-2018 Önk és intézményei 2019 évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

165-2018 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítás és egységes szerkezet elfogadása

165-2018a Balmazújvárosi Kistérség Megállapodás módosítása

165-2018b Balmazújvárosi Kistérség megállapodás Egységes megállapodás

166-2018 Rendezvénynaptár tervezet 2019 évi elfogadása

166-2018a Rendezvénynaptár tervezet 2019 teljes

167-2018 Városi rendezvények értékelése

168-2018 Óvoda SZMSZ módosíítás

168-2018a Óvoda SzMSz_2018_módosítás

169-2018 Bölcsőde Érdekképviseleti Fórum Megalakításának és Működésének Szabályzata

169-2018a ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM-CSAK SZABÁLYZAT 2018.

170-2018 Szociális étkeztetésre kötött szolgáltatási szerződés elfogadása Illés

171-2018 Szociális Szolgáltatások SZMSZ

171-2018a Szociális Szolgáltatások SZMSZ 2018.12. hó

172-2018 Szociális Szolgáltatások házi segítségnyújtás szakmai programja

172-2018a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatás szakmai program_házi segítségnyújtás 2018.10.

173-2018 Szociális Szolgáltatások szociális étkeztetés szakmai programjának

174-2018 Orvosi ügyelettel kapcsolatos felhatalmazás csatlakozás

175-2018 Medicopter Alapítvány anyagi támogatása

176-2018 Czető Norbert Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsági tagságáról való lemondás tudomásul vétele

177-2018 KT munkaterv 2019 I félévi

178-2018 Polgármesteri jelentés elfogadása

179-2018 Parkoló terület biztosítása a KLIK részére

180-2018 Nyugdíjasok részére ajándékcsomag osztás

181-2018 Folyószámlahitelkeret szerződés elfogadása

182-2018 Visztra Alexandra kérelmének elutasítása

2017

01-2017 KT hat Településsezrkezeti terv és leírás

02-2017 Bay Barna intézményvezetőhelyettes komisz

03-2017 Suzuki gépjármű vásárlása

04-2017 Ingatlan vásárlás Iskola u 2 776 hrsz

05-2017 Halászlé Fesztivál Harcsapaprikás Főző Fesztiválhoz terület igénylése -javított

06-2017 TRV Zrt 2015 évi bérleti díj meghatározása

07-2017 TRV Zrt vagyonértékelési nyilatkozat

08-2017 Könyvtár SZMSZ

08-2017 Könyvtár SZMSZ jóváhagyás

09-2017 Rendezvények értékelése

10-2017 Rendezvénynaptár 2017 év

11-2017 Belső ellenőrzési terv 2017 év

11a 2017. éves belső ellenőrzési terv Tiszacsege Város

11b-2017 Kozkázatelemzés Tiszacsege Város 2017.év

11c-2017. éves belső ellenőrzési terv Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önk.

11d-2011 Kozkázatelemzés Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önk.

12-2017 TRNÖ megállapodás

13-2017 Önk-i lakások és helyiségek bérleti díjának emelése

13-2017a Lakások Táblázat 2017.

14-2017 Közterület használati díjak emelése

14a Közterület Táblázat 2017.

15-2017 Strandfürdő területén lévő helyiségek bérleti díj emelése

15-2017a Fürdő területén Táblázat 2017.

16-2017 Építési telek virágárusító pavilon bérleti díj emelése

16-2017a Bérleti díj Tisza-parti, köztemető Táblázat 2017.

17-2017 Földterületek bérleti díjának emelése

17-2017a Bérbe adott földterületek Táblázat 2017.

18-2017 Strand Kemping szálláshelyek szolgáltatási díjai nem emelik

19-2017 temető hozzájárulás díja nem emelik

20-2017 társadalmi szervezetek beszámolója

21-2017 Külterületi közterület Morotva tanyaként történő elnevezése

22-2017 Polgármesteri jelentést

23-2017 Ingatlan vásárlás Iskola u 2

24-2017 Széles Imre földbérlet

25-2017 Farkasné Zsányi Enikő lakbérkedvezmény

26-2017 Bay Barna kinevezése

27-2017 Adósságot keletkeztető ügyletek

28-2017 Külterületi utak pályázat módosítása

29-2017 Komisz intézményvezetői pályázati kiírás

30-2017 Óvoda és Bölcsőde átszervezésére szándéknyilatkozat 4

31-2017 Önkormányzati lakások átsorolása

32-2017 polgármester illetménye költségtérítése

33-2017 Simon Albert Bartha Jánosné alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása

34-2017 Tiszacsege Szociális Szövetkezet haszonbérleti szerződés

35-2017 Humán Szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben pályázat benyújtása

36-2017 Iskolai körzetek véleményezése

37-2017 Igazgatási szünet időpontjának meghatározása 

38-2017 Polgármester szabadságának ütemezése

39-2017 Kistérségből kilépés

40-2017 Óvoda SZMSZ módosítása

40a-2017 Óvoda SZMSZ Előlap

41-2017 Kőszegi János kinevezése

42-2017 Fonyódligeti üdülő üzemeltetése

43-2017 polgármesteri jelentés elfogadása

44-2017 Polgármesteri beszámoló a 20170101-20170214 időszak gazdálkodásáról

45-2017 Vis maior pályázat komp

46-2017 Suzuki gépjármű beszámítása az új Suzuki vásárlásához

47-2017 Kertész Marianna jegyző által bérlet lakáshoz albérleti hozzájárulás

48-2017 iskola területének bővítéséhez ingatlan vásárlás

49-2017 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulási Megállapodásának módosítása

50-2017 Közbeszerzési Terv 2017 évi

51-2017 Óvoda felvételi időpontjának meghatározása

52-2017 Óvoda nyári zárvatartási idejének meghatározása

53-2017 Fonyódligeti üdülő üzemeltetésére kötendő megállapodás elfogadása

54-2017 Vadász József ingatlan használatba adása

55-2017 Csege Napok helyszínének kijelölése Hataj úti Sportpálya

56-2017 Ingatlan vásárlás iskola területének bővítéséhez

57-2017 Vis maior pályázat komp

58-2017 főépítész megbízása

59-2017 Ügyeleti beszámoló

60-2017 Balmazújvárosi Alapfokú intézmény átszervezése

61-2017 Komisz alapító okirat módosítása

62-2017 Komisz alapító okirat egységes szerkezete

63-2017 Önk-i feladatellátását szolgáló fejlesztések támogatása

64-2017 Könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései EFOP

65-2017 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodsi Társulás pályázaton történő részvétel KEHOP

66-2017 Önkormányzatok rendkívüli önk-i támogatására pályázat benyújtása

67-2017 polgármesteri jelentés elfogadása

68-2017 Lengyel Attila földbérlet

69-2017 Pál Albert földbérlet

70-2017 Csegei Patás Pajtás földbérlet

71-2017 Fekete László földbérlet

72-2017 Kóti Imre földbérlet

73-2017 Simon Zoltán földbérlet

74-2017 Márton Sándor földbérlet

75-2017 Magyar Tibor földbérlet

76-2017 Helyi termékértékesítést szolgáló piacok fejlesztése VP6 a

77-2017 Óvoda konyha fejlesztésére pályázat benyújtása

78-2017 Bérlakás kijelölése Székely

79-2017 Rendőrkapitányság 2016 évi beszámolója

80-2017 Tokaji Vizirendészeti Rendőrőrs 2016 évi beszámoló

81-2017 Belső ellenőri jelentés

81a-2017 Tiszacsege Város éves ellenőrzési jelentés

82-2017 Egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló rend terv

83-2017 Piacok közétkeztetés fejlesztése pályázat benyújtása VP6721741317

84-2017 HÉSZ módosítás

85-2017 partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 165-2013 határozat visszavonása

86-2017 Közbeszerzési terv módosítása 2017 év

87-2017 átfogó értékelés gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 2016

88-2017 HEP felülvizsgálat

89-2017 Hortobágyi Leader Egyesület előleg lehívás

90-2017 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

91-2017 Termálstrand Holdfény kemping szolgáltatásainak bővítése

92-2017 Csege Napok programtervezete

93-2017 Eltérő nyitvatartás engedélyezése

94-2017 Hajdunánás Városi Önkormányzat vételi ajánlata

95-2017 Nagy Gábor telekvásárlás iránti kérelme

96-2017 Hajdu Ferenc részére helyiség bérbeadása a strand területén

97-2017 Kovács Lőrinc csatornapart bérlése

98-2017 Dósa Erzsébet közterület használat iránti kérelme

99-2017 Sallai Mónika földterület bérlése

100-2017 Forgalomképtelen ingatlan átminősítése üzleti vagyonná

101-2017 Külterületi ingatlan értékesítése dr Kun Péter és felesége részére

102-2017 polgármesteri jelentés elfogadása

103-2017 Eszenyi Petra részére beépítetlen terület értékesítése

104-2017 Bereczki János földterület karbantartására irányuló kérelme

105-2017 Kera Bútor részére közterület használat iránti kérelme 2

106-2017 Zöld Város legjobb ajánlattevő kiválasztása tervdokumentáció

107-2017 Hagyományőrző Néptánc Egyesület részére fellépőruha vásárlása

108-2017 Hajdúhadházi Vízitábor tulajdonjogi helyzete

109-2017 Csónakkikötő építésre fedezet biztosítása

110-2017 Térfigyelő kamerarendszer kiépítése

111-2017 Dr Bóné Mónika lakáskérelmének elbírálása

112-2017 Kőszegi János lakás kérelmének elbírálása

113-2017 Sipos János Józsefné bérleti díj csökkentés iránti kérelem elutasítása

114-2017 Költségalapon meghatározott bérlakás kijelölése Répási Éva

115-2017 Eltérő nyitvatartás engedélyezése

116-2017 Varga István közalkalmazotti kinevezése

117-2017 Bay Balázs közalkalmazotti kinevezése

118-2017 Bariné Hajdu Henrietta lakással kapcsolatos kérelme

119-2017 Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt beszámolójának elfogadása

120-2017 Komisz intézményvezető megbízásáról szóló 41-2017 kt határozat módosítása

121-2017 KT 2017 II félévi munkaterve

122-2017 Balmazújvárosi Kistérség szociális szolgláltatások kiválás

123-2017 Baloghné Szanyi Erzsébet vételi ajánlatának elutasítása

124-2017 Fagylalt árusításának engedélyezése Kecsege 2000 Bt

125-2017 Kiss Zoltán terület bérlés karbantartása

126-2017 Helyi foglakoztatási együttműködésben Paktum való részvétel

127-2017 Polgármesteri jelentés

128-2017 Szociális Szövetkezet telephelyhez hozzájárulás

129-2017 Bérlakás kijelölése Németh Attila

130-2017 Eltérő nyitvatartás engedélyének visszavonása

131-2017 HÉSZ módosításhoz környezeti vizsgálat megállapítása

132-2017 Hulladékgazdálkodás Tisza_Tavi Társulás feladatkör átruházás

133-2017 Hulladékgazd közszolgáltatási szerződés megszüntetése közös megegyezéssel

134-2017 Üzletrész megszerzése NHSZ ÉszakKom Kft_ben

135-2017 Közszolgáltatási szerződés megkötése

136-2017 Területrendezés 0634_5 hrsz

137-2017 Balmazújvárosi Kistérség maradvány felhasználása

138-2017 Nemzeti Vágtán való részvétel támogatása Farkas Ferenc

139-2017 Parthasználat visszavonása Csege Csárda

140-2017 Halőri feladatok ellátásához hozzájárulás elfogadása

141-2017 Szociális tüzelőanyag vásárlásához támogatási igény benyújtása

142-2017 TOP épületek energetikai korszerűsítése helyszín módosítás

143-2017 Könyvtár megszüntetése elvi döntés

144-2017 Magyar Agrár Kamarával kötendő együttműködési megállapodás

145-2017 FIDIC sárga könyv szerződéses megállapodás szennyvíz

146-2017 Szociális ellátások

147-2017 Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződés módosítása

148-2017 Szociális Szövetkezet haszonkölcsön szerződés módosítása

149-2017 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás megállapodás módosítása

150-2017 Közmű Gördülő Fejlesztési Terv 2018-2032

151-2017 KLIK beszámoló

152-2017 Bursa Hungarica Ösztöndíjprogram 2017

153-2017 Polgármesteri jelentés

154-2017 Műfüves pályára tárgyalások folytatása

155-2017 Cseh Krisztián részére bérlakás kijelölése

156-2017 Gacsó Antalné kérelmének elutasítása

157-2017 Egyek Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása

158-2017 Ferge Gáborné áthelyezésére háromoldalú megállapodás

159-2017 Helybenhagyó határozat

160-2017 Tiszacsege Város településképi arculati kézikönyv

160a-2017_Telepulesi_Arculati_Kezikonyv_Tiszacsege_2017

161-2017 Városi Könyvtár megszüntetése könyvtári szolgáltatás ellátására kötött megállapodás

161a-2017 Könyvtári szolgáltatás ellátására kötött megállapodás

162-2017 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondásáról szóló döntés felülvizsgálata

163-2017 Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások Szakmai Programjának elfogadása

163-2017a Tiszacsegei Szociális Szolgáltatás szakmai program 3

164-2017 Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások Pályázati kiírás vezető gondozó munkakörre

165-2017 Tiszacsegei Szociális Szolgáltatások szociális gondozókról szóló döntés

166-2017 Városi Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolójának elfogadása

167-2017 Városi Óvoda és Bölcsőde munkatervének elfogadása

168-2017 2018 évi Rendezvény naptár tervezet teljes

168-2017 Városi Rendezvénynaptár elfogadása 2018

169-2017 Városi rendezvények értékelése

170-2017 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2017-2022-es időszakra szóló Fejlesztési Tervének elfogadása

170a-2017 Hajdúböszörményi Tankerületi Központ_Fejlesztési terv

171-2017 Fekete István Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról szóló beszámoló elfogadása

172-2017 Fekete István Általános Iskola 2017-2018 tanév előkészítéséről szóló beszámoló elfogadása

173-2017 Polgármesteri jelentés

174-2017 Reál előtt mozgássérült parkolóhely kijelölése

175-2017 Konyha étterem kialakításához hozzájárulás

176-2017 ASP felhatalmazás

2016

1-2016 Viziközmű 2015 évi bérleti díjra vonatkozó döntés

2-2016 Halottszállító gépjármű beszerzése

3-2016 Dr Mándi Zsuzsával feladatellátási szerződés kötése

4-2016 Református általános iskola alapítására szándéknyilatkozat tétele

5-2016 TRNÖ megállapodás

6-2016 Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ szakmai létszámának finanszírozásáról döntés

7-2016 Polgármesteri jelentés

8-2016 Nagy Sándor Csárda tulajdonos részére Fesztiválok megrendezéséhez terület biztosítása

9-2016 Adósságot keletkeztető ügyletek

10-2016 Önkormányzati létszám Komisz létszámcsökkentés

11-2016 Betelepítési kvótával egyet nem értés

12-2016 Fonyódligeti üdülő szakmai beszámolójának elfogadása

13-2016 Fonyódligeti üdülő tulajdoni hányad megvásárlása

14-2016 LED-es közvilágítás kiépítése

15-2016 Önk-i létszám meghatározása

16-2016 Gyenes József felmentése

17-2016 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

18-2016 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezete

19-2016 Dr Papp József és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

20-2016 Dr Papp József és Városi Könyvtár alapító okiratának egységes szerkezete

21-2016 Lakások és helyiségek bérleti díjának emelése

22-2016 Strand területén lévő földterületek és helyiségek bérleti díjának emelése

23-2016 Közterület használati díjak meghatározása

24-2016 Tiszaparti stb területek bérleti díjának felülvizsgálata

25-2016 Földterületek díjának megállapítása

26-2016 Társadalmi szervezetek beszámolója

27-2016 ügyeleti beszámoló elfogadása

28-2016 Igazgatási szünet időpontjának megállapítása

29-2016 Sportegyesület anyagi támogatása

30-2016 Kormos Józsefné kérelme

31-2016 Farkasné Zsányi Enikő részére bérleti díj méltányos megállapítása

32-2016-egyeki-mentoszolgalat-beszamoloja

33-2016-onk-es-intezmenyei-gazdalkodasarol-szolo-polgarmesteri-beszamolo

34-2016-vizikozmu-2015-evi-berleti-dij-megallapitasa

35-2016-termalstrand-holdfeny-kemping-szallashely-szolgaltatasi-dijai

36-2016-temeto-rendelet-modosito-tervezetenek-velemenyeztetese

37-2016-szabo-ferencne-reszere-lakas-berbeadasa

38-2016-lengyel-attila-reszere-foldterulet-hasznonberbe-adasat

39-2016-pap-albert-reszere-terulet-berbeadasa

40-2016-csegei-patas-pajtas-reszere-foldreszlet-berbeadasa

41-2016-koti-imre-reszere-foldterulet-berbeadasa

42-2016-simon-zoltan-reszere-foldterulet-berbeadasa

43-2016-simon-janos-gabor-reszere-foldterulet-berbeadasa

44-2016-szeles-imre-foldterulet-karbantartasara-iranyulo-kerelme

45-2016-adossagot-keletkezteto-ugyletek-hatarozat-modositasa

46-2016-illes-monika-elelmezesvezetoi-munkakorbe-kozalk-jogviszonyba-torteno-kinevezese

47-2016-simon-sandorne-szakacs-munkakorbe-kozalk-jogviszonyba-kinevezese

48-2016-torok-istvanne-szakacs-munkakorbe-kozalk-jogviszony-kinev

49-2016-borsos-jozsefne-konyhai-kisegito-munkakorbe-torteno-kozalk-kinev

50-2016-kovacs-ferenc-konyhai-kisegito-munkakorbe-torteno-kozalk-kinev

51-2016-szeman-janosne-konyhai-kisegito-munkakorbe-kozalk-kinev

52-2016 Huszák-Mihályné-konyhai-kisegítő-munkakörbe-közalk-kinev.

53-2016 Közbeszerzési Terv elfogadása

54-2016 Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány alapító okiratának módosítása

55-2016 Fekete Zoltán részére lakás bérbeadása

56-2016 Rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlat elfogadása

57-2016 Főépítészi feladatokra vonatkozó megbízás elfogadása

58-2016 Közterületek használatáról szóló önk-i rendelet felülvizsgálata

59-2016 Megyei turisztikai projektben való részvétel MAGYAR SZÜRKÉK ÚTJA oxenweg

60-2016 VP Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója

61-2016 Tiszafüredi ingatlanra érkezett vételi ajánlat el nem fogadása

62-2016 Fekete Zoltán által felhalmozott lakbérhátralék részletfizetési kedvezmény biztosítása

63-2016 Kapcsa Szabina részére bérlakás biztosítása

64-2016 Balogh József részére földterület bérbeadása

65-2016 Társulási megállapodás módosítása

66-2016 Társulási Megállapodás egységes szerkezet

67-2016 Haszonkölcsön szerződés megkötése a Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel

67b-2016Tételes vagyonleltár 1 sz melléklet

67c-2016 leltározási jegyzőkönyv szoc.szöv.

67d-2016 Leltárfelvételi ív szoc.szöv.

68-2016 Közvilágítás korszerűsítésére ajánlattételi felhívás elfogadása

69-2016 Közbeszerzési eljárás lefolytatására Nyírber Kft megbízása

70-2016 Művészeti Iskola átszervezése alapdokumentumok módosítása

71-2016 Óvoda felvételi időpontjának jelentkezési módjának meghatározása

72-2016 Vackor Alapítvány székhely bejegyzése

73-2016 Komisz intézményvezetői feladatok ellátására benyújtott pállyázat eredménytelennek nyilvánítása

74-2016 Polgármesteri jelentés elfogadása

75-2016 Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány támogatása

76-2016 Ügyeletvezetői díjemelés

77-2016 Tar Gyuláné lakásbérletre vonatkozó kérelmének elutasítása

78-2016 Szociális városrehabilitációs programra pályázat benyújtása

79-2016 Simon Sándor saját halottnak történő nyilvánítása

80-2016 Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelettervezetől

81-2016 Tizsacsege közvilágítási rendszeréek bővítése

82-2016 Könyvtár alapító okirat módosítása 2016 05 05

83-2016 Könyvtár alapító okirata

84-2016 Óvoda alapító okirat módosítása 2016 05 05

85-2016 Óvoda alapító okirata

86-2016 SZE-ÉP Kft nem kívánja megvásárolni

87-2016 Európa Kapu ETT pályázaton való részvétel

88-2016 Zöldváros kialakítása programra pályázat benyújtása

89-2016 Turizmus programra pályázat benyújtása

90-2016 Közbeszerzési eljárás meghosszabbítása

91-2016 Közbeszerzési terv módosítás

92-2016 Önk-ok rendkívüli önkormányzati támogatására pályázat benyújtása

93-2016 Önk-i feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

94-2016 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése

95-2016 Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása

96-2016 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati felhívás elfogadása

97-2016 Polgármester szabadságának ütemezése

98-2016 Csege Napok programtervezetének jóváhagyása

99-2016 Hajdu Ferenc részére lángossütő bérbeadása

100-2016 Felhatalmazás önk-i ingatlanok földmérés és földhivatali ügyintézésére

101-2016 Épületek energetikai korszerűsítésére pályázat benyújtása

102-2016 GO-YO Kft részére terület biztosítása árukiadó automaták elhelyezéséhez

103-2016 Márton Sándor részére földterület bérbeadása

104-2016 Étkeztetési fejlesztések támogatására pályázat benyújtása

105-2016 Pilot programban részvétel vágóhíd pályázat

106-2016 Bíráló bizottság felállítása óvoda intézményvezető pályázat véleményezéséhez

107-2016 Régi központi iskola területének visszavásárlásához felhatalmazás

108-2016 Csege Napok helyszínének kijelölése

109-2016 Bárdos Tiborné intézményvezetői megbízása

110-2016 Polg Hiv alapító okirat módosítás

111-2016 Polg Hiv alapító okirat egységes szerkezet

112-2016 Kom Szolg Szerv alapító okirat módosítása

113-2016 Komisz alapító okirat egységes szerkezet

114-2016 Kislabor szolgáltatási díjának bevezetése vérvétel

115-2016 Kormányhivatal HÉSZ ütemezés

116-2016 Hatósági irodavezetői munkakör betöltésére pályázati felhívásról tájékoztató elfogadása

117-2016 Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat tulajdonában lévő földterületre ajánlattétel

118-2016 KT II félévi munkatervének elfogadása

119-2016 Bíráló Bizottság felállítása közvilágítás rendszerének bővítésére

120-2016 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést módosító okirat elfogadása

121-2016 Közvilágítás korszerűsítése közbeszerzési eljárás döntéshozatal MEZEI VILL

122-2016 Bérlakás bérlőjéül Illés Ferenc kijelölése

123-2016 Szilágyi Judit SZEB tagnak történő megválasztása

124-2016 Szavazatszámláló bizottságba póttagok megválasztása

125-2016 HÉSZ felülvizsgálata

126-2016 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működése

127-2016 KEHOP szennyvíz projekthez felhatalmazó nyilatkozat elfogadása

128-2016 Mezei Vill indítványának megtárgyalása

129-2016 Fekete István Ált Iskola állagmegóvására fedezet biztosítása

130-2016 Fejlődésért Alapítvány támogatása

131-2016 Közvilágítás korszerűsítés MEZEI VILL Kft-vel szerződés határidő módosítása

132-2016 Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtása

133-2016 Tüzelőanyag vásárlásához kapcs kiegészítő támogatásra igény benyújtása szén

134-2016 Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás

135-2016 Közkifolyókról döntés

135-2016 melléklet közkútfelmérés Tiszacsege módosított

136-2016 Csatlakozás konstrukció ASP rendszer

137-2016 Közfoglalkoztatási pilot programban való részvétel vágóhíd pályázat

138-2016 Ultrakönnyű helikopterrel kapcsolatos tárgyalások folytatása

139-2016 Kormos Józsefné tandíj hozzájárulás megerősítése

140-2016 Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat működtetése

141-2016 Humán Szolgáltató Központ alapító okiratának egységes szerkezete

142-2016 Polgármester jutalmazása

143-2016 Csatlakozás a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához

144-2016 rendkívüi önkormányzati költségvetési támogatás REKI

147-2016 KOMISZ alapító okirat módosítás

148-2016 KOMISZ alapító okirat egységes szerkezet

149-2016 Balmazújvárosi Kistérség Társulási megállapodás módosítása egységes szerkezet

150-2016 Tiszacsege Család és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ

150-2016a Tiszacsege Család-és Gyermekjóléti Szolgálat SZMSZ

151-2016 Tiszacsege Család és GYermekjóléti Szolgálat Szakmai Programjának elfogadása

151-2016a Tiszacsege szakmai program befejezett 2

152-2016 Bárdosné intézményvezetői megbízásáról szóló 109-2016 határozat módosítása

153-2016 Tisza-tavi Regionális Hulladékgazd Társulás társulási megállapodás módosítása

154-2016 Dr Bóné Mónika részére bérlakás kijelölése

155-2016 helyi adóról szóló rendeletmódosítás véleményeztetése TVI

155-2016a iparűzési adómentesség helyi adó rend mód terv

156-2016 MÁK tájékoztatójának tudomásul vétele

157-2016 Polgármesteri jelentés elfogadása

158-2016 Nagy Gábor részére ingatlan értékesítés 2

159-2016 Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatása

160-2016 NAK állásfoglalás jóváhagyása

161-2016 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2015 évi munkájáról szóló beszámoló

162-2016 Tokaji Vízirendészeti Rendőrörs 2015 évben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

163-2016 Start mezőgazdasági közmunka keretében megtermelt zöldségfélék szoc célú felhasználása

164-2016 Járási Startmunka mintaprogramokra pályázat benyújtása

165-2016 KLIK megállapodás

166-2016 KLIK vagyonkezelési szerződés

167-2016 Önkormányzati létszám előirányzat

168-2016 Polgármester normatív utasítás

168-2016a Polgármesteri utasítás a helyettesítés rendjéről (Komm Szolg )

169-2016 Viziközmű 2015 évi bérleti díj megállapítása

170-2016 külterületi helyi közutak felújítása

171-2016 Vágóhíd

172-2016 KT 2017 I félévi munkaterv

173-2016 Óvoda és Bölcsőde

2015-16 nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

174-2016 Óvoda és Bölcsőde 2016-17 nevelési év munkatervének elfogadása

175-2016 Fekete István Általános Iskola munkájáról szóló beszámoló elfogadása

176-2016 Fonyódligeti üdülő 2016 üzemeltetéséről szóló beszámoló elfogadása

177-2016 egyszerűsített eljárás véleményezési szakasz lezárása

178-2016 Környezeti vizsgálat szükségességéek megállapításához

179-2016 Simon Linda részére ingatlan értékesítés

180-2016 polgármesteri jelentés elfogadása

181-2016 Fejlődésért Alapítvány anyagi támogatása

182-2016 Lévai tanya elnevezés

183-2016 Fábián Ferenc közüzemi díjtartozásának elengedése

184-2016 Ládi Jánosné felmentése

185-2016 Borsos Józsefné felmentése

2015

01-2015 Támogatásban részesített szervezetek beszámolója 2014 évről

02-2015 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

03-2015 Fekete István Ált iskola Intézményi tanácsába tagok delegálása BJ-né LBM

04-2015 Haszonkölcsön szerződés Szociális Szövetkezet

05-2015 Polgármesteri jelentés elfogadása

06-2015 Tóth Timea részére tiszaparti telek értékesítése

07-2015 Téves besorolás miatti háromoldalú megállapodás elfogadása

08-2015 Dr Gadóczi István PÜB elnöki tisztségéről lemondás

09-2015 PÜB megválasztása során a jelöltet nem zárja ki a döntésből

10-2015 PÜB elnökének Illés János megválasztása

11-2015 Önkormányzat 2015 évi költségvetési rendelettervezetének következő ülésen történő megtárgyalása

12-2015 Önk tulajdonában lévő lakások bérleti díj összegét nem emeli

13-2015 Önk tulajdonában lévő helyiségek bérleti díjának emelése

14-2015 Önk tulajdonában lévő strandfürdő területén lévő bérb adott helyiségek bérleti díjának emelése

15-2015 Önk tulajdonában lévő építési és Tiszaparti területek bérleti díjának emelése

16-2015 Önk tulajdonában lévő bérbe adott földterületek 2015 évi bérleti díjának emelése

17-2015 Hajdu Zoltán részére földterület értékesítése

18-2015 Tiszaparti állami földterületek csere útján történő igénylése

19-2015 Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

20-2015 Igazgatási szünet 2015 évi időpontjának elfogadása

21-2015 Polgármester 2015 évi szabadságának ütemezése

22-2015 Németi Sándor önkormányzati lakás bérbevételére irányuló kérelmének elfogadása

23-2015 Lengyel Attila részére földterület haszonbérbe adása kaszálás céljára

24-2015 Pap Albert részére terület bérbeadása

25-2015 Kóti Imre részére földterület bérbeadása kaszálás céljára

26-2015 Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület részére legeltetés céljára földterület bérbeadása

27-2015 Simon Zoltán részére földterület bérbeadása kaszálás céljára

28-2015 Széles Imre földterület karbantartására irányuló kérelmének elfogadása

29-2015 Polgármester illetményének és költségtérítésének újbóli megállapítása

30-2015 Fonyódligeti üdülő állami vagyonrész megvásárlására vételi ajánlat tétele

31-2015 Együttműködési megállapodás kötése az Előre Vízisport Kft-vel

32-2015 Adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása 2015-2018

33-2015 TVSE pályázatához önerő biztosítása

34-2015 Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség megállapítása

35-2015 Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt bérleti díj halasztott megfizetésére vonatkozó megállapodás módosítása

36-2015 Közbeszerzési terv 2015 évi elfogadása

37-2015 Központi Ügyelet bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása

38-2015 Települési Értéktár Bizottságba dr Kertész Marianna jegyző delegálása

39-2015 Érdekképviseleti Fórumba Lévainé Kóti Erzsébet kijelölése

40-2015 Gombás András ingatlanrész felajánlását nem fogadja el

41-2015 Tóth Tímea ingatlan vásárlásával kapcsolatosan a vételárat nem csökkenti

42-2015 Haszonbérleti szerződések felülvizsgálata

43-2015 Egészségügyi ellátási szerződés kötése dr. Fábián Ferenccel

44-2015 Polgármesteri jelentés elfogadása

45-2015 Működőképesség megőrzését célzó pályázat benyújtása

54-2015 Tanyagondnoki szolgálat gépjármű beszerzés

55-2015 Közbeszerzési eljárást megindító felhívás elfogadása közétkeztetés

56-2015 Közbeszerzési terv módosítása

57-2015 Rendkívüli szoc támogatásra pályázat benyújtása

58-2015 Honvédüdülő üzemeltetésével kapcsolatos döntés meghozatala

59-2015 Leader megállapodás jóváhagyása

60-2015 Közérdekű adat megismeréséről tájékoztatás

61-2015 Gazdasági program elfogadása

61-2015a Tiszacsege Város Gazdasági Programja 2015-2019

62-2015 Városi rendezvények szervezése

63-2015 Termálstrand szolgáltatási díjainak megállapítása

64-2015 Balogh József részére földterület bérbeadása

65-2015 Kóti Imréné ingatlan felajánlásának elfogadása

66-2015 Nyári gyermekétkeztetésben történő részvétel

67-2015 Polgármesteri jelentés elfogadása

68-2015 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadása

69-2015 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékeléséről szóló beszámoló 2014 év

70-2015 Tiszacsegei Halászlé Fesztiválhoz terület biztosítása

71-2015 Harcsapaprikás Fesztiválhoz terület biztosítása

72-2015 GO-YO Kft kérelme Forrai László automata

73-2015 Strand területén helyiség bérbeadása Hajdu Ferenc részére

74-2015 Tag delegálása Települési Értéktár Bizottságba Eszenyi Petra

75-2015 Önkormányzati létszám előirányzatának és munkaköreinek módosítása 20150601-től

76-2015 Megállapodás Orbán Sándor végleges áthelyezéséről

77-2015 Orbán Sándor tanyagondnoki munkakörbe történő kinevezése

78-2015 Bárdos Tiborné intézményvezető újbóli megbízása

79-2015 Közétkeztetés közbeszerzési eljárást megindító eljárás visszavonása

80-2015 Ukrajnában élő magyar származásúak támogatása

81-2015 Bereczki János részére földterület bérbeadása

82-2015 Terület elnevezése Martin Loichtról

83-2015 Bérlakás kijelölése Ferge Katalin

84-2015 Háziorvosi körzet és központi orvosi ügyelet felújítására pályázat benyújtása

85-2015 Belterületi utak járdák felújítására pályázat benyújtása

86-2015 Általános Iskola műfüves pálya kialakítására pályázat benyújtása

87-2015 Ádes János felhívásához csatlakozás

88-2015 Kemény István levelére javaslattétel

89-2015 Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal SZMSZ 20150701-től

89-2015 Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal SZMSZ módosítása

90-2015 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

HEP_Hatarozattal felülvizsgált

91-2015 Fekete István Általános Iskola működtetése

92-2015 Bárdos Tiborné megbízása a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjének

93-2015 Alapító okirat HBMVFA

94-2015 PÉTEGISZ Nonprofit Zrt-nél fennálló részvények felajánlása vételre

95-2015 VII Tiszacsegei Halászlé Fesztivál rendezvény megtartásához önk-i terület térítésmentes biztosítása

96-2015 Harcsapaprikás Főző Fesztiválhoz önk-i terület térítésmentes biztosítása

97-2015 Iskola épület bontása

99-2015 Mitykó János pályázatának véleményezése

100-2015 Papp Ferencné kérelme közúti gépjármű tárolása

101-2015 Ingatlan vásárlás Fő u 11 Dr Karancsi-Vámosi Margit

102-2015 Rendkívüli szociális támogatási igény benyújtása 2

103-2015 Fejlesztési hitel felvétele Fő u 11 szám alatti ingatlan megvásárlásához

104-2015 IBM Innovációs és Befektetési Holding Zrt részére részvények eladása csokiüdülő

105-2015 Önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozás

106-2015 Tokaji vizirendészeti Rendőrőrs tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

107-2015 Támogatási igény benyújtása szoc célú tüzelőanyag vásárlásához

108-2015 Bursa Hungarica Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016 évi fordulójához csatlakozás

109-2015 Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás felülvizsgálata

110-2015 Rendezési Terv és a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata

111-2015 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

112-2015 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati kiírás

113-2015 Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető beosztásának ellátására pályázat kiírás

114-2015 Intézményvezető megbízásáról szóló 92-2015 Kt számú határozat módosítása Bárdos Tiborné megbízása

115-2015 Címer használatának engedélyezése a Tiszacsegei Szövetkezet logójában

116-2015 Közbeszerzési terv módosítása

117-2015 Temető területén lévő virágárusító pavilon bérleti szerződésének megkötése

118-2015 Kapitány Sándorné ingatlanfelajánlásának elfogadása

119-2015 Széles Imréné és társai ingatlan felajánlása

120-2015 Dr Mándi Zsuzsa szándéknyilatkozat

121-2015 Nyugdíjas Egyesület kirándulásához hozzájárulás

122-2015 Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatása

123-2015 Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület anyagi támogatása

124-2015 Kormos Józsefnével tanulmányi szerződés kötése

125-2015 Farkas László r százados részére szolgálati lakás bérbeadása

126-2015 Pénzintézet váltás

127-2015 Iskola 2014-2015 tanév oktató nevelő munkájáról szóló beszámoló tudomásul vétele

128-2015 Iskola tanévelőkészítéséről szóló beszámolójának tudomásul vétele

129-2015 Óvoda 2014-2015 nevelési évről szóló szakmai beszámolójának elfogadása

130-2015 Óvoda munkatervének véleményezése

131-2015 Bölcsőde Szakmai Programjának jóváhagyása

131-2015 Szakmai PROGRAM 2015 BÖLCSŐDE

132-2015 Szociális tűzifa szállítási kölségének megvitatása

133-2015 Tanyagondnoki szolgálat megszüntetése

134-2015 polgármesteri jelentés elfogadása

135-2015 Adósságot keletkeztető ügyletek

137-2015 Óvoda SzMSz – javított_2015

138-2015 Közbeszerzési szabályzat elfogadása

139-2015 Bíráló Bizottság felállítása

140-2015 Ajánlattételi felhívás elfogadása

141-2014 Dryvit Profi Kft ajánlatának elfogadása Ált Iskola felújítása

141-2015 Balmazújvárosi Kistérség Társulási megállapodás módosítása

142-2014 Polgármesteri Hivatal SZMSZ

143-2015 Arany János tehetséggondozó programban való részvétel

144-2015 Közvilágítás korszerűsítése

145-2015 Illés János tartozásának rendezése

146-2014 Önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása

147-2015 Kom Szolg Szerv pályázati felhívásának elfogadása

148-2015 Önk Belső ellenőrzési terve 2016 év

148aa-2015 2016. éves belső ellenőrzési terv Tiszacsege Város

148ab-2015 Kozkázatelemzés Tiszacsege Város 2016.év

148ba-2015 2016. éves belső ellenőrzési terv Tiszacsege Város Roma Nemzetiségi Önk.

148bb-2015 Kozkázatelemzés Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önk.

149-2015 KT 2016 I félévi munkatervének elfogadása

150-2015 Iskolai felvételi körzet véleményezése

151-2015 Települési rendezvények értékelése

152-2015 Rendezvénynaptár 2016 év

153-2015 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

154-2015 Önkormányzati lejáróra vonatkozó kérelem elutasítása

155-2015 Tűzifa közbeszerzés nyertesének elfogadása ÉSZAKERDŐ Zrt

156-2015 HÉSZ módosítására felhatalmazás

157-2015 Mándi Zsuzsa részére lakás biztosítása

158-2015 Kun Józsefné fellebbezésének elutasítása

2014

01-2014 ÁSZ DENTAL KFT-vel szerződés kötés

02-2014 Adósságkonszolidáció 2014 évi

03-2014 TRNÖ megállapodás elfogadása

04-2014 Óvoda intézményvezetői ellátására pályázat kiírása

05-2014 Társadalmi szervezetek beszámolójának elfogadása

06-2014 Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló beszámoló elfogadása

07-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

08-2014 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

09-2014 Fekete Zoltán részére Rákóczi utca 20 szám alatti bérlakás bérbeadása

10-2014 Jamriska Zoltán részére bérleti szezrődés meghosszabbítása

11-2014 Költségalapon meghatározott bérlakás bérlőjének kijelölése Ángyellán Dóra

12-2014 Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017 évi fizetési köt meghatározása

13-2014 Önkormányzat 2014 évi költségvetésének előzetes megtárgyalása

14-2014 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

15-2014 VÍZMŰ Zrt ivóvíz és szennyvíz szolg kapcs 2013-2014 évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség pénzügyi teljesítésének átütemezése

16-2014 Törökné Tinku Dóra végleges áthelyezésére vonatkozó megállapodás elfogadása

17-2014 Dobszai Dóra végleges áthelyezésére vonatkozó megállapodás elfogadása

18-2014 Széles Imre közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése

19-2014 Sporttal kapcsolatos feladatok kötelezettségének meghatározása

20-2014 Tornaterem felújítása

21-2014 Fekete István Ált Iskola Sportlétesítményre vonatkozó 2014 évi fejlesztési programjának elfogadása

21-2014 Sportlétesítmény Fejlesztési program melléklet

22-2014 Óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodában jelentkezés módjának meghatározása

23-2014 Szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása

24-2014 Haszonkölcsön szerződés megkötése a Tiszacsegei Szociális Szövetkezettel

24-2014/a Tételes vagyonleltár 1 sz melléklet

24-2014/c Leltárfelvételi ív szoc.szöv 3 melléklet

25-2014 Központi Orvosi Ügyelet 2013 évi időszakról szóló beszámoló elfogadása

26-2014 Vitalmed Bt szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása

27-2014 Közmunkáról szóló 2013 évi beszámoló elfogadása

28-2014 Polg Hivatal 2014 januárjában végzett munkáról szóló beszámoló elfogadása

29-2014 Önk és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató elfogadása

30-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

31-2014 Fonyódligeti üdülő működtetése

32-2014 Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

33-2014 Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

34-2014 Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

35-2014 Óvoda és Bölcsőde egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

36-2014 Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratának módosítása

37-2014 Dr Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

38-2014 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása

39-2014 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

40-2014 Számlavezető pénzintézet váltás

41-2014 Ingatlan vásárlás parkoló kialakítására Nagyné Balogh Ildikó

42-2014 Fekete István Általános Iskola tájékoztatójának elfogadása

43-2014 Közbeszerzési terv 2014

44-2014 Tisza-tavi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának elfogadása

45-2014 Polgármesteri Hivatal 2014 februári munkájáról szóló beszámoló elfogadása

46-2014 Önkormányzat és intézmények szállítói állományáról szóló beszámoló elfogadása

47-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

48-2014 Földterület bérbevételére irányuló kérelem elutasítása Bíró Pál és társai

49-2014 Földterületek használóinak felszólítása

50-2014 Balogh Alex MÁV épület bérbevétele iránti kérelem elutasítása

51-2014 Bereczki János földterület karbantartására irányuló kérelem elfogadása

52-2014 Tiszacsege 102 A erdőrészlet felújításával kapcsolatos egyeztetés

53-2014 Hajdu János földterület haszonbérbevételére irányuló kérelme

54-2014 Hajnal Miklós parthasználatra irányuló kérelmének elfogadása

55-2014 Lengyel Attila földterület bérbevétele

56-2014 Pap Albert földterület bérbevétele

57-2014 Kóti Imre földterület bérbevétele

58-2014 Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület földterület bérbevétele

59-2014 Tóth József földterület bérbevétele

60-2014 Nagy Károly földterület bérbevétele

61-2014 Simon János földterület bérbevétele

62-2014 Széles Imre földterület karbantartása

63-2014 Ingatlanok felajánlása

64-2014 Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása

65-2014 Polgármesteri Hivatal alapító okirat egységes szerkezet

66-2014 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása

67-2014 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat egységes szerkezet

68-2014 Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okirat módosítás

69-2014 Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okirat egységes

70-2014 Kommunális Szolgáltató Szerv alapító okirat módosítás

71-2014 Kommunális Szolgáltató Szerv alapító okirat egységes

72-2014 Papp Lászlóné mozgóárusításának engedélyezése

73-2014 Szociális Szövetkezet részére visszatérítendő támogatás biztosítása

74-2014 Pénzintézet váltással kapcsolatos határozat visszavonása

75-2014 Gyepmesteri telep létesítése Egyeken

76-2014 Vízmű Zrt felújítási munkálataihoz hozzájárulás

77-2014 Folyószámlahitel szerződés megkötése

78-2014 Fonyódligeti üdülő üzemeltetésére kötendő megállapodás elfogadása

Fonyódligeti üdülő üzemeltetésére kötendő megállapodás elfogadása

Megállapodáshoz kísérőlevél 20140505

79-2014 Fekete István általános iskola alapdokumentumának kiegészítése – enyhe értelmi fogyatékos

80-2014 Fekete István Általános Iskola alapdokumentumának kiegészítése – halmozottan fogyatékos

81-2014 Fekete István Általános Iskola alapdokumentum kiegészítése autizmus spektrumzavar

82-2014 Térfigyelő kamerarendszer bővítésére pályázat benyújtása

83-2014 Balmazújváros Rendőrkapitányság 2013 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

84-2014 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása

84-2014 Társulási megállapodás módosítás melléklet tárgyi eszközök

85-2014 PÉTEGISZ részvényesi jogok gyakorlásának átruházása

PÉTEGISZ kísérőlevél

86-2014 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati felhívás

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati kiírás

87-2014 Termálstrand és Holdfény kemping szálláshelyek szolgáltatási díjai

88-2014 Helyi adóbevételekről szóló beszámoló elfogadása

89-2014 Polgármesteri Hivatal 2014 márciusában végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

90-2014 Tiszacsegei Halászlé Fesztiválhoz terület biztosítása

91-2014 Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztiválhoz terület biztosítása

92-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

93-2014 Bana Józsefné kinevezésének támogatása

93-2014 Intézményvezetői pályázat véleményezése KLIK

94-2014 Intézményvezetői pályázatok véleményezése

95-2014 Fő u. 71 szám alatti ingatlan használatba adása

96-2014 Csege Napok rendezvény tervezete

97-2014 MZeti Kft-ve kötött vállalkozói szerződés felmondása Füredi Hableány Bt-vel vállalkozói szerződés kötése

98-2014 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

99-2014 Református Egyház anyagi támogatása

100-2014 Hajdu Ferenc részére elárusító helyiség bérbeadása

101-2014 Komp pályázat benyújtása

102-2014 Támogatási hitel meghosszabbítása

103-2014 Komp pályázat megerősítés

104-2014 Támogatás megelőlegező hitel meghosszabbításának megerősítése

105-2014 Ferge Gáborné közalkalmazotti kinevezése

106-2014 Pappné Kóti Ildikó közalkalmazotti kinevezése

107-2014 Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelése 2013 év

108-2014 Helyi Önkormányzatok működőképességének megőrzését célzó pályázat benyújtása

109-2014 Közösségi szolgálat szervezése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében

110-2014 Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása

111-2014 Városi Óvoda és Bölcsőde 2014-2015 nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása

112-2014 Intézményvezetői megbízás adása Bárdos Tiborné

113-2014 Domán József földterület vásárlására irányuló kérelem elfogadása

114-2014 Hir-Ker Kft optikai előfizetői hálózat kiépítés tanulmánytervéhez hozzájárulás

115-2014 Ingatlanok értékesítése

116-2014 Végh Zoltán földterület haszonbérbevételére irányuló kérelmének elfogadása

117-2014 Polgármesteri jelentés

118-2014 VI Tiszacsegei Lovas és Gasztor Napok támogatása

119-2014 Hozzájárulás a háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátáshoz 2-es körzet DR Szabó Éva

120-2014 Humán Szolgáltató Központ gondozói álláshelyeinek növelése

121-2014 Balmazújvárosi Tankerület kiváló pedagógusa díjra javaslattétel Minier Mária Magdolna

122-2014 Balmazújvárosi Tankerület kiváló diákja címre javaslattétel

123-2014 Közbeszerzési eljárás megindítása napelemes rendszer telepítésére

124-2014 Önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

128-2014 Közbeszerzési eljárás megindítása Általános iskola felújítása

129-2014 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés

6343-2014 Hulladékgazdálkodási szerződés kísérőlevél

6343-2014 Hulladékgazdálkodási szerződés

130-2014 Igazgatási szünet elrendelése

131-2014 KT II félévi munkaterve

132-2014 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 2013 évben ellátott munkáról szóló beszámoló elfogadása

133-2014 Kom Szolg Szerv 2013 évi beszámolójának elfogadása

134-2014 Tourinform Iroda beszámolójának elfogadása

135-2014 Temető rendelet módosítása

136-2014 Halnapok rendezvénysorozat megtartásához önkormányzati terület biztosítása

137-2014 Tóth Zoltán részére fagylalt árusítás céljából terület biztosítása

138-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

139-2014 Hajdú-bihar megye Szociális Szövetkezetben tagként való részvétel

140-2014 Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottsága tagjainak és póttagjainak megválasztása

141-2014 Dryvit Profi Kft ajánlatának elfogadása Ált Iskola felújítása

142-2014 Polgármesteri Hivatal SZMSZ

143-2014 Nap-Gyűjtő Kft ajánlatának elfogadása napelemes rendszer telepítése óvoda épületére

144-2014 Ajánlattételi felhívás elfogadása

145-2014 Helyi Választási Bizottság tagjainak póttagjainak megválasztása

146-2014 Önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása

147-2014 Tisza II szivárgó csatorna üzemi csatorna kialakítása

148-2014 Közétkeztetésre vonatkozó ajánlattételi felhívás visszavonása

151-2014 Az önkormányzat gazdálkodásának I félévi helyzetéről

152-2014 Általános Iskola oktató-nevelő munkájáról beszámoló

153-2014 Általános Iskola tanév előkészítő munkáról szóló beszámoló

154-2014 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztására pályázati kiírás elfogadása

155-2014 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben való részvétel

156-2014 Barbócz Józsefné és társai ingatlan felajánlásának elfogadása

157-2014 Toldi utca végében lévő ingatlanok értékesítése

158-2014 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötése

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés 6343-3-2014

Hulladékgazdálkodási szerződés 6343-3-2014

Kísérőlevél hulladékgazdálkodási szerződés

159-2014 Szavazatszámláló Bizottság póttagjainak megválasztása

160-2014 Vízmű Zrt Gördülő Fejlesztési Terv 2015-2029

160-2014a Tiszacsege szv

160-2014b Tiszacsege víz

160-2014c Tiszacsege-Nagymajor víz

161-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

162-2014 Folyószámlahitel szerződés módosítása

163-2014 Mesterpedagógus fokozat megszerzéséhez szaktanácsadói feladatok ellátásához hozzájárulás

164-2014 Cseh Krisztián részére a Csokonai utca 7 szám alatti lakás bérbeadása

165-2014 Szabó Gergő mobil garázs építésének támogatása

166-2014 Közbeszerzési terv módosítása

167-2014 Városi Óvoda és Bölcsőde munkájáról szóló beszámoló elfogadása

168-2014 Városi Óvoda és Bölcsőde munkatervéről szóló beszámolójának elfogadása

169-2014 Országos Mentőszolgálat Egyeki mentőállomás beszámolójának elfogadása

170-2014 Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kieg támogtásra vonatkozó igény benyújtása

171-2014 Bagdi Sándor részére földterület bérbeadása

172-2014 Rózsa Jánosné által vételre felajánlott szőlő terület megvásárlása

173-2014 Csokonai utca 7 szám alatti bölcsőde átalakítása

174-2014 Képviselő testület ciklus alatt végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

175-2014 Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása SZMSZ

176-2014 Önkormányzat és intézményeinek létszám előirányzatának és munkaköreinek elfogadása

177-2014 Közösségi szolgálat szervezése az önkormányzatnál és intézményeinél

178-2014 Vadász István részére hozzájárulás a város címerének használatához

179-2014 Tar József földterület csere

180-2014 Szociális tüzelőanyag vásárláshoz támogatási igény benyújtása

181-2014 önkormányzat és intézményei létszámkeretének meghatározása

182-2014 Fenyves Zsolt közalkalmazotti jogviszonyba történő kinevezése

183-2014 Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű üzemeltetésére vonatkozó javaslat elfogadása

184-2014 Bérlakás kijelölése

185-2014 Csegei Patás Pajtás Hagyományőrző Egyesület támogatása

186-2014 Ideiglenes bizottság megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből

187-2014 Ideiglenes Bizottság elnökének megválasztása

188-2014 Ideiglenes bizottság tagjainak megválasztása

189-2014 Érintettet nem zárja ki a döntésből

190-2014 Simon Albert társadalmi megbízatású alpolgármesterré történő megválasztása

191-2014 Szilágyi Sándor polgármester mint érintettet a szavazásból nem zárja ki

192-2014 Polgármester illetményének megállapítása

193-2014 Érintettet nem zárja ki a döntésből

194-2014 Polgármester költségtérítésének megállapítása

195-2014 Érintettet nem zárja ki a döntésből

196-2014 Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

197-2014 Alpolgármester nyilatkozatának figyelembevételével alpolgármesteri tiszteletdíj megállapítása

198-2014 PÜB tagjainak megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből

199-2014 PÜB elnöknek Bartha Jánosné megválasztása

200-2014 PÜB tagjának dr Gadóczi István megválasztása

201-2014 PÜB tagjának Illés János megválasztása

202-2014 SZEB elnökének és tagjainak megválasztása során az érintetteket nem zárja ki a döntésből

203-2014 SZEB elnökének Tóth Imre megválasztása

204-2014 SZEB tagjának dr Gadóczi István megválasztása

205-2014 SZEB tagjának Sándor-Hajdu Mária megválasztása

206-2014 Géprjármávek külföldi használatának elfogadása

207-2014 Korlátlan gépjármű használatának elfogadása

208-2014 Szavazásból nem zárja ki Ideiglenes bizottság elnökét tagját

209-2014 Ideiglenes bizottság elnökének megválasztása Tóth Imre

210-2014 Ideiglenes Bizottság tagjainak megválasztása Dr G I és S-H M

211-2014 Bartha Jánosné alpolgármester jelöltet a szavazásból nem zárja ki

212-2014 Bartha Jánosné alpolgármesterré történő megválasztása

213-2014 Bartha Jánosné PÜB elnöki megbízásának visszavonása

214-2014 Szavazásból nem zárja ki a PÜB elnök jelöltet

215-2014 PÜB elnökének Dr Gadóczi István megválasztása

216-2014 Szavazásból nem zárja ki BJ-nét

217-2014 Bartha Jánosné alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

218-2017 Bartha Jánosné alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása nyilatkozat után

219-2014 PÜB külsős tagjának Czető Norbert megválasztása

220-2014 SZEB külsős tagjának Vásári-Orosz Andrea megválasztása

221-2014 Beszámoló elfogadása a I-III negyedéves gazdálkodsról

222-2014 TRNÖ-vel kötött megállapodás elfogadása

223-2014 Igazgatási szünet elrendelése

224-2014 HBM-i Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel kötött szerződés megszüntetése

225-2014 Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt által kibocsátott részvény megvásárlása

226-2014 Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű vagyon vagyonértékelésének lefolytatása

227-2014 Önkormányzat tulajdonában lévő viziközmű működtetésére bérleti üzemeltetési szerződés megkötése

228-2014 Folyószámlahitel felvétele

229-2014 Felmondásra irányuló kérelem visszavonásának elfogadása DR Vadász Györgyi

230-2014 Vaskor Imre kérelme

231-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

232-2014 Szent Kamill Keresztény Egyház beadvány ügyében tárgyalásokra felhatalmazás

233-2014 Fekete Zoltán bérleti szerződésének meghosszabbítása

234-2014 Önkormányzat létszám előirányzatának elfogadása

235-2014 Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel Visztra Alexandra

236-2014 Hajdu Ferencné támogatása

237-2014 Temető használatának rendjéről szóló határozat

238-2014 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztás ellátására pályázati kiírás elfogadása

239-2014 TRNÖ támogatása

240-2014 Háziorvosi körzet felhatalmazás

241-2014 Kárpát-medencei Önkormányzatok Szövetsége alapító tagként való részvétel

242-2014 Üzemeltetési szerződés elfogadása

243-2014 Iskolai felvételi körzet véleményezése

244-2014 Kom Szolg Szerv vezetőnek Németi Sándor kinevezése

245-2014 KT 2015 I félévi munkatervének elfogadása

246-2014 Városi rendezvénynaptár elfogadása 2015 évi

247-2014 Szent Kamill Keresztény Egyesület ingatlan felajánlásának elfogadása

248-2014 Balmazújvárosi Kistérség Társulási megállapodás módosítása

249-2014 Polgármesteri jelentés elfogadása

2013

01-2013 ajánlattételi felhívás elfogadása kazán beszerzésére

02-2013 Hajdúnánás Önkormányzata részére terület értékesítése

03-2013 Településrendezési terv HÉSZ felülvizsgálata

04-2013 Losonczi János alpolgármesteri tiszteletdíjának megállapítása

05-2013 Korlátlan gépjármű használat Sz S részére

06-2013 gépjárművek külföldi használata

07-2013 Hajdu Istvánné PÜB külsős tagjának megválasztása

08-2013 Tiszafüredi Nemzeti Kft-vel kötött vállalkozói szerződés módosítása

09-2013 Tiszacsege Város Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása

10-2013 Polgármesteri Hivatal és a Városi Könyvtár Művelődési Otthon által kötendő munkamegosztási megállapodás elfogadása

11-2013 Járóbeteg szakellátási feladat folytatása

12-2013 TRNÖ megállapodás

13-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

14-2013 PÉTEGISZ alapszabály módosításának alapszabály egységes szerkezetének elfogadása

15-2013 Kocsis Ferenc bérleti díj elengedése iránti kérelem megtárgyalása

16-2013 Oláh Zoltán részére terület biztosítása

17-2013 az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiről

18-2013 a sportpálya és a hozzá kapcsolódó öltöző felújítása érdekeben közbeszerzési ajánlattételi felhívás

19-2013 Szociális célú városrehabilitációs pályázat benyújtása

20-2013 Kazánprogramhoz szállítási szerződés kötése a DOLINA Kft-vel

21-2013 Iskolai felvételi körzet véleményezése

22-2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződés és külön kötendő megállapodás elfogadása

23-2013 Ládi Jánosné intézményvezetői beosztással történő megbízása

24-2013 Óvodai csoportok számának meghatározása

25-2013 Önk-i támogatásban részesített szervezetek beszámolójának elfogadása

26-2013 Központi Orvosi Ügyelet bevételeiről és kiadásairól szóló beszámoló elfogadása

27-2013 Igazgatási szünet elrendelése

28-2013 polgármesteri jelentés elfogadása

29-2013 Kótiné Imréné által felajánlott ingatlan megvásárlása

30-2013 Szilágyi Antal részére földterület bérbeadása

31-2013 adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség

32-2013 Központi orvosi ügyeleti szolgálatban résztvevők díjazásának megállapítása 20130301-től

33-2013 Tiszacsege Város Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása

34-2013 Szociális Célú Városrehabilitáció Akcióterületi Terv elfogadása

35-2013 Öltöző épület kivitelezése tárgyában Dryvit Profi Bt ajánlatának elfogadása

36-2013 Közbeszerzési terv elfogadása 2013 évi

37-2013 Folyószámlahitel kérelem benyújtásának elfogadása

38-2013 Részvényesi jogok gyakorlásának átruházása Vízmű Zrt.

39-2013 Sári László lakos által tett földterület felajánlásának elfogadása

40-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

41-2013 Óvoda felvétel körzethatár kijelölése

42-2013 Óvoda nyári zárvatartása

43-2013 Utcanevek megváltoztatására vonatkozó határozati javaslat elfogadása

44-2013 Liszkai és Tóth Ferenc utcaneveket nem kívánja megváltoztatni

45-2013 Kotró gép beszerzésére ajánlattételi felhívás elfogadása közbeszerzési eljárás megindítására

46-2013 Térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó ajánlattételi felhívás elfogadása közbeszerési eljárás megindítására

47-2013 Újpest Önkormányzat kérelmének elutasítása

48-2013 Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása pályázaton való részvétel

49-2013 Épületenergetikai fejlesztések saját erő elfogadása

50-2013 Közbeszerzési terv módosítása 2013 év

51-2013 Napelemes rendszer kiépítése az Óvodában pályázat benyújtása

52-2013 Napelemes rendszer kiépítése a Hivatalban pályázat benyújtása

53-2013 Napelemes rendszer kiépítése az Iskolában pályázat benyújtása

54-2013 Napelemes rendszer kiépítése Kom Szolg Szervnél pályázat benyújtása

55-2013 Kónyáné Nagy Andrea termőföldre vonatkozó elbitroklási ügyével kapcsolatos javaslat elfogadása

56-2013 Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2012 évi munkájáról szóló beszámoló elfogadása

57-2013 Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

58-2013 2012 évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása

59-2013 Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelésének elfogadása

60-2013 Fekete István Általános Iskola tornatermének felújítására pályázat benyújtása

61-2013 Általános Iskola Sportlétesítményre vonatkozó fejlesztési Programjának elfogadása

62-2013 Napelemes rendszerek telepítésére közbeszerzési eljárás megindítása

63-2013 Jamriska Zoltán lakásigénylésének elfogadása

64-2013 Helyiség Bérbeadása Hajdu Ferenc részére a strand területén

65-2013 Fekete István Általános Iskola 2013 szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényének elfogadása

66-2013 Fonyódligeti üdülő hasznosítására tett javaslat elfogadása

67-2013 Alföldvíz Zrt-ben részvényesi jogok szerzése

68-2013 Vízmű Zrt közgyűlésén jegyző részvétele

69-2013 Sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok kötelezettségek elfogadása

70-2013 Tóth Zoltán részére strand terület biztosítása fagylalt árusítás céljára

71-2013 Megyei Köznevelési Fejlesztési Terv véleményezése

72-2013 Márkus György lakásbérleti szerződésének felmondása

73-2013 Bérlakás bérlőjének kijelölése Tóth Zoltán

74-2013 Fürdő belépő jegyárak elfogadása

75-2013 Folyószámlahitel felvétele

76-2013 Támogatásmegelőlegező hitel felvétele

77-2013 Tokaji Vízirendészeti Rendőrőrs beszámolójának elfogadása

78-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde közösségi szolgálat megszervezésére fenntartói hozzájárulás

79-2013 HEP fórum létrehozása

80-2013 Kotrógép beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

81-2013 Ajánlattételi felhívás kotrógép beszerzésére

82-2013 Honvédüdülő Megállapodás állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenes önk.-i tulajdonba adásáról

83-2013 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ átszervezési intézkedésének véleményezése

84-2013 Települési értéktár és Települési értéktár bizottság létrehozása

85-2013 Települési Értéktár Bizottság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása

86-2013 Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodására vonatkozó határozat elfogadása

87-2013 Központi orvosi ügyeletre kötött társulás megszüntetése

88-2013 Fogorvosi alapellátás teljesítésére kötött társulás megszüntetése

89-2013 Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére megállapodás elfogadása

90-2013 Fogorvosi alapellátás teljesítésére megállapodás elfogadása

91-2013 Termálstrand és Holdfény Camping szolgáltatási díjtételeinek elfogadása

92-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

93-2013 M-ZETI Kft. beadványának elfogadása

94-2013 Karát Kft. kérelmének elfogadása

95-2013 Karát Invest Kft. kérelme

96-2013 Vis maior támogatási igény benyújtása

97-2013 Településrendezési terv tervezési szerződés kötése a CIVISTERV Bt.-vel

98-2013 Régi iskolaépület tantermeinek felújítása

99-2013 Balmazújvárosi Kistérség Társulási Megállapodás elfogadása

100-2013 ÁSZ ellenőrzési jelentéshez intézkedési terv

101-2013 Balmazújvárosi Járási Hivatal kialakításához kötött megállapodás 2 számú módosításának elfogadása

102-2013 Tiszacsegei gyerekek ingyenes fürdőzésének biztosítása

103-2013 Némethné Hajdu Renáta bérlőként történő kijelölése

104-2013 KT II félévi munkaterve

105-2013 Ságvári Endre utca átnevezése Kastély utcára

106-2013 Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

107-2013 Tourinform Tiszacsegei Iroda szakmai munkájáról készített beszámolójának elfogadása

108-2013 Muzeális intézmények szakmai támogatására pályázat benyújtása

109-2013 Polgármesteri jelentés

110-2013 Kotrógép beszerzés tárgyában megindított hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása

111-2013 Kotrógép beszerzésre közbeszerzési eljárás megindítása

112-2013 Napelemes rendszer telepítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertese NAP-GYŰJTŐ Kft

113-2013 2013 évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló 27-2013 határozat visszavonása

114-2013 Vaskor Imre kérelme autóbusz parkolás

115-2013 Jamriska Imréné bérleti díj csökkentés iránti kérelme

116-2013 Kovács Antal földterület felajánlása

117-2013 Lengyel Attila földterület bérbevétele

118-2013 Pap Albert földterület bérbevétele

119-2013 Széles Imre földterület bérbevétele

120-2013 Molnár Istvánné részére Közszolgálati Díj adományozása

121-2013 Komp felújítására pályázat benyújtása

122-2013 Kotrógép beszerzésre szállítási szerződés kötése a TERRA Hungária Építőgép Kft-vel

123-2013 Nagymajori ingatlan vásárlására tárgyalások lefolytatása

124-2013 Nemzeti Földalapba tartozó önkormányzati vagyonkezelésbe adott termőföld ingatlan hasznosítása

125-2013 Holdsugár Szociális Szövetkezet létrehozása

126-2013 Tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére pályázat benyújtása

127-2013 Önk gazdálkodásának I félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

128-2013 Közbeszerzési Terv módosítása

129-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratot módosító okirat elfogadása

130-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde egységes alapító okirat elfogadása

131-2013 Kom Szolg Szerv intézményvezetői beosztásának ellátására pályázati kiírás elfogadása

132-2013 Oláh Lajos kinevezése Kom Szolg Szervezet megbizott vezetőjeként

133-2013 Fekete István Ált Iskola 2012-2013 II féléves szakmai munkájáról szóló beszámoló elfogadása

134-2013 Fekete István Ált Iskola tanév előkészítéséről szóló beszámoló elfogadása

135-2013 Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás megadása HHT 98 Kft

136-2013 Ingatlanértékesítés Kapus József részére

137-2013 Információs pont létrehozása TIGÁZ Zrt

138-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

139-2013 Önk és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató tudomásul vétele

140-2013 ÖNHIKI pályázat benyújtása

141-2013 Egyek Önkormányzati Tűzoltósűg működési támogatás kiegészítésére forrás biztosítása

142-2013 Bagdi Sándor alpolgármester tiszteletdíj emelése

143-2013 Losonczi János alpolgármester tiszteletdíj emelése

144-2013 Vásári-Orosz Andrea részére illetménypótlék megállapítása

145-2013 Bérlakás kijelölése Kigler István részére

146-2013 Grézné Bukholcz Andrea

147-2013 Térfigyelő rendszer kialakítása CASystem Facility Ker és Szolg Kft ajánlatának elfogadása

148-2013 Hozzájárulás a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet ügyvezető elnöki tisztség ellátására

149-2013 Tiszacsegei Szociális Szövetkezet Alapszabályának elfogadása

150-2013 Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önk Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

151-2013 Kötelezettségvállalások előkészítésének és a szállítói tartozások kezelésének rendjéről szóló szabályzat elfogadása

152-2013 Intézkedési Terv elfogadása a költségvetési hiány csökkentésére

153-2013 Reorganizációs program elfogadása

154-2013 Létszámgazdálkodási intézkedés a Polgármesteri Hivatalban

155-2013 Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 2014

156-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

157-2013 Varga Imréné ingatlan felajánlásának elfogadása

158-2013 Tar Gyuláné Tisza u 78 szám alatti ingatlanának megvásárlása

159-2013 Simon János részére földterület bérbeadása

160-2013 Polgármesteri Jelentés elfogadása

161-2013 Támogatásmegelőlegező hitel felvétele a térfigyelőrendszer kialakításához OTP-től

162-2013 Tulajdonosi hozzájárulás kérése közcélú erőátviteli kábelhálózat létesítéséhez

163-2013 Lakatos Gyuláné kérelmének elutasítása

164-2013 Településrendezési eszközök 2013 évben kezdődő módosítása

165-2013 Településfejlesztéssel és rendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai

166-2013 Szociális tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz saját erő biztosítása

167-2013 Önkormányzat III negyedéves beszámolójának és könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

168-2013 Önkormányzat 2014 évi költségvetési koncepciójának elfogadása

169-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde nevének megváltoztatása

170-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosításának elfogadása

171-2013 Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat egységes szerkezetének elfogadása

172-2013 Veszélyes hulladék összegyűjtésére és elszállítására szerződés kötés a Remondis Szolnok Zrt-vel

173-2013 Tagok delegálása Fekete István Általános Iskola intézményi tanácsába

174-2013 Nagymajori ingatlanok megvásárlása téli és egyéb értékteremtő startmunka program keretében

175-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

176-2013 Tanyagondnoki Szolgálat pályázatának benyújtása mikrobusz beszerzésére

177-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

178-2013 Központi Orvosi Ügyelet dolgozói részére ünnepnapi díjemelés bevezetése

179-2013 Dr Gáts Ügyvédi Irodával keret-megállapodás kötése

180-2013 Dr. Kolozsvári Rudolf kardiológiai magánrendelésével kapcsolatos döntéshozatal

181-2013 Kun István részére ingatlan értékesítés

182-2013 Szociális célú tűzifa beszerzésére vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás elfogadása

183-2013 Temető használatának rendjéről szóló rendelet-tervezet elfogadása

184-2013 Szociális parcella és szociális temetkezési hely kijelölése

184-2013 Szociális parcella kijelölését tartalmazó térkép

185-2013 Közbeszerzési terv elfogadása

186-2013 Belső ellenőrzési terv 2014 évi melléklet

186-2013 belső ellenőrzési terv elfogadása 2014 évi

186-2013 Belső ellenőrzési tervhez 2014 év kockázatelemzés

187-2013 Kom Szolg Szerv intézényvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírás

188-2013 Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Családtámogató és Szociális Szolgáltató Intézmény beszámolójának elfogadása

189-2013 Polgármesteri Hivatal 2013 októberében végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadása

190-2013 Tanyagondnoki Szolgálat fejlesztése

191-2013 Polgárőr Közhaszú Egyesület gépjármű beszerzésének támogatása

192-2013 Önk és Intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztató elfogadása

193-2013 Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvétel Szőllősi Krisztián

194-2013 Polgármesteri jelentés elfogadása

195-2013 Iskolai felvételi körzet véleményezése

196-2013 OTP Bank Nyrt-vel folyószámlahitel szerződés megújítása

197-2013 OTP Bank Nyrt-vel támogatás-megelőlegező hitel hosszabbítása

198-2013 Együttműködési megállapodás szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítására

199-2013 Káplár Sándorné tulajdonát képező vagyontárgyak megvásárlása

200-2013 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés elfogadása

201-2013 KT határozat módosítása 161-2013

202-2013 KT 2014 I félévi munkaterve

203-2013 Városi rendezvénynaptár tervezet 2014 évi

204-2013 Városi rendezvények értékeléséről szóló beszámoló elfogadása

205-2013 Szállítói állományról szóló tájékoztató elfogadása

206-2013 Ingatlanértékesítés Kónyáné Nagy Andrea részére

207-2013 Közbeszerzési eljárás nyertesének a Nyírerdő Nyírségi Erdészeti Zrt elfogadása

208-2013 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszámelőirányzatának és munkaköreinek módosítása

209-2013 Városközpont szabályozási terv elkészítésekor környezeti vizsgálat elkészítésének szükségtelensége

210-2013 1 melléklet vélemények összegzése

210-2013 2 melléklet_Szabalyozas_mod_kp_Tiszacsege_2013

210-2013 Városközpont Szabályozási Terv módosítás véleményezési szakaszának lezárása

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal@tiszacsege.hu

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.