Sunday, 19/1/2020 UTC+1
Tiszacsege

Óvodai beiratkozás – Hirdetmény

H I R D E T M É N Y

az óvodai felvételről a 2018/2019-as nevelési évre

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet hatályos rendelkezése:

 1. § (2)A szülő– a családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesülő gyermek, továbbá a (2a) bekezdésben foglaltak kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban.

NKt.8.§-ának rendelkezése:

(2) „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”A kötelező óvodába járás 2015. szeptember 01-től hatályos, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik jelen esetben 2018. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket. Lehetséges felmentést kapni a 3. éves kortól történő óvodába járás alól. A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg az óvodavezető és a védőnő egyetértésével.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

 1. a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 2. b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító

Nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

 1. c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

Mit kell tudni az óvodai felvételről?

 • A Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.
 • A Nkt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.
 • A Nkt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Programnak megfelelően folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

 

Az önkormányzati fenntartású óvodába történő jelentkezés időpontja:

 1. május 2 – 11. hétköznapokon 8 – 12 óra között

A jelentkezés helyszíne:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege Óvoda u. 3/A

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat, vagy személyi azonosító) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
 • a szülő személyi azonosító igazolványát,
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges,
 • amennyiben a gyermek hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozatot.

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanapig.

A Nkt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül a jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

Az óvodai nevelési év kezdete: 2018. szeptember 3. (péntek).

Tiszacsege, 2018. március 6.

 

Szilágyi Sándor

polgármester

 Értékelés
MEGNÉZTE: 204 látogató

Online lista

5 látogató van online
1 vendég, 4 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.