Sunday, 19/1/2020 UTC+1
Tiszacsege

Bölcsődei beiratkozás – Hirdetmény

KEDVES SZÜLŐK!

 1. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról:
 2. § (1) A bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:
 3. a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a (2) bekezdésben meghatározott időpontig,
 4. b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a (3) bekezdésben meghatározott időpontig,
 5. c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
 6. ca) január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 7. cb) szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

(2) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

Az emberi erőforrások minisztere 6/2016. (III. 24.) EMMI rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról:

36.§ Ha a fenntartó eltérően nem rendelkezik, a keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb, a gyermek bölcsődei ellátásának megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy

a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve annak kezdő időpontját is.

 1. § (1) A bölcsődei ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek bölcsődei ellátását
 2. § (1) A gyermek bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával
 3. a) a körzeti védőnő,
 4. b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,
 5. c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,
 6. d) a gyámhatóság is kezdeményezheti.

A bölcsődei beíratkozás időpontja:

2018. május 02. – május 11-ig

Minden nap 8.00h – 12.00h között.

2018/2019-es gondozási-nevelési évre.

Beiratkozás helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde

NAPSUGÁR BÖLCSŐDE  Intézményegység

4066 Tiszacsege, Óvoda u 3/A.

Kérem a kedves Szülőket, hogy hozzák magukkal a gyermek:

-a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító)

-lakcímet igazoló hatósági igazolványt ( lakcímkártyát)

– a gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét tartalmazó kártyát (Taj kártya)

Gyermekegészségügyi kiskönyvét

Gyermekvédelmi kedvezményre jogosító határozatot- a hátrányos helyzet megállapítását tartalmazó határozatot.

 

A Bölcsőde szakmai vezetője a felvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, a beiratkozás utolsó napjától számított 15 munkanapon belül.

Jogorvoslati tájékoztatás: 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat jogorvoslatért.

A Bölcsődei nevelési-gondozási év kezdete: 2018. szeptember 03.(hétfő)

 

Kormos Józsefné Intézményegység-vezető

Tiszacsege,2018.március 21.Értékelés
MEGNÉZTE: 184 látogató

Online lista

8 látogató van online
3 vendég, 5 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.