Monday, 24/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Pályázat – Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a fenntartásában működő Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

A  megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre,  5 évre  szól.  A megbízás kezdő napja 2014. augusztus 1., megszűnésének napja 2019. augusztus 1. 

 

A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Fő u. 2/f.

 

 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet  alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

 

Az intézményvezető esetében a munkáltatói  jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a.

A  megbízás feltételei:

–          műszaki felsőfokú iskolai  végzettség,

–          magyar állampolgárság, cselekvőképesség,

–          büntetlen előélet,

–          a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés városüzemeltetési irányító munkakörbe,

–          vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:

–          az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

–          a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,

–          az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési  program)

–          a  büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány,

–          a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

–          a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata   zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot  három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez  címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje:A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételtől számított 60. nap.

A pályázat elbírálásának határidejét:   2014. július 31.

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt  Szilágyi Sándor polgármester  nyújt (52/588-400).

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

–          a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,

–          Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,

–          Tiszacsege Önkormányzata  Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.Értékelés
MEGNÉZTE: 20 látogató

Online lista

5 látogató van online
2 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.