Tuesday, 21/1/2020 UTC+1
Tiszacsege

Pályázat – Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Tiszacsege Város Önkormányzata

 

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

 

intézményvezető (magasabb vezető)

 

beosztás ellátására.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás  jellege:

Teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

 

Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Fő utca 2/f.

 

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

§     Főiskola, műszaki felsőfokú iskolai végzettség,

§     Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§     magyar állampolgárság, cselekvőképesség

§     büntetlen előélet

§ a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezetnél fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés városüzemeltetés irányító munkakörbe

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

§     az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,

§     a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,

§        az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre

 

 

 

épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program),

§               büntetlen  előéletet  igazoló,  három  hónapnál  nem  régebbi  hatósági bizonyítvány,

§           a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

§           a pályázó arról szóló nyilatkozata,  hogy  kéri-e pályázat  zárt  képviselő- testületi ülésen való tárgyalását.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

 

A beosztás legkorábban 2014. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 27.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt, a 06-30-577-5482, 06-52-588-405 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

§     Postai úton, a pályázatnak a Tiszacsege Város Önkormányzat címére történő megküldésével (4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 6784-2/2014.

, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

§     Személyesen: Szilágyi Sándor polgármester, Hajdú-Bihar megye, 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5. .

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzat polgármesteréhez címezve (4066 Tiszacsege,  Kossuth  u.  5.)  postai úton vagy személyesen  Tiszacsege  Város  Polgármesteri  Hivatalában  (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kel tüntetni: “Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

§     www.tiszacsege.hu

§     Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

 

 

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.Értékelés
MEGNÉZTE: 115 látogató

Online lista

9 látogató van online
1 vendég, 8 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.