Monday, 24/2/2020 UTC+1
Tiszacsege

Pályázat Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet a fenntartásában működő

 Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására

 

A  megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre,  5 évre  szól.  A megbízás kezdő napja 2016. január 01., megszűnésének napja 2021. január 01.

 

A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Fő u. 2/f.

 

 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért.

 

Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket: kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja.

 

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %-a.

A  megbízás feltételei: felsőfokú iskolai  végzettség,

 • magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony, vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés intézményvezető munkakörbe,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

 

Előnyt jelent:

 • temetkezési szolgáltató szakképesítés,
 • helyismeret,
 • kertészeti, parkgondozó, kertépítő szakképesítés.

A pályázat  részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:

 • az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
 • a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
 • a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri-e pályázata zárt képviselő-testületi ülésen való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.

A pályázat benyújtásának határideje:         2015. november 30.

A pályázat elbírálásának határideje:           A beadási határidőt követő testületi ülés.

A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt (52/588-400).

 

A pályázati kiírás közzétételének helyei:

 • a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
 • Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
 • Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.

 Értékelés
MEGNÉZTE: 142 látogató

Online lista

4 látogató van online
1 vendég, 3 bots

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.