Monday, 25/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Álláspályázat – a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére

Álláspályázat – a Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetői munkakör betöltésére

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a megalapítás alatt lévő Dr. Papp József Művelődési Ház és Könyvtár intézmény4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. intézményvezetői beosztás betöltésére.

Az intézmény tevékenységi köre: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (19 bekezdése 7. pontja alapján a helyi közművelődési tevékenység biztosítása, valamint a muzeális intézményekről a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (2) bekezdés a./ pont szerinti nyilvános könyvtári ellátás, valamint a 76.§ (3) bekezdés a./-d./ pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatások biztosítása.

A  munkakörbe  tartozó,  illetve  a  vezetői  megbízással   járó  lényeges  feladatok:   A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szerinti közművelődési intézmény irányítása, ellenőrzése, az alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának szervezése. Az intézmény szakszerű, jogszerű és hatékony működésének biztosítása, szakmai munkájának irányítása, képviselete. A folyamatban lévő programok szakszerű folytatása. Új tevékenységek bevezetése, a lakosság minél szélesebb körű megszólításával, együttműködés a fenntartóval. Az intézmény dolgozói fölött a munkáltatói jogkörök gyakorlása.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű, teljes munkaidejű  munkaviszony.

A vezetői megbízás időtartama:  5 év.

A megbízás tervezett kezdő napja: 2021. február 01. A megbízás megszűnésének napja: 2026. január 31.

A megbízás feltételei:

  • a  39/2020.  (X.30.) EMMI.  rendelet  1.  melléklet 5.  pontja  vagy  9.  pontja  szerinti végzettség és gyakorlat,
  • magyar  állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát,
  • a képesítést igazoló okiratok másolatát,
  • a  büntetlen előéletet  igazoló erkölcsi bizonyítványt,
  • az intézmény vezetésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői programot,
  • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A bérezés: – a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) figyelembevételével – megegyezés szerint történik.

A pályázat benyújtásának formája: a pályázatot írásban a csatolt mellékletekkel együtt Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve kell benyújtani (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.)

A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat elbírálásának rendje:

Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott bizottság hallgatja meg.

A  munkáltatói  jogkör  gyakorlója  a  pályázatokról  a  bizottság  írásban  foglalt  véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésen dönt.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeg információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki az Mt. 45. S (5) bekezdése alapján.

A  pályázattal  kapcsolatban  Szeli  Zoltán  polgármesternél  lehet  érdeklődni.  tel.:  52/588- 400

Tiszacsege, 2020. december 09.

Szeli Zoltán s.k. polgármesterMEGNÉZTE: 668 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.