Monday, 25/1/2021 UTC+1
Tiszacsege

Polgármesteri beszámoló – 2020. december 15.

Polgármesteri beszámoló – 2020. december 15.

Tisztelt tiszacsegei Lakosság!

Az első polgármesteri beszámolóm óta eltelt egy hónap ismét nagyon sok eseményt, történést és döntést hozott településünk számára. Voltak köztük kihívást, esetenként nehézséget jelentő, de sokszor örömteli, közösségünket előre mozdító változások. Engedjék meg, hogy röviden tájékoztassam Önöket az alábbi tematika szerint:

 • találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben
 • határozatok, melyek ebben az időszakban születtek
 • pályázati hírek
 • folyamatban lévő peres ügyek
 • egyebek /szociális tűzifa, feljelentések, vírushelyzet, ünnepekre való készülődés/

Találkozók témái, megállapodásai időrendi sorrendben:

November 12-én a Bamli-Művek Kft. ügyvezető igazgatójával megbeszélést folytattunk a komp felújításának részleteiről, továbbá szerződést kötöttünk a munkálatok elvégzésére. Ennek köszönhetően december 13-tól ismét közlekedik a felújított komp.

Szintén ezen a napon még két bírósági beadvány benyújtásáról egyeztettem Dr. Nagy Judittal, önkormányzatunk ügyvédjével.

November 13-án a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. praxisvezetője, aki megvásárolta a Templom utcai fogorvosi rendelő praxisát, tett bemutatkozó látogatást a leendő fogorvos hölggyel.

November 16-án az Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4) projekttel kapcsolatosan tartottunk átadás előtti egyeztetést az önkormányzati hivatalban, melyen a kivitelezők és az üzemeltetők vettek részt.

November 17-én városunk ügyvédjével és a megbízott jegyzővel tartottunk megbeszélést, melynek témája a temető két dolgozója által benyújtott bírósági kereset volt, amiről november közepén szereztünk tudomást.

Délután találkoztam a Méliusz Juhász Péter Könyvtár Megyei Szolgáltatási Osztály osztályvezetőjével. Kötetlen beszélgetésünk lehetőséget adott a megismerkedésre, és a jövőbeli közös munkák egyeztetésére.

November 18-án Debrecenbe utaztam, hogy találkozzam Rácz Róberttel, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottjával. A személyes bemutatkozás után Tiszacsege jelenlegi helyzete, céljai és lehetőségei témakörben tartottunk megbeszélést.

November 19-én a Nyírerdő Zrt. megbízott erdészeti igazgatójával egyeztettünk a szociális tűzifa szállításának ütemezéséről és módjáról.

Egyeztetéseket  folytattam  a  református  lelkész  asszonnyal  a  régóta  húzódó  Helyi  Építési Szabályzat

/HÉSZ/ módosításáról, amely a parókia felújításához benyújtott pályázathoz szükséges.

November 30-án megtörtént az Északkelet-Magyarországi szennyvízelvezetési és – kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4) projekt átadása és zárása.

December 3-án a Pro-team Kft. (a megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációs célú foglalkoztatásával foglalkozó nonprofit kft.) helyi vezetője érkezett személyes bemutatkozásra, akivel a közös együttműködésről tárgyaltunk.

Szintén ezen a napon került megkötésre a HÉSZ módosításával kapcsolatos szerződés.

December 4-én a MAHART Zrt. képviselője érkezett hozzám a Tisza parton található mobil kikötő állomás kiemeléséről, téli elhelyezéséről való egyeztetésre.

Találkoztam a „Családokért Egyesület” képviselőjével, aki a Tanoda programnak keresett helyszínt. A helyi CKÖ vezetőjével egyeztetve a Petőfi utca 3. szám alatti kisebbségi önkormányzat épületét találtuk erre alkalmasnak. További tárgyalások folyamatban vannak.

December 9-én megbeszélést tartottunk a MÁV ingatlanfenntartási és gazdálkodási főigazgató helyettesével a vasútállomás épületéről. Ígéretet kaptunk, hogy elindítják a bontási engedély megkérését az épületre. A bontási munkálatok megkezdéséig megoldást keresünk arra, hogy egy szebb látvány fogadja a településünkre érkezőket.

Határozatok, melyek ebben az időszakban születtek:

Startmunka mintaprogramok megindítása

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határozok, hogy a 2021. évi Járási Startmunka mintaprogramok keretén belül kérelmet nyújtok be az alábbi programokra:

 • helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás,
 • szociális jellegű program,
 • mezőgazdasági program.

A pályázat beadása megtörtént, jelenleg elbírálás alatt van.

Az    önkormányzat    vagyonáról    és    a    vagyongazdálkodás    rendjéről    szóló    3/2020    (III.    27.) önkormányzati rendelete módosítása:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztályának Törvényességi Felügyeleti Osztálya felülvizsgálta Tiszacsege Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 3/2020 (III. 27.) önkormányzati rendeletét. A felülvizsgálat eredményeként 2020. június 24. napján kelt, HB/11-TÖRV/00664-1/2020. ügyiratszámú szakmai segítségnyújtásában a rendelet hat ponton történő módosítását rendelte el.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határozok, hogy feladat- és hatáskörömben eljárva ezeket a módosításokat végrehajtom, módosítom.

Önkormányzati rendelet a szociális célú tűzifa támogatásról

E rendelet célja a szociális célú tűzifa támogatásra való jogosultság feltételeinek, eljárási szabályainak meghatározása és a tűzifa rászorultsági alapon történő szétosztása.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a szociális tűzifa rendelkezésre álló keretből minél többen részesüljenek.

A támogatottak köre:

 • lakásfenntartási támogatásban részesülők,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők,
 • gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesülők,
 • 70. életévét betöltő és afeletti egyedül élő idősek,
 • tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő személyek.

Így az 1382 m3  tűzifából 691 fő részére tudunk juttatni jogosultanként 2m3 puhafát.

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde téli szünetre vonatkozó nyitvatartási ideje

Bárdos Tiborné, a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője, 2020. november 23. napján kérelmet nyújtott be Tiszacsege Város Önkormányzatához, melyben kérelmezte a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020.12.21-2021.01.03. napjáig, – az iskolai téli szünetre eső időszak – zárva tartásának elrendelését.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2020.12.21-2021.01.03. napjáig zárva tart azzal a kitétellel, hogy az intézmény  a fent meghatározott időszakban is köteles biztosítani a gyermekek óvodai ellátását, ha a szülő, vagy törvényes képviselő azt a Gytv. 41. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott okok valamelyike alapján azt írásban kéri.

Lakossági használt sütőolaj begyűjtési szerződés megkötése

2020. október elején indult a Zöldkanyar Koncepció, amelynek keretében többek között a lakossági használt sütőolaj elhelyezésére és ártalmatlanítására kidolgozott rendszer megvalósítására is sor kerül. Önkormányzatunknak is lehetősége nyílt a programhoz való csatlakozásra, melynek keretében használt sütőolaj gyűjtőpontok kerülnek kialakításra településünkön.

A program keretében, a gyűjtést lebonyolító Biotrans Kft. térítésmentesen alakítja ki a gyűjtőpontokat. Településünkön a lakosságszám alapján két-három területileg elosztott gyűjtőpont telepítése javasolt az önkormányzati területeken, illetve intézmények udvarán. A gyűjtés 240 literes gyűjtőedényekben történik, melyekbe zárt palackokban, üvegekben történhet a használt sütőolaj elhelyezése („cseppmentes” rendszer). A gyűjtők ürítése, elszállítása rendszeresen, előre egyeztetett időpontban kerül elvégzésre, továbbá az edények tisztításáért, karbantartásáért is a szolgáltató felel.

A szolgáltatás díjmentes, az edények kihelyezéséért és ürítéséért önkormányzatunkat fizetési  kötelezettség nem terheli. Ezen felül a szolgáltató minden hasznosítható begyűjtött sütőolaj kilogrammja után 25 forint visszatérítést biztosít, amellyel önkormányzatunk akár a saját intézményeit, de egy egyesületet, vagy alapítványt is támogathat.

A programban való részvétel nemcsak környezetvédelmi szempontból fontos, de településünk csatornahálózatát és szennyvíztisztítóját is mentesíti a sütőolaj okozta terhelés alól.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a programhoz csatlakozunk, és a szerződést megkötöm a Biotrans Kft.-vel.

 

Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek meghatározása

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal, Tiszacsege Város Önkormányzata, Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde munkaköreit és létszám előirányzatát az előterjesztésben szereplő módosításokkal elfogadtam.

Tiszacsege 1. sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátása

Tiszacsege 1. számú háziorvosi körzet – 4066 Tiszacsege, Fő u. 29. – ellátására a háziorvossal megkötött feladat-ellátási szerződés 2020. december 31. napjával megszűnik. Fentiek alapján a feladat-ellátási szerződés megszűnését követően az önkormányzat feladata a háziorvosi ellátásról gondoskodni.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a feladat ellátására a Blanvilmed Kft. útján dr. Dávid Judit Sára háziorvossal, mint helyettes orvossal szerződést kötök.

Civis Szociális Étkezési Központtal történő ellátási szerződés megkötése /népkonyha/

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a település szociális ellátórendszerének bővítése érdekében, és ezzel a rászorult lakosság ellátásának javítását megcélozva, az étkeztetés – népkonyha szolgáltatás ellátásának biztosítására ellátási szerződést kötök a Cívis Szociális Étkezési Központtal.

Tiszacsege 1 számú fogorvosi körzet feladat-ellátási szerződés megkötése

Tiszacsege 1. számú vegyes fogorvosi praxis működtetési joga dr. Kunkli Eszter fogorvos tulajdonában volt. A doktornő feladatellátási szerződése 2020. augusztus 27. napjával megszűnt, helyettes fogorvos hiánya miatt a körzethez tartozó lakosság ellátása nincs biztosítva.

Dr. Kunkli Eszter doktornő 2020. október 28-án bejelentette, hogy a praxist a Galaxy-Dent Kft. részére kívánja értékesíteni. Szabó Róbert úr, mint a Galaxy-Dent Egészségügyi Szolgáltató Kft. praxisvezetője együttműködési szándékát fejezte ki a Tiszacsege 1. sz. fogorvosi körzet ellátása tárgyában. A feladatkör betöltésére, ellátására Dr. Khajedhzadeh Shahrzad fogorvos munkatársnőt javasolja.

A doktornő a Debreceni Egyetemen szerezte fogorvosi diplomáját, jelenleg egy balassagyarmati rendelőben dolgozik a lakosság és az önkormányzat legnagyobb megelégedésére. A praxisjog átvételéhez, illetve a feladatkör betöltéséhez minden előírt feltételnek megfelel. A doktornő a Galaxy-Dent Kft-vel munkaszerződéses jogviszonyban áll.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy kifejezni kívánom az önkormányzat szerződéskötési szándékát a feladat-ellátási szerződés megkötésére a Galaxy-Dent Kft.-vel, amennyiben Dr. Khajedhzadeh Shahrzad megszerzi a praxisjogot, és rendelkezik a működéshez szükséges szakhatósági engedélyekkel.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójában beérkezett ”A” és ”B” típusú pályázatok elbírálása

Az összes pályázat megvizsgálásra került és megállapítható, hogy mindegyik megfelelt a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeinek.

 1. „A” típusú pályázat 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév 2020/2021. tanév második és a 2021/2022. tanév első féléve időtartamra a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság egyetértésével 7 személy részére nyújt 5000 Ft/hó/fő önkormányzati ösztöndíjat.
 2. „B” típusú pályázat 3×10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév 2021/2022. tanév, 2022/2023. és a 2023/2024. tanév időtartamra 2 személy részére nyújt 5000 Ft/hó/fő önkormányzati ösztöndíjat.

Fő utca és Templom utca, Tompa utca és Kossuth utca által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása

A Fő utca és Templom utca, Tompa utca és Kossuth utca által határolt tömb területére vonatkozóan, a Tiszacsege 100 hrsz-ú ingatlanon (pályázati forrásból a református parókia akadálymentesítő külső személyfelvonó megvalósíthatóságának biztosítása érdekében) kerülne sor a településszerkezeti terv és leírás, helyi építési szabályzat és szabályozási terv (továbbiakban: településrendezési eszközök) módosítására.

A jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításához a Fő utca és Templom utca, Tompa utca és Kossuth utca által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása szükséges a helyi beruházás megvalósítása céljából.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetértésével úgy határoztam, hogy a jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításához a Fő utca és Templom utca, Tompa utca és Kossuth utca által határolt területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítom a helyi beruházás  megvalósítása céljából.

Pályázati hírek

Megvalósult pályázatok:

 • Útfelújítás a József Attila utcától a Török Bálint utcáig.

Beadott és már elbírált pályázatok:

 • Temetői infrastruktúra fejlesztése: A beadott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, ezért 13 002 995 Ft, azaz tizenhárommillió-kettőezer-kilencszázkilencvenöt forint támogatásra jogosult. /Meglévő ravatalozó külső és belső felújítása/

„Magyarország Kormányának a Magyar Falu Program keretén belül nyújtott támogatása a településünket vonzóbbá, komfortosabbá teszi, és a helyi lakosság megelégedésére szolgál.”

 • Faluházak felújítása – 2020 című pályázata megfelelt a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért a pályázat tartaléklistára került.

Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérjük a pályázatokat a városunkkal kapcsolatos lehetőségek kihasználása érdekében.

 

Folyamatban lévő peres ügyek:

November 12-én két bírósági beadvány benyújtásáról egyeztettem önkormányzatunk ügyvédjével.

Az egyik beadvány a Hajdú-Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség által követelt, a Rákóczi-Toldi utca aszfaltozására nyert, de az előző ciklusban visszamondott pályázat 3,9 millió Ft projektmenedzseri díj mérséklését kéri.

A másik beadvány az Újszentmargitával közös önkormányzati hivatal létrehozásának halasztására  irányult (mivel az előző önkormányzati vezető a 2020. szeptember 15-i határidővel beadható fellebbezési lehetőséggel nem élt) melyről december 14-én elutasító határozatot kaptunk. Ez azt jelenti, hogy az egyeztető tárgyalások után januártól közös önkormányzati hivatal intézi a két település hivatali ügyeit.

November 17-én városunk ügyvédjével és a megbízott jegyzővel tartottunk megbeszélést. Ennek témája a temető két dolgozója által benyújtott bírósági kereset volt, amelyről november közepén szereztünk tudomást. 3 évre visszamenőleg követelik az önkormányzattól a hivatalosan el nem számolt túlóra és készenléti díj megfizetését, ami 15 millió forint kifizetését jelentené számukra. Az ezzel kapcsolatos eljárás sok kérdést vet fel, ugyanakkor sok hivatali mulasztásra világít rá. Hosszú évek gyakorlata volt a szóbeli megállapodás alapján kompezált munkavégzési díjazás. 2020 tavaszától változott a gyakorlat, nem engedélyezte az akkori városvezető a „rugalmas” munkaidőt, amelyre válaszul nyújtotta be a két dolgozó a keresetet a bíróságra.

A kereseti kérelemre a közvetlen munkáltató és az akkori polgármester nem nyújtott be a megadott időn belül ellenkérelmet, ezzel nehezítve az ügy mindenki számára elfogadható lezárását.

Az ügy folyamatban van.

Egyebek

Szociális tűzifa

Megkezdődött a szociális célú tűzifa kiosztása. Az összes (1382 erdei m3) fából 691 fő részesülhet (2m3 / jogosult). December 14-ig több mint 289 fő vehette át tűzifáját.

Feljelentések

A Járási Hivatalhoz november 27-én a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági Hivatal zöldszámára megküldött és  a Hajdú-Bihar megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztálya által továbbított közérdekű bejelentés  érkezett be. Ebben a bejelentő többek között a szociális- és közétkeztetéssel kapcsolatos kifogásait fogalmazta meg, illetve sorolta fel.

December 2-án több szerv (NÉBIH, Munkaügy és munkavédelem, Kormányhivatal-Népegészségügyi Int. felügy.) is ellenőrzést tartott. A jegyzőkönyvek nagyobb szabálytalanságokat, hiányosságokat nem tartalmaznak. Szankciókra, büntetésre nem kell számítani.

Több bejelentés, feljelentés is érkezett a kormányhivatalhoz, hogy a közmunkaprogramban nem megfelelő helyen dolgoznak a közfoglalkoztatottak. A belső vizsgálatunk megerősítette a ránk hagyott szabálytalanságokat. Sajnos a helyreigazítás sok kellemetlenséget okoz, de muszáj megtenni annak érdekében, hogy pénzbírsággal és más elvonásokkal, büntetésekkel ne sújtsák településünket.

 

Vírushelyzet

Sajnos a COVID-19 vírus településünkön is folyamatosan jelen van. Az EMMI /Emberi Erőforrások Minisztériuma/ kötelező szünetet rendelt el 2020. november 19-23-ig a városi óvoda Katica csoportjában egy dolgozó vírusos érintettsége miatt. Az óvoda ezen idő alatt végezte el a csoport teljes fertőtlenítését. A kormány által elrendelt két szűrés nem mutatott ki pozitív fertőzést az óvodai dolgozók között.

Folyamatosan kapcsolatban vagyok a város háziorvosaival, akik a törvényes protokollnak megfelelően járnak el fertőzés esetén.

Továbbra is rendelkezésre áll a telefonos elérhetőség azoknak az egyedülálló lakosoknak, akik a karantén miatt ellátásra szorulnak.

Mikulás, ünnepvárás

December 6-án a vírushelyzet ellenére megérkezett a Mikulás városunkba, bár a személyes találkozás a gyerekekkel nem valósulhatott meg. Önkormányzatunk Mikulása minden bölcsődés, óvodás és iskolás gyermeknek eljuttatta csomagját.

Felállítottuk városunk karácsonyfáját a fényszökőkút közepén, és Nagymajorban. Örömmel tölt el az összefogás, melynek köszönhetően a lakosokat szimbolizáló gömbökkel feldíszíthettük a fákat és ezzel ragyogóbbá tehettük az ünnepvárást. Aki eddig nem tudott bekapcsolódni a karácsonyi gömbfelajánlásba  és nem szeretne kimaradni belőle, nyugodtan helyezze el a saját díszét, amikor lehetősége van rá!

A jó példa ragadós, többen nagyon jó ötletekkel és karácsonyi dekorációval tették még meghittebbé az adventi időszakot.

Bár nem csak a karácsonyhoz köthető, de kihelyezésre került két önzetlen lakos által készített  kupakgyűjtő szív a Szolgáltató Csarnok elé, mely kifejezi az adományozás fontosságát.

Nagyon köszönöm a magam, és képviselő társaim nevében a jóindulatot, a tenni akarást városunk lakóinak!

Igyekeztem összefoglalni az elmúlt négy hét történéseit. Ha bárki bővebb tájékoztatást szeretne kapni, nyugodtan forduljon hozzám személyesen, telefonon, vagy e-mailben!

Minden tiszacsegei lakosnak kívánok nagyon kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új esztendőt!

Vigyázzunk magunkra és egymásra!

Tiszacsege, 2020. december 15.

Tisztelettel: Szeli Zoltán polgármesterMEGNÉZTE: 1234 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: hivatal.tiszacsege@gmail.com

Phone: 06 52 588-400

Fax: 06 52 588-405

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.