Tuesday, 21/5/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

HIRDETMÉNY az óvodai felvételekről a 2013/2014-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nknt.) 8. § (1) bekezdése értelmében az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében, a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:

 

a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,

b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító

nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,

c) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

 

Mit kell tudni az óvodai felvételekről?

 • A Nknt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
 • A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni.
 • A Nknt. 49. § (1) bekezdés értelmében az óvodába a gyermek a harmadik életévének betöltése után vehető fel.
 • A Nknt. 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 • Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 41/2013. (III.29.) KT számú határozata alapján az óvoda felvételi körzete Tiszacsege város közigazgatási területe.
 • A nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1a) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában – a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Program alapján – folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, illetve a  cigány identitású gyermekek nemzetiségi nevelése.

 

Az önkormányzati fenntartású óvodákba történő jelentkezés időpontja: 2013. május 6-tól 2013. május 17-ig, munkanapokon 08.00 és 16.00 között.

 

A jelentkezés helyszíne: Városi Óvoda és Bölcsőde, Tiszacsege, Óvoda u. 3/a

 

A beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
 • a szülő személyi azonosító igazolványát,
 • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
 • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőknek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén,
 • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata szükséges.

 

Az Óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról – írásban – hirdetményben értesíti a szülőket.

 

A Nknt. 37. § szerint az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az Óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

 

Az óvodai nevelési év kezdete: 2013. szeptember 2. (hétfő).

Tiszacsege, 2013. március  29.

 

Szilágyi Sándor

polgármesterMEGNÉZTE: 97 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás