Thursday, 25/7/2024 UTC+2
Tiszacsege
Szalagcímek:

Hirdetmény az óvodai felvételről a 2023/2024-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése értelmében: „Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény […]”

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 20. § (2) bekezdése alapján:

„A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat […] által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban […]”

Az Nkt.8. § (2) bekezdése szerint:

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap.”

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján:

„Az a szülő vagy törvényes képviselő

  1. aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
  2. aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
  3. akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága – kivéve a gyermekvédelmi gyámsága – alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról vagy ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanítási óráról, illetve foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el.”

Az Nkt. alapján:

 „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll.” [49. § (1)]

A jelenleg bölcsődében elhelyezett gyermekekre vonatkozó igényt is ekkor kell jelenteni!

„Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” [8. § (1)]

Az EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdés e) és f) pontja szerint az óvodában a hatályos Alapító Okirat és Pedagógiai Programnak megfelelően folyik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása.

A TISZACSEGEI VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

óvodai intézményegységébe történő jelentkezés időpontja:

2023. május 2 – 5.

8:00 – 11:00 között

A jelentkezés helyszíne:

Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde – 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. (titkárság)

Telefon: 52/373-069 

Az óvoda felvételi körzete:

Tiszacsege Város közigazgatási területe, illetve a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére, vagy más fenntartókkal kötött megállapodása alapján a környező települések közigazgatási területe.

A beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (anyakönyvi kivonat vagy személyi azonosító) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (azaz a gyermek lakcímkártyáját),
  • a szülő személyi azonosító igazolványát,
  • a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványát,
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell a Magyarország területén tartózkodás jogcímét,
  • a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodába való jelentkezéshez a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatát,
  • amennyiben a gyermek hátrányos-, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozatot.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról írásban értesíti a szülőket, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő harmincadik munkanapig.

A döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást megindító kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél, amely kérelmet az óvodavezető az ügy összes iratával nyolc napon belül a jegyzőhöz küldi meg. Az ügyben a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést. A szülő a fenntartó döntésének a bírósági felülvizsgálatát kérheti, a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással.

A 2023/2024. nevelési év kezdete:

2023. szeptember 1.

Tiszacsege, 2023. március 28.

Szeli Zoltán polgármesterMEGNÉZTE: 124 látogató

Kapcsolat Elérhetőség

Email: pmhivatal[kukac]tiszacsege[pont]hu

Phone: 06 52 588-400

Address: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.

Megszakítás